Peníze – Seznam bankovních účtů

Jedná se o seznam bankovních účtů, které vaše firma používá. Bankovní účty mohou být vedeny v různých měnách, obsahují i napojení na elektronickou banku. Využívá se při vystavování bankovních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Seznam bankovních účtů".

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Stiskem tlačítka "Nový" či klávesové zkratky Alt+N otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Zkratka (též kód) je zkrácené vyjádření záznamu. Pomocí napsání zkratky je možné zvolit konkrétní záznam a vyhnout se jeho hledání např. mezi stovkami záznamů.

Doporučujeme zvolit zkratku tak, abyste z ní poznali název záznamu (a naopak tak, abyste podle názvu záznamu odhadli zkratku). Zkratky se zobrazují v jednotlivých řádcích přehledů, proto je vhodné volit kratší zkratky.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka plus můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka minus pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem, pro výdej

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad dokladovou řadu. Pokud máte dokladové řady vyplněné u typů bankovních dokladů, není nutné je vyplňovat zde.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

__________________________________________________________________

Záložka "Banka"

Číslo účtu

Číslo vašeho bankovního účtu včetně předčíslí.

Kód banky

Zadejte jej ručně, nebo vyberte pomocí tlačítka lupy ze seznamu peněžních ústavů kód vaší banky. Jedná se o čtyřmístné číslo jednoznačně identifikující banku.

Specifický symbol

Pokud používáte specifický symbol, je nutno ho zde vyplnit.

IBAN

Mezinárodní číslo účtu definované mezinárodní normou ISO.

BIC

Jednoznačná identifikace banky příjemce (Bank Identifier Code).

Primární účet

Pokud příznak zaškrtnete, definujete tento účet jako primární. Bude se nabízet v roletách při tvorbě dokladů jako "předvybraný".

__________________________________________________________________

Záložka "Informace o bance"

Na této záložce vyplňte údaje týkající se banky.

Název

Toto pole se vyplní hodnotou dle zadaného kódu banky z číselníku "Peněžní ústavy". Pokud je přesný název příliš dlouhý a tiskne se nečitelně na fakturu, v číselníku "Peněžní ústavy" danou banku smažte a opět ji zaevidujte se stejným kódem banky, ale s kratším názvem.

Ulice

PSČ

Město

Stát

Můžete vybrat pomocí rolovací šipky.

Měna banky

Hodnota v tomto poli se automaticky nastavuje dle měny státu firmy při založení firmy. Jedná se o měnu, ve které je vedený účet. Pokud se tedy jedná např. o eurový účet, vyberte zde měnu EUR. Tím zabezpečíte, že se vám budou stahovat bankovní výpisy v cizí měně. Pomocí rolovací šipky lze měnu změnit.

Telefon

Mobil

Fax

E-mail

WWW

__________________________________________________________________

Záložka "Elektronická banka"

Údaje v této záložce vám sdělí banka, jejíž elektronické bankovnictví chcete využívat.

Formát

Pomocí rolovací šipky můžete vybrat formáty, které ABRA Flexi podporuje:

 • ABO formát,

 • Citibank,

 • Citibank direct,

 • Gemini,

 • Gemini XML,

 • KB Best,

 • MultiCash (UTF-8),

 • MultiCash (windows-1250),

 • MultiCash (cp852),

 • SEPA XML – Camt.053|Pain.001

 • PayPal (CZ formát data [31. 12. 2018]),

 • PayPal (UK formát data [31/12/2018]),

 • PayPal (US formát data [12/31/2018]),

 • Poštovní poukázka A,

 • Rozpis plateb bezdokladových dobírek,

 • SIPO.

Pokud nevíte, který formát zvolit, podívejte se do našeho přehledu bankovních formátů.

Název klienta

Tento údaj není povinný.

Název protistrany v textu příkazu

Popis dokladu v textu příkazuvýpisy

Pomocí složky vyberte cestu ke složce, kde budete mít uloženy výpisy.

přípona

Napište příponu pro výpisy.

příkazy

Pomocí složky vyberte cestu ke složce, kde budete mít uloženy příkazy k úhradě.

přípona

Napište příponu pro příkazy k úhradě.

Kontrolovat duplicitu výpisů

 • Ignorovat již načtené výpisy,

 • Ignorovat již načtené položky,

 • Nekontrolovat.

__________________________________________________________________

Záložka „Účtování“

Pole v záložce "Účtování" není povinné vyplňovat, ale jejich nastavení vám usnadní účtovat bankovní výpisy.

Účet banky

Ručně nebo pomocí vyberte ze seznamu účtů. Účet se dosadí do bankovních dokladů do položky Účet banky v záložce "Účtování a řádek DPH".

Středisko

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu středisek. Středisko se bude dosazovat do bankovních dokladů do záložky "Specifikace dokladu".

Měna

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu měn. Při vystavení bankovního dokladu se u tohoto typu nastaví požadovaná měna. Pokud vyberete CZK: Česká koruna, nastaví se k vyplnění záložka "Kč". Jestliže zvolíte zahraniční měnu, nastaví se k vyplnění záložka "Měna".

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jedná se o dvě pole, jejichž vyplnění není povinné.

Popis

Bližší popis.

Poznámka

Bližší poznámka.

__________________________________________________________________

Záložka "Výběrové klíče"

Štítky – ke konkrétnímu bankovnímu účtu můžete připojit různé štítky; pomocí tlačítka se zobrazí tabulka pro výběr štítků; z levé tabulky Dostupné štítky přesuňte pomocí šipky štítky, které chcete k dané smlouvě přiřadit, do pravé tabulky Vybrané štítky, a výběr potvrďte tlačítkem ; pokud potřebujete přidat štítek, který dosud nemáte v levé tabulce Dostupné štítky, použijte tlačítko ; otevře se číselník štítků (menu Nástroje – Číselníky – Štítky), ve kterém můžete požadovaný štítek přidat.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka „Správa“ obsahuje údaj o časové platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku (seznamu). Platnost záznamu se udává rozmezím kalendářních let. V rozmezí uvedených let záznam platí, ve zbylých letech záznam není platný a záznam se v číselníku nebude vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku nebude uživatel zdržován procházením již nepoužívaných záznamů.

Protože je časová platnost vztažena ke kalendářním rokům, neodpovídá fiskálním účetním obdobím.

Platí od

Kalendářní rok počátku platnosti záznamu.

Platí do

Kalendářní rok ukončení platnosti záznamu.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, neměňte přednastavenou hodnotu „0“ v poli Platí od a hodnotu „9999“ v poli Platí do. Záznam pak bude použitelný ve všech kalendářních rocích a zobrazí se v seznamu v každém kalendářním roce.

Vyplníte-li pole Platí od a Platí do hodnotou „2016“, bude možné záznam používat pouze v roce 2016, tj. pouze v tomto roce bude v seznamu vidět (viz účetní období hlavičky postranní navigace).

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?