Skip to main content
Typy prijatých dopytov

Zoznam typov prijatých dopytov

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Dialníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelenie dokumentov do skupín.

  3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní prijatého dopytu.

Soznam môžete spustiť v module Predaj pod voľbou "Typy dokladov - Typy prijatých objednávok".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota. Odporúčame zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby sa v zozname ľahšie rozlišovali typy dokumentov.

Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "+". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "-" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Série dokumentov: Ručne alebo pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu. Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

  • Karta Účtovníctvo

  • Karta Text dokumentu

  • "Texty"

  • "Administratíva"

"Účtovníctvo"

Centrum: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu centier.

Mena: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu men. Automaticky sa predvolí na menu krajiny uvedenej v predvolených nastaveniach spoločnosti.

Aktivita: Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte zo zoznamu aktivít. Tento údaj sa vloží do prijatej žiadosti na karte "Špecifikácie dokumentu". Túto činnosť môže prevádzkovateľ zmeniť.

Tlačová karta

Vyplnenie tejto karty uľahčí tlač dokumentov jednotlivých typov prijatých požiadaviek.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kópie: Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu: Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, či chcete dokument vytlačiť.

Report: Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte typ reportu - súhrn prijatých dopytov, interná kópia dokladu, interná kópia dokladu (bez súčtov).

Ak zaškrtnete príznak Automaticky tlačiť pri vytváraní nového dokumentu v spodnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo. Program sa len opýta, či chcete vytlačiť práve vytvorený dokument.

Záložka Texty dokumentu

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplňovanie dokladov pri ich vystavovaní.

Opis dokladu: Tu vyplnený text sa prenesie do prijatej požiadavky daného typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a následne do tabuľky týchto dokladov.

Odoslať text ...Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis:Popis

Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje informácie o časovej platnosti a tiež viditeľnosti záznamu v číselníku. Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

platné od:Kalendárny rok začiatku záznamu.

Platnosť do: Kalendárny rok ukončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli platné od a hodnotu "9999" v poli platné do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

Poradie tlačených položiek:Na tlačenom dokumente sú položky v dokumente uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete použiť rozbaľovací zoznam na výber poradia:

  • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu:Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Tento primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastaveniach firmy, na záložke Moduly, záložka Predaj pre príslušné doklady vybraný Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Did this answer your question?