Skip to main content
Prechod účtovníctva na ABRA Flexi (6/16)

Evidencia neuhradených pohľadávok/záväzkov

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Ak používame modul Mzdy, je vhodné mať v programe vypočítané mzdy za celé ročné obdobie.

Takto získame kompletné mzdové listy, priebežný výpočet priemerného zárobku a podklady pre ročné zúčtovanie dane z príjmov. Preto sa neodporúča začať používať modul Mzdy len na časť obdobia.

Did this answer your question?