SLOVENSKO - Daňové priznanie k DPH

SLOVENSKO - Správne vyplnenie daňového priznania k DPH

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Pre správne vyplnenie daňového priznania k DPH je potrebné mať primárne nastavenie, ktoré sa bude
vťahovať do daňového priznania k DPH / dokladov DPH.

Základné podmienky pre priznanie DPH:

1. ponuka Podnikanie - Nastavenia

.

  • Karta Firma - vyplňte pole IČ DPH,

  • Záložka Rozšírené - vyplňte polia Finančný úrad (z číselníka, do ktorého pridáme príslušný účet pre platbu DPH), Oprávnená osoba;poznámka: v prípade,

  • ak daňové priznanie podáva zástupca, uveďte údaje týkajúce sa zástupcu,

  • Legislatívna karta - začiarknite príznak platcu DPH.

2. menu Obchodní partneri - Adresy firiem - v záhlaví záznamu zadajte hodnotu
do poľa Názov a na záložke Základné údaje zadajte hodnoty do polí IČ DPH, Štát a ak
ste platcom DPH, zaškrtnite príznak Platca DPH,

3. menu Nástroje - Číselníky - Sadzby DPH (pri zmene sa aktualizuje programovo),

4. ponuka Nástroje - Číselníky - Riadky pre vrátenie DPH (tiež preddefinované programovo),

5. ponuka Nástroje - Číselníky - Riadky kontrolného výkazu DPH (tiež preddefinované programovo),

6. menu Nástroje - Číselníky - Pravidlá účtovania - záložka Základné informácie - vyplňte časť Nastavenie účtu (pre DPH) a pole Kód transakcie pre DPH.

Nastavenia, ktoré uľahčujú rozťahovanie riadkov DPH a riadiacich výkazov v rámci vytváraných dokumentov:

1. v Predaj - Typy vydaných faktúr / Nákup - Typy prijatých faktúr / Kasa - Typy pokladničných dokladov / Účtovníctvo - Typy interných dokladov / Účtovníctvo - Ostatné typy pohľadávok / Účtovníctvo - Ostatné typy záväzkov

.

na karte Účtovníctvo je možnosť vyplniť polia Kontrolný riadok Výkaz DPH
a Krajina DPH; táto hodnota zaznamenaná v typoch dokladov sa predvyplní pri vytváraní vlastných dokladov,

2. kvôli riadkom kontrolného výkazu VAT je vhodné vytvoriť viacero typov dokladov zodpovedajúcich jednotlivým riadkom kontrolného výkazu,

3. pole Dátum zdaniteľného plnenia pre vystavené faktúry, pokladničné doklady (prípadne bankové doklady), ostatné pohľadávky a interné doklady - hodnota v poli Dátum zdaniteľného plnenia sa predvyplní podľa dátumu nastaveného v poli Vydané (možno zmeniť),

4. pole Dátum zdaniteľného plnenia pre prijaté faktúry a iné záväzky - hodnoty v poliach Dátum zdaniteľného Zdaňované plnenie a Použiť zdaniteľné Zdaňované plnenie sa predvyplnia podľa dátumu nastaveného v poli Prijaté (možno zmeniť); do dokladov DPH sa prenáša dátum z poľa Použiť zdaniteľné plnenie,

5. hodnoty v poliach Stav DPH, Čiary DPH a Kontrolný riadok v výpise na položke dokladu možno podľa potreby zmeniť oproti tomu, ako sú preddefinované v type dokladu,

6. Hodnoty v poliach Stav DPH, Čiastky DPH a Čiastka kontroly výkazu výkazu uvedené na záložke Účtovníctvo/Úprava majú prednosť pred hodnotami uvedenými
na záložke Účtovníctvo a riadok DPH týchto polí v hlavičke dokladu.

Kde nájdete výstupy DPH:

V ponuke Účtovníctvo - Účtovné výstupy:

  • Výstupy DPH,

  • Uznanie DPH,

  • Súhrnná správa o DPH,

  • Kontrolný výkaz DPH.

Pred vytvorením vlastných priznaní je možné skontrolovať všetky účtovné výstupy
v generovaných dokladoch DPH. Podobne je možné upravovať vstupné doklady priamo z dokladov DPH.

Všetky výstupy DPH sa predkladajú elektronicky. Máte tiež možnosť kontrolnej tlače papierového priznania k DPH a kontrolného výkazu DPH.

Môžete vytvoriť Dodatočné daňové priznanie k DPH pre Doplatok DPH, ale nie pre Kontrolný výkaz DPH.

Did this answer your question?