Varianty vytvárania rezervácií

Rezervácie - popis možnosti vytvárania

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nastavenie rezervácií je dostupné v menu Firma -> Nastavenia > Moduly -> Predaj -> Predaj.

  1. Pouze manuálne - Rezervácie môžete vytvárať v ponuke Produkt -> Rezervácie.

  2. Automatické pri vytváraní objednávky - Ak sa vytvorí objednávka na väčšie množstvo, ako je na sklade, vytvorí sa rezervácia len na ten diel, ktorý je na sklade. Následne, keď je tovar prijatý, rezervácia nebude vytvorená pre zvyšnú časť objednávky, ktorá nebola na sklade. Dostupné množstvo potom bude odrážať len pôvodnú rezervovanú časť objednávky.

  3. Automatické vytváranie objednávok a skladovanie - Ak sa vytvorí objednávka na väčšie množstvo, ako je na sklade, rezervuje sa len tá časť, ktorá je na sklade. Následne sa po prijatí tovaru vytvorí rezervácia na zostávajúcu časť objednávky, ktorá nebola na sklade. Dostupné množstvo potom zohľadní celú objednávku.

  4. Automatické pri vytváraní objednávky + Povolenie rezervácie do mínusu - Ak sa vytvorí objednávka na množstvo väčšie, ako je množstvo na sklade, vytvorí sa rezervácia na celé objednané množstvo tejto položky. Tým sa Dostupné množstvo dostane do zápornej hodnoty. Následne, keď je tovar prijatý, rezervácia je splnená a dostupné množstvo sa zvýši. Dostupné množstvo preto aj v tomto prípade zohľadní celú objednávku.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?