Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

 1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

 2. Rozděluje doklady do skupin.

 3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení přijatých faktur.

Seznam můžete spustit v modulu "Nákup" pod volbou "Typy dokladů – Typy přijatých faktur".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

 • Zkratka: Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná. Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu. Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

 • Název: Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků. Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem. Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka mínus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

 • Dokladová řada: Ručně nebo pomocí

vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu k výběru dokladové řady vyzýváni. Tím si účtování zjednodušíte a při tvorbě dokladu se vyhnete možnosti omylu. Každý typ dokladu může mít své dokladové řady, ale aplikace umožňuje použít jednu dokladovou řadu pro více typů dokladů.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

__________________________________________________________________

Záložka "Faktura"

Tato záložka je totožná se záložkou u typu vydané faktury. V případě typu přijaté faktury však spousta polí je nepoužitelná, proto needitovatelná.

Druh

Povinné pole. Pro jeden druh můžete mít i více typů dokladů. Pomocí

vyberte z připravených hodnot:

 • Standardní faktura
  Klasická standardní faktura

 • Dobropis/opravný daňový doklad
  Pokud chcete mít odděleny dobropisy od faktur, zvolte tento druh. Je nutno vyplnit položku tak, aby cena za položku byla se znaménkem "minus". Pak je doklad zaúčtován záporně a v případě skladové položky je zboží vráceno na sklad.

 • Zálohová faktura
  Chová se stejně jako standardní faktura. Pokud je však zařazena do tohoto druhu, bude se nabízet při tvorbě položky – odpočet zálohy (po potvrzení tlačítka "Služby")

 • Zálohový daňový doklad
  Chová se stejně jako standardní faktura. Pokud je však zařazena do tohoto druhu, bude se nabízet při tvorbě položky – odpočet zálohového daňového dokladu (po potvrzení tlačítka "Služby")

 • Dodací list
  Tento druh momentálně nemá využití. Nevstupuje do účetnictví, ani do DPH. Pouze se vytvoří příjemka na sklad, pokud má ceníkovou položku. Tento druh je připraven k využití pro hromadnou fakturaci.

 • Proforma (neúčetní)
  Klasická proforma faktura. Nevstupuje do účetnictví, ani do DPH.

Bankovní účet

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberete ze seznamu bankovních účtů. Pak se toto pole přenáší do přijatých faktur do záložky "Platba z účtu", kde lze tento účet ručně změnit.

Splatnost [Dny]

Datum splatnosti je uveden v přijaté faktuře v záložce "Hlavní". V systému existují 3 možnosti zadání splatnosti (řazeno v pořadí dle priority):

Příklad: V úvodním nastavení je 14 dní, u typu dokladu "AB" 20 dní, u konkrétního odběratele "XY" 30 dní a při tvorbě dokladu je splatnost 14 dní. Poté vyberete typ dokladu "AB" a splatnost se změní na 20 dní. Po výběru odběratele "XY" bude splatnost 30 dní.

Variabilní symbol primárně z čísla objednávky

Forma úhrady

Zde uvedená forma úhrady se přenáší do přijaté faktury do záložky "Doplněk". Je možno vybrat: převodem, hotově, složenkou, dobírkou, platební kartou, zápočtem, nespecifikováno, šekem. Formu úhrady můžete dále změnit podle individuální domluvy.

Forma dopravy

Nabízejí se hodnoty evidované v menu Nástroje – Číselníky – Formy dopravy, např. Česká pošta, PPL.

Doprava a vyskladnění

Vyplňte, pokud chcete, aby se zde uvedený údaj přenášel do přijaté faktury do záložky "Doplněk". Tento údaj můžete dále změnit podle individuální domluvy.

Automaticky generovat skladové doklady a vyžadovat zadání výrobních čísel

Pokud takto označíte zaškrtnutím, budou se automaticky generovat příjemky, pokud přijatá faktura obsahuje položky z ceníku.

Typ příjemky

Automaticky hradit nezaúčtovanými přeplatky v bance a pokladně

Typ výdejky

Použít na automatizovaný vzájemný zápočet

__________________________________________________________________

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení u typu dokladu vám podstatně ulehčí práci při pořizování přijaté faktury. Zvlášť když fakturu pořizuje obsluha neznalá účetnictví. Dobře zvažte, pokud u typu dokladu vynecháte některou hodnotu. Později vám to může přidělat hodně práce.

Doklad je účetní

Pokud zaškrtnete políčko, budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte políčko nezaškrtnuté.

Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.

Účet Dal

Pole je přístupné, pokud je zaškrtnuté.

Doklad je účetní. Ručně nebo pomocí lupy vyberte ze seznamu účtů. Účet se bude dosazovat do přijatých faktur do položky "Účet Dal" v záložce "Účtování a řádek DPH". Tím to zjednoduší účtování. Tento účet může obsluha změnit.

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do přijatých faktur do záložky "Specifikace dokladu". Toto středisko může obsluha změnit.

Činnost

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu činností. Ta se bude dosazovat do přijaté objednávky do záložky "Specifikace dokladu". Tuto činnost může obsluha změnit.

Měna

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu měn. Při vystavení vydané faktury se vám u tohoto typu faktury rovnou nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Pokud vyberete zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

Řádek kontrolního hlášení DPH

Jen plátci DPH. Pole není povinné.

Ručně nebo pomocí lupy vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.

Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.

Stát DPH

Pole je přístupné, pokud je zaškrtnuto políčko, doklad je účetní.

Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.

Předpis zaúčtování [MD]

Pole je přístupné, pokud je označeno políčko zaškrtnuto. Doklad je účetní. Usnadňuje zaúčtování přijatých faktur. Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte z předpisu zaúčtování.

__________________________________________________________________

Záložka "Tisk"

Vyplnění této záložky usnadní tisk dokladů jednotlivých typů.

Pomocí rolovacího seznamu můžete vybrat, které doklady daného typu chcete vytisknout. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Kopií

Uveďte počet kopií, který se má tisknout.

Tisknout doklad

Z rolovacího seznamu zvolte, zda se má vytisknout Doklad.

Report

Z rolovacího seznamu zvolte druh reportu, např. seznam přijatých faktur, průvodka, štítky.

Sumovaný

Rozšířený

Pokud ve spodní části zaškrtnut příznak Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se výše označené doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko tiskárny. Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

__________________________________________________________________

Záložka Intrastat

Intrastat je elektronický systém sběru dat povinný pro všechny členské státy Evropské unie. Tato záložka umožňuje evidovat veškeré potřebné údaje.

Stát odeslání

Stát, z něhož byl výrobek odeslán.

Stát určení

Stát, do kterého má být výrobek doručen. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky odesílané vámi, účtovanou firmou. V případě, kdy je zboží vyváženo do třetí země a při opuštění ČR (v případě slovenské legislativy Slovenska) není ještě propuštěno do některého z vývozních celních režimů, protože toto propuštění provedou celní orgány v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Stát původu

Stát, ze kterého výrobek pochází. Vyplňte v případě, že doklad obsahuje položky, jejichž jste příjemcem. V případě obchodu se třetí zemí, kdy bylo zboží před přijetím do ČR (v případě slovenské legislativy na Slovensko) propuštěno do celního režimu volného oběhu v jiném členském státě Evropské unie, vyplňte tento členský stát.

Kraj původu

Kraj, ze kterého výrobek pochází.

Transakce

Z rolovacího seznamu vyberte příslušnou transakci; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Obchodní transakce.

Podmínky dodání

Z rolovacího seznamu zvolte podmínku dodání; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Dodací podmínky.

Druh dopravy

Z rolovacího seznamu zvolte druh dopravy; nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Druh dopravy.

Zvláštní pohyby

Nabízejí se hodnoty z menu Nástroje – Číselníky – Intrastat – Zvláštní pohyby.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"

Pomocí údajů vyplněných v této záložce se usnadňuje následné vyplňování dokladů při jejich vystavení.

Popis pro doklad

Zde vyplněný text se bude přenášet do přijatých faktur daného typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

Text pro odeslání …Pokud odesíláte fakturu e-mailem, tento text se objeví přímo v e-mailu.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky a seznamy. Jedná se o dvě pole, ve kterých můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb.

 • Popis: Bližší popis typu přijaté faktury.

 • Poznámka: Bližší poznámka k typu přijaté faktury.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

 • Platí od: Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

 • Platí do: Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovací šipky vybrat způsob řazení:

 • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

 • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

 • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Výkaz EkoKom

Můžete vybrat z možností: Zpoplatněné obaly / Předplacené obaly / Nezaplacené obaly / Exportované obaly / Vyřazené obaly.

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Nákup zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

Vytváření dokladu EAN čtečkou

Zahájit workflow při založení dokladu

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?