Ak vypočítame výsledok hospodárenia a stratu k určitému dátumu, napr. k 30. júnu 2018, predchádzajúce obdobie sa zobrazí pomerne, t. j. za obdobie od 1. januára 2017 do 30. júna 2017 (ak počítame účtovné obdobie ako kalendárny rok).

Did this answer your question?