Obsahovanie položiek dokumentu pri použití detail:custom

Pri použití vlastného detailu a ID záznamu priamo v adrese URL sú v odpovedi obsiahnuté aj položky dokumentu

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak použijete ID príslušnej položky priamo v adrese URL, položky dokumentu budú tiež obsiahnuté v odpovedi.

Ak použijete filter pre ID, napr. /stock-movement/(id = 13).xml?detail=custom:sumTotal, vypíšu sa len hlavičky dokumentov, napr.:

Did this answer your question?