Skip to main content
Typy prijatých objednávok

Zoznam Typy prijatých objednávok

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Číselníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

 1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

 2. Rozdelenie dokumentov do skupín.

 3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje vopred definovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní prijatých objednávok.

Soznam môžete spustiť v module Predaj pod voľbou "Typy dokladov - Typy prijatých objednávok".
Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".

Hlavný panel

Stlačením tlačidla Alt+N alebo klávesovej skratky otvoríte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota

Porúčame vám zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku, aby ste mohli ľahšie rozlíšiť typy dokumentov v zozname.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov.

Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete po stlačení tlačidla vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla zatvorte pole s názvom cudzieho jazyka.

Séria dokumentov

Ručne alebo pomocou výberu zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber radu dokladov. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu.

Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

 • Karta Rozšírené

 • "Účtovníctvo"

 • Karta Text dokumentu

 • "Texty"

 • "Administratíva"

"Rozšírené" karta

Keď sa z tejto objednávky vystaví vydaná faktúra, údaje tu nastavené sa prenesú do vydanej faktúry bez ohľadu na to, ako sú tieto údaje nastavené v type vydanej faktúry.

Fakturujte automaticky

Faktúra v súhrne

Toto zaškrtávacie políčko umožňuje fakturovať napr. zákazku tak, aby sa požadovaný materiál mohol vydať zo skladu, ale konečná faktúra neobsahovala jednotlivé položky výdaja. Ak ste označili možnosť Fakturácia súhrnne, celá fakturácia sa uskutoční na základe prijatej objednávky. Táto položka obsahuje jednotlivé skladové položky - v prípade potreby je možné objednať jednotlivé položky. Pred fakturáciou musíte z prijatej objednávky ručne vykonať expedíciu, aby ste vydali všetky skladové položky. V odoslaní je pole "Stav dokladu" nastavené na hodnotu "Nie je možné fakturovať" - tým sa zabezpečí, že odoslanie nebude možné fakturovať bežným spôsobom. Ak sa má konečná fakturovaná suma líšiť od sumy na prijatej objednávke, je potrebné pred fakturáciou pridať k objednávke nekatalogovú položku (+ alebo -), aby sa celková suma upravila. Faktúra sa vystaví bežným spôsobom prostredníctvom tlačidla

Toto pole sa prenesie do rovnakého poľa prijatej objednávky na karte "Fakturácia", kde ho môžete ručne odškrtnúť alebo zaškrtnúť.

Zľava [%]

Ak chcete použiť tento typ prijatej objednávky pre konkrétnych zákazníkov, ktorí majú dohodnutú zľavu, môžete ju nastaviť tu. Tu zadaná zľava sa prenesie do vystavenej faktúry v záložke "Kč" a zľava z faktúry sa následne zodpovedajúcim spôsobom vypočíta.

Forma platby

Zadaná forma platby sa prenesie do vystavenej faktúry v záložke "Dodatok". Môžete si vybrať: bankový prevod, hotovosť, prevodný príkaz, dobierka, kreditná karta, úver, nešpecifikované, šek. Formu platby môžete ďalej zmeniť podľa individuálnej dohody.

Forma dodania

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napr. Česká pošta, PPL.

Doprava a vyzdvihnutie

Ak chcete použiť tento typ prijatej objednávky pre konkrétnych zákazníkov, ktorí si dohodli rovnaký spôsob dopravy a vyzdvihnutia, môžete ho nastaviť tu. Tu uvedené informácie sa prenesú do vystavenej faktúry v záložke "Dodatok".

Metóda zaokrúhľovania: Tu vyberáme, či sa má do výsledného zaokrúhlenia zadať DPH. Máme teda na výber tieto možnosti:

 • k základu a DPH - zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu

 • do sadzby 0 - pri zaokrúhľovaní sa použije sadzba DPH 0 %

 • individuálne - pri výbere tejto metódy môžeme nastaviť zaokrúhľovanie podľa seba, napr. ak nechceme, aby sa dokumenty zaokrúhľovali

DPH (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky): Táto položka je prepojená s predchádzajúcou položkou - pomocou rozbaľovacieho zoznamu

vybrať z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: hore, dole, matematické.

Súčet (objednávky): Toto pole súvisí s predchádzajúcim poľom - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Záložka Účtovníctvo"

Typ vystavenej faktúry

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty zaznamenané v ponuke Predaj - Typy vydaných faktúr.

Typ vydania

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty zaznamenané v ponuke Typy faktúr - Inventúra.

Centrum

Ručne alebo výberom z stredného zoznamu.

Aktivita

Ručne alebo výberom zo zoznamu aktivít. Tento údaj sa vloží do prijatej objednávky na karte "Špecifikácie dokladu". Túto činnosť môže prevádzkovateľ zmeniť.

Zmena

Ručne alebo výberom zo zoznamu mien. Automaticky sa predvolí na menu krajiny uvedenej v predvolených nastaveniach spoločnosti.

Krajina DPH

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Stavy.

Kartačka Tlač

Vyplnenie tejto karty uľahčí tlač dokumentov jednotlivých typov prijatých dopytov.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa použije pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kópia

Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu

V rozbaľovacom zozname vyberte, či chcete dokument vytlačiť.

Zpráva

V rozbaľovacom zozname vyberte typ správy, napr. kópia interného dokumentu, dokument pre klienta.

Ak zaškrtnete príznak Automaticky tlačiť pri vytváraní nového dokumentu v dolnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo. Program sa len opýta, či chcete vytlačiť práve vytvorený dokument.

Karta Text dokumentu

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplňovanie dokladov pri ich vystavovaní.

Opis dokumentu

Takto vyplnený text sa prenesie do prijatých objednávok tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokladu.

Úvodný text

Takto vyplnený text sa prenesie do prijatých objednávok tohto typu na karte "Úvod" v ľavom hornom paneli a potom do tlačovej zostavy prijatých objednávok nad položkami.

Záverečný text

Vyplnený text sa prenesie do prijatých objednávok tohto typu na karte "Záver" v ľavom hornom paneli a potom do tlače prijatých objednávok nad položkami.

Text na odoslanie ...

Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

Tab "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Podrobnejší opis typu prijatej objednávky.

Poznámka

Podrobnejšia poznámka o type prijatej objednávky.

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku v účtovných obdobiach. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti môžete zabezpečiť, aby sa pri bežnom používaní číselníka nezobrazovali záznamy, ktoré sa už nepoužívajú. Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý by ani čiastočne nezodpovedal aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu sa vzťahuje na účtovné obdobia, možno ho použiť aj pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte dátum účinnosti záznamu zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte dátum ukončenia platnosti záznamu zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávka položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete vybrať spôsob usporiadania výberom:

- Podľa poradia - zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

- Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

- Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Tento primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastaveniach firmy, na záložke Moduly, záložka Predaj pre príslušné doklady zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Did this answer your question?