Skip to main content
HR

Ako zaviesť zamestnancov do ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Personalistika

Zamestnanci - Personál

Formulár obsahuje zoznam všetkých zamestnancov spoločnosti, je v ňom možné evidovať aj uchádzačov o zamestnanie. Obsahuje všetky základné dokumenty na výpočet miezd.

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Nastavenia osôb

Toto pole je pri vytváraní novej karty zamestnanca nastavené na "Neobmedzené - neobmedzené". V prípade, že zamestnanec vykoná zmenu (napr. zmení meno, adresu, začne pracovať v inom stredisku atď.), pomocou tlačidla "Pridať nastavenia" zobrazte dialóg a vytvorte nové nastavenie, ktoré bude účinné od zadaného dátumu.

Po uložení zadaného dátumu sa pole zmení napr. na 14.05.2010 - neobmedzené. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu môžete vidieť, že predchádzajúce nastavenie bolo automaticky ukončené v deň pred novým nastavením, napr. na Neobmedzené - 13.05.2010.

Ak vykonáte zmeny na horných kartách karty zamestnanca a uložíte ich do nového nastavenia, potom sa tieto nové informácie zobrazia len v tomto novom nastavení. Výberom pôvodného nastavenia môžete zobraziť pôvodné nezmenené údaje.

Ak chcete nové nastavenia zrušiť, použite tlačidlo "Odstrániť nastavenia". Tým sa zruší obmedzenie dátumu v pôvodných nastaveniach osoby a zároveň sa zrušia všetky zmeny vykonané na horných kartách.

Osobné číslo

Toto pole je osobné číslo zamestnanca a môže obsahovať maximálne 20 znakov - číslic alebo písmen. Na karte "Základné údaje"

máte možnosť vyplniť pole "Náhradné osobné číslo", ak potrebujete zamestnancovi prideliť ďalšie číslo.

Priezvisko

Súčasné priezvisko zamestnanca

Názov

Súčasné meno zamestnanca

Skupina osôb

Ide o nepovinný údaj, ktorý umožňuje rozdeliť zamestnancov do skupín z dôvodu rozdielneho účtovania hrubej mzdy, resp. náhrady mzdy, alebo podľa rozdielneho vzťahu k firme a pod. Vznikom a významom skupín osôb

sa zaoberá samostatný zoznam.

Pomocou šípky vyberte príslušnú skupinu osôb z rozbaľovacieho zoznamu. Ak potrebujete vytvoriť novú skupinu alebo upraviť existujúcu skupinu, môžete ju tu otvoriť pomocou klávesu F2.

Stredisko

Zadajte stredisko, v ktorom bude zamestnanec evidovaný a ktorému chcete účtovať mzdové náklady. Pomocou rozbaľovacej šípky vyberte príslušné stredisko z rozbaľovacieho zoznamu stredísk

. Tento zoznam kódov môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Vypĺňanie karty zamestnanca je kvôli prehľadnosti rozdelené do niekoľkých záložiek.
Karty v hornej polovici karty:

 • Karta "Základné informácie"

 • Karta "Iné"

 • Karta "Závislý partner"

 • Karta "Adresa"

 • Karta "Parametre miezd"

 • Karta "Štítky a poznámky"

 • Karta "Prílohy"

Záložky v dolnej polovici karty:

 • Karta "Zamestnanie"

 • Karta "Zmeny"

 • Karta "Trvalé mzdy"

 • Karta "Deti"

 • Karta "Neprítomnosť"

 • Karta "Odpočty"

 • karta "Bankové spojenia"

Karta "Základné informácie"

Táto záložka slúži na poskytnutie základných informácií o zamestnancoch alebo iných osobách, ktoré majú vzťah k spoločnosti.

Alternatívne osobné číslo

Toto pole je alternatívne osobné číslo zamestnanca, môže obsahovať maximálne 20 znakov - číslic alebo písmen.

Typ vzťahu k spoločnosti

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušný typ vzťahu. Tento typ je pevne stanovený a používateľ ho nemôže zmeniť. Hlavným dôvodom je možnosť evidovať zoznam osôb, ktoré nie sú v pracovnom pomere, ale o ktorých potrebujeme evidovať určité osobné údaje. K dispozícii sú 3 možnosti:

- Zamestnanec

- Kandidát

- Externá osoba

Názov

Rodné číslo

Pre správny prenos do vygenerovaných formulárov vyplňte rodné číslo bez lomítka. Podľa hodnoty rodného čísla sa predvyplnia hodnoty v poliach "Pohlavie" a "Dátum narodenia" v prípade, že ide o naše klasické rodné číslo.

Pohlavie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušné pohlavie.

Dátum narodenia

Ak dátum narodenia nie je vyplnený správne, môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Kvalifikácie

Ide o údaje, ktoré sa používajú na vaše informácie o kvalifikácii osoby. Môže obsahovať až 255 znakov.

Funkcia

Tu môžete zaznamenať pracovnú pozíciu zamestnanca. Môže obsahovať až 255 znakov.

Karta "Iné"

Táto záložka slúži na vyplnenie ďalších informácií dôležitých pre potreby zamestnávateľa, na uplatnenie zľavy z dôchodku a na štatistiku miezd.

Rodné priezvisko

Predchádzajúce priezvisko

Miesto narodenia

Krajina narodenia

Pomocou šípky vyberte krajinu z rozbaľovacieho zoznamu krajín

. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Rodinný stav

Pomocou šípky vyberte príslušný štát z rozbaľovacieho zoznamu. Tento stav je pevne stanovený a používateľ ho nemôže zmeniť. K dispozícii sú tieto možnosti:

- Zadarmo (približne)

- Manželstvo

- Rozvedený

- Vdova (vdovec)

- Spoločník(i)

Štátna príslušnosť

Pomocou šípky vyberte príslušný štát z rozbaľovacieho zoznamu štátov

. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Zaškrtávacie políčka v dolnej časti obrazovky slúžia na zaznamenanie dôchodkov, ktoré zamestnanec poberá. Tu nastavené údaje vytvoria nový záznam v samostatnej záložke "Daňové zľavy

". Zaškrtnutím vyberte príslušný dôchodok, ktorý zamestnanec poberá.

Výsluhový dôchodok

Predčasný starobný dôchodok

Vdovský/vdovecký dôchodok

Sirotský dôchodok

Dôchodok poberaný v zahraničí

Dôchodok od

Karta "Závislý partner"

Ak má zamestnanec vyživovaného partnera, na ktorého si uplatňuje úľavu na dani, je potrebné vyplniť túto záložku. Daňová úľava sa potom automaticky vypočíta podľa tejto karty.

Závislý partner

Ak zaškrtnete políčko Závislý partner, bude k dispozícii možnosť vyplniť túto kartu.

Platené od

:

Uveďte dátum, od ktorého sa partner považuje za závislého partnera. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Vyplatené do

:

Uveďte dátum, do ktorého sa partner považuje za závislého partnera. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

POSTIHNUTIE/P

Ak je závislý partner držiteľom preukazu osoby so zdravotným postihnutím, vyberte možnosť Preukaz osoby so zdravotným postihnutím, potom bude k dispozícii sekundárne pole "Preukaz osoby so zdravotným postihnutím platný od / Preukaz osoby so zdravotným postihnutím platný do".

Invalidita/platba od

Uveďte dátum, od ktorého je závislý partner držiteľom preukazu ZTP/P. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

ZTP/P platný do

Zadajte dátum, do ktorého je závislý partner držiteľom preukazu osoby so zdravotným postihnutím. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Priezvisko

Krstné meno

Priezvisko

Názov

Rodné číslo

Dátum narodenia

Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Pohlavie

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušné pohlavie.

Karta "Adresa"

Tu sú uvedené všetky možné adresy zamestnanca.


Táto karta je rozdelená na niekoľko ďalších podkapitol:

 • Karta "Trvalé"

 • Karta "Kontakt"

 • Záložka "Domáce bydlisko (trvalé je mimo)"

Karta "Trvalé"

Tu by ste mali uviesť adresu trvalého bydliska zamestnanca, t. j. adresu podľa centrálneho registra obyvateľov.

Ulica

Číslo domu

Psc

Pošta

Mesto

Štát

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu krajín

vyberte príslušnú krajinu. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Karta "Kontakt"

Ak zamestnanec nemá trvalý pobyt na adrese, môžete tu zadať jeho kontaktnú adresu. Na tejto karte sú uvedené aj ďalšie kontakty zamestnanca.

Kontaktná ulica

Kontaktné číslo domu

Kontaktné číslo

Kontakt na poštu

Kontakt na mesto

Kontakt na krajinu

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu krajín

vyberte príslušnú krajinu. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

E-mail

Fax

Mobilný portál

Telefón

Záložka "Domáce bydlisko (trvalé je mimo)"

Táto karta je určená pre zamestnancov, ktorí majú bydlisko mimo krajiny. Tu uveďte ich kontaktné bydlisko v našej krajine.

Domáca kontaktná ulica

Číslo domu domáceho kontaktu

Poštové smerovacie číslo domáci kontakt

Poštová adresa domáci kontakt

Mesto domáceho kontaktu

Vnútroštátny kontakt v krajine

Vyberte príslušnú krajinu z rozbaľovacieho zoznamu krajín

. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Karta "Parametre miezd"

Tu sú údaje, ktoré sú dôležité pre spracovanie miezd. Podľa týchto údajov sa automaticky vypočíta daňový úver.


Táto karta je rozdelená na niekoľko ďalších podzložiek:

 • Karta "Základné údaje"

 • Karta "Daňové zľavy"

 • Karta "Zdravotné poistenie"

 • Karta "Zahraničné poistenie"

Karta "Základné údaje"

Spôsob platby

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte dohodnutý spôsob platby. Táto metóda je pevne stanovená a používateľ ju nemôže zmeniť. K dispozícii sú 3 možnosti:

- Zúčtovať

- Riešiť

- Podľa pokladníka

Typ záväzku zálohovej platby

Pomocou "lupy" vyberte typ záväzku, t. j. typ dokladu, na ktorý sa bude predpis zálohy tomuto zamestnancovi účtovať a kde je nastavený aj príslušný predpis zaúčtovania. Toto nastavenie má prednosť pred pôvodným nastavením

. Používa sa v prípade, že chcete niektorým zamestnancom účtovať zálohy odlišne.

Typ záväzku na dobierku

Pomocou "lupy" vyberte typ záväzku, t. j. typ dokladu, na ktorý bude predpis úhrady dobropisu tomuto zamestnancovi zaúčtovaný a kde je nastavený aj príslušný predpis zaúčtovania. Toto nastavenie má prednosť pred pôvodným nastavením

. Používa sa v prípade, že chcete niektorým zamestnancom účtovať dobierku inak.

Podpis daňového priznania

Daňovník môže podpísať vyhlásenie k dani z príjmov len pre jedného platiteľa (zamestnávateľa). Ak toto vyhlásenie podpísal vo vašej spoločnosti, označte ho tu. Jeho podpísanie určuje možnosť uplatnenia nezdaniteľných súm, daňových úľav, spôsob zdanenia a ročného zúčtovania dane. Až po zaškrtnutí tohto políčka môžete napríklad vybrať deti na dávky.

Ak si skutočne uplatňuje zľavu na seba ako daňovníka, je to uvedené v nasledujúcej záložke "Zľavy na dani".

Zákon stanovuje, že ak daňovník podpíše vyhlásenie k dani do 30 dní od nástupu do práce, zamestnávateľ - daňovník zohľadní zľavy na dani v mesiaci nástupu do práce.

Daňovník nerezident

Daňový nerezident je daňovník, ktorý nemá v Českej republike trvalý pobyt a nezdržiava sa tu aspoň 183 dní v kalendárnom roku. Ak je váš zamestnanec daňovým nerezidentom, označte položku Daňový nerezident.

V spodnej časti vyplňte údaje, ktoré sa týkajú predchádzajúceho zamestnania zamestnanca:

Poistné (sociálne poistenie) z minimálnej zamestnanosti

Poistné (zdravotné) z minimálneho zamestnania

Odpracované dni na vstupe

Roky služby pri nástupe

Karta "Daňové zľavy"

Držiteľ preukazu zdravotne postihnutej osoby/P

Začiarknite, ak je zamestnanec držiteľom preukazu zdravotne postihnutého/karty zdravotne postihnutého.

V ďalšom poli zaškrtnite stupeň postihnutia

- Invalidita 1. a 2. stupňa

- Stupeň postihnutia 3

Číslo karty

Číslo preukazu zdravotne postihnutého

Študent

Začiarknite, ak je zamestnanec zároveň študentom a bude si na základe toho uplatňovať úľavu na dani.

Zľava na daňovníka

Ak si zamestnanec uplatňuje nárok na príspevok pre seba ako daňovníka, začiarknite .

Ak si zamestnanec bude uplatňovať zľavu na niektoré zo svojich detí, musia byť tieto deti uvedené v samostatnej záložke "Deti".

1. dieťa na odpočet

Vyberte meno dieťaťa z rozbaľovacieho zoznamu.

2. dieťa na odpočet

Vyberte meno dieťaťa z rozbaľovacieho zoznamu.

Ostatné deti na odpočet

Potvrdením tlačidla "Vybrať" vyberte ďalšie deti pre odpočítavanie.

Na výber detí použite šípky, ako je popísané v kapitole "Práca s dátovými oknami"

.

Karta "Sociálne poistenie"

Táto záložka sa vzťahuje len na účastníkov dôchodkového sporenia v II. pilieri, ktorí v súčasnosti už nie sú

Karta "Zdravotné poistenie"

Zdravotná poisťovňa

Pomocou "lupy" vyberte príslušnú zdravotnú poisťovňu zo zoznamu poisťovní

. Ak do zoznamu pridávate zdravotné poisťovne, musíte v poli "Typ vzťahu" vybrať hodnotu "Zdravotná poisťovňa".

Predchádzajúce zdravotné poistenie mimo ČSSZ

Názov predchádzajúcej organizácie, ktorá vykonávala nemocenské poistenie, ak to nebola CSHI.

Len pre informáciu.

Súčasné zdravotné poistenie mimo ČSSZ

Názov súčasnej organizácie, ktorá poskytuje nemocenské poistenie, ak to nie je CSSA.

Len pre informáciu.

Číslo poistenia

V zdravotnom poistení sa na jednoznačnú identifikáciu používa číslo poistenca. Číslo poistenca je zvyčajne rodné číslo. V niektorých prípadoch, najmä ak sa zistí duplicita rodných čísel a ak sa čísla prideľujú osobám, ktoré nemajú trvalý pobyt v danej krajine, zdravotná poisťovňa pridelí iné číslo, ktoré je podobné rodnému číslu.

Zdravotné poistenie - doplnok k minimálnemu vymeriavaciemu základu

Toto políčko je potrebné zaškrtnúť v prípade, že sa doplatok zdravotného poistenia má vypočítať do výšky minimálnej mzdy. Ide o prípady, keď zamestnanec v hlavnom pracovnom pomere (za ktorého nie je platiteľom poistného aj štát) zarobil menej ako minimálnu mzdu z dôvodu absencie (neplatené voľno, neospravedlnená absencia). Ak má zamestnanec v organizácii viac ako jeden príjem, berie sa do úvahy súčet všetkých príjmov.

Ak má zamestnanec len dohody alebo príležitostné zamestnanie alebo je platiteľom zdravotného poistenia za zamestnanca štát, ponechajte si zdravotné poistenie - Doplatok.

Zníženie vymeriavacieho základu na sociálne poistenie (zákon č. 592/1992 Zb., § 3 - Vymeriavací základ, ods. 7)

Tento príznak sa používa pre zamestnanca, ktorý zamestnáva viac ako 50 % osôb so zdravotným postihnutím.

Karta "Zahraničné poistenie"

Informácie uvedené v tomto dokumente sa zadávajú do formulára "Oznámenie o nástupe do zamestnania (skončení pracovného pomeru)". Tieto informácie sa uvádzajú v časti "Identifikácia posledného (aktuálneho) zahraničného nositeľa poistenia".

Názov zahraničného poistenia.

Názov posledného (súčasného) zahraničného nositeľa poistenia

Špecifikácia zahraničného poistenia.

Uveďte špecifikáciu podľa formulára:

- P - posledný

- S - aktuálne

- N - nie

Ulica zahraničného poistenia.

Číslo domu Zahraničné poistenie.

Poštové smerovacie číslo zahraničnej poisťovne.

Cudzí termín City.

Zahraničný termín krajiny.

Pomocou šípky vyberte krajinu z rozbaľovacieho zoznamu krajín

. Tento číselník môže používateľ doplniť pomocou klávesu F2.

Číslo zahraničnej krajiny.

Číslo zahraničného poistenia

Karta "Štítky a poznámka"

Značky

Tu môžete pridať štítky

podľa svojich potrieb.

Poznámka

Používajú sa na poznámky o zamestnancovi, ktoré nie sú uvedené nikde inde.

Karta "Prílohy"

Informácie na tejto karte vám poslúžia, ak potrebujete niekde uložiť nejaké prílohy, napríklad fotokópie dokumentov predložených zamestnancom.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Pomocou tohto tlačidla môžete pridať novú prílohu. Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Prepojenie na súbor - aplikácia zaznamená prepojenie na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (prepojený súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Vedľa vloženej prílohy sa nachádza ikona "priečinka", ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu "diskety". Tlačidlo "Skener" sa používa na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

Karta "Pracovný pomer"

Táto karta sa zaoberá všetkými možnosťami pomeru zamestnanosti a všetkými súvislosťami. Preto je tejto téme venovaná samostatná kapitola "Pracovný pomer".

Karta "Zmeny"

Jednotlivé položky v tejto tabuľke sa automaticky vyplnia pre každého zamestnanca podľa špecifikácie v záložke "Pracovný pomer".

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Rok

Mesiac

Ak má napríklad zamestnanec dva pracovné pomery, táto tabuľka bude mať pre každý mesiac vyplnené dva riadky.

Tu nie je možné vytvoriť nový záznam, ani vymazať existujúci záznam. Jediné dostupné tlačidlo je "Zmeniť". Po stlačení tohto tlačidla sa zobrazí tabuľka pre interaktívne zadávanie zmien. Program čerpá informácie z tejto tabuľky na výpočet miezd. Pri vypĺňaní tejto tabuľky je preto potrebné venovať osobitnú pozornosť.
Ak sú zmeny pravidelné, celá tabuľka sa automaticky vyplní podľa údajov na karte "Zamestnanie".

V prípade choroby, dovolenky alebo inej neprítomnosti sa tabuľka upravuje ručne kliknutím na konkrétne polia alebo potiahnutím myši nad viacerými poliami.

Karta "Trvalé zložky mzdy"

Táto karta slúži na štandardné nastavenie opakujúcich sa priečinkov pre zamestnancov.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Pracovný pomer

Pomocou šípky vyberte pracovný pomer, pre ktorý chcete vytvoriť trvalý mzdový záznam. Tu sa ponúkajú len tie pracovné pomery, ktoré ste vytvorili na karte "Pracovný pomer".

Súbor výplatných pások

Pomocou "lupy" vyberte priečinok z pripraveného číselníka priečinkov miezd

. Tento číselník je pevne nastavený a nemožno ho meniť. Po zmene právnych predpisov sa automaticky zmení. Zobrazí sa tu len tá časť zložiek mzdy, ktorá podlieha opakovaniu, t. j. patrí do skupiny "Základný plat", "Príplatky", "Ostatné náhrady" alebo "Odmeny".

Skratka

Skratka vybranej zložky mzdy

Názov

Úplný názov vybranej zložky mzdy

Dátum začiatku

Zadajte dátum, od ktorého bude vybraná zložka mzdy účinná. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Dátum ukončenia

Zadáte dátum, do ktorého bude vybraná zložka mzdy platná. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Suma za hodinu

Táto hodnota je k dispozícii len pre hodinovú mzdu

Mzdový základ

Hodnota je k dispozícii len pre mesačnú výplatu

Percento/konštanta

Suma je dostupná v závislosti od vybranej zložky mzdy

, napr. % bonusu, % podielu, nočného príplatku.

Suma

Hodnota je dostupná v závislosti od vybranej zložky mzdy

, napr. príplatok za životné prostredie, náhrada škody atď.

Značky

Tu môžete pridať štítky

podľa svojich potrieb.

Poznámka

Používajú sa na poznámky k výplatnej páske daného zamestnanca

Karta "Deti"

Ide vlastne o zoznam detí zamestnanca so všetkými údajmi potrebnými na uplatnenie daňových úľav. V samostatnej záložke "Parametre miezd" -> "Zľavy na dani" môžete vybrať, na ktoré deti chce zamestnanec uplatniť zľavu na dani.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Priezvisko

Názov

Rodné číslo

Rodné číslo môžete vyplniť s lomítkom alebo bez neho. Záleží na tom, čo vám viac vyhovuje. Podľa hodnoty rodného čísla sa predvyplnia hodnoty v poliach "Pohlavie" a "Dátum narodenia" v prípade, že ide o naše klasické rodné číslo.

Dátum narodenia

Ak dátum narodenia nie je vyplnený správne, môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "Kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Pohlavie

Pomocou šípky vyberte z rozbaľovacieho zoznamu príslušné pohlavie.

POSTIHNUTIE/P

Ak je dieťa držiteľom preukazu ZTP/P, vyberte ZTP/P, potom bude k dispozícii sekundárne pole "Od..". a "Na..".

Z adresy

Uveďte dátum, od ktorého je dieťa držiteľom preukazu ZTP/P. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Na

Zadáte dátum, do ktorého je dieťa držiteľom preukazu zdravotne postihnutej osoby/P. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Poznámka

Používa sa na poznámky o dieťati. Záznam môže mať maximálne 250 znakov.

Značky

Tu môžete pripevniť štítky

podľa svojich potrieb.

Karta "Neprítomnosť"

Ide o záznam pre potreby spoločnosti, ktorý sa automaticky premietne do mzdového listu - vygenerujú sa zložky mzdy súvisiace s touto neprítomnosťou. Pomocou štítkov

je možné robiť štatistiky nezávisle od mzdových listov.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Pracovný pomer

Pomocou šípky vyberte pracovný pomer, pre ktorý chcete vytvoriť trvalý mzdový záznam. Tu sa ponúkajú len tie pracovné pomery, ktoré ste vytvorili na karte "Pracovný pomer".

Dôvod neprítomnosti

Pomocou "lupy" vyberte priečinok z pripraveného číselníka priečinkov miezd

. Tento číselník je pevne nastavený a nemožno ho meniť. Tu sa zobrazí len tá časť mzdových súborov, ktorá patrí do skupiny "Neprítomnosť", "Neprítomnosť - choroba" alebo "Neprítomnosť - karanténa". Po zmene právnych predpisov sa automaticky zmení.

Začíname na adrese

Zadajte dátum začiatku neprítomnosti. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Koniec

Zadáte dátum, do ktorého neprítomnosť trvala. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Hodiny v prvý deň neprítomnosti

Ak zamestnanec odpracoval časť zmeny v prvý deň neprítomnosti, uvediete tu počet odpracovaných hodín.

Hodiny v posledný deň neprítomnosti

Ak v posledný deň neprítomnosti zamestnanec odpracoval časť zmeny, uveďte tu počet odpracovaných hodín.

Poznámka

Používa sa na poznámky k danému dôchodku. Záznam môže mať maximálne 255 znakov.

Značky

Tu môžete pripevniť štítky

podľa svojich potrieb.

Karta "Odpočty"

Ide o evidenciu zrážok, ktoré spoločnosť vykonáva zo mzdy zamestnanca. Môže ísť o štandardné zrážky, ale aj o exekúcie. Mzdová účtovníčka musí sumu vypočítať ručne.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Skratka

Pole "Skratka" je skratkou názvu odpočtu. Toto pole sa automaticky vyplní po vyplnení poľa "Zložka mzdy".

Názov

Pole "Názov" je úplný názov odpočtu. Toto pole sa automaticky vyplní po vyplnení poľa "Zložka mzdy".

Typ zrážok

Pomocou "lupy" vyberte zložku z pripraveného číselníka zložiek miezd

. Tento číselník je pevne nastavený, nemožno ho meniť. Zobrazí sa tu len tá časť zložiek mzdy, ktorá patrí do skupiny "Zrážky". Po zmene právnych predpisov sa automaticky zmení.

Prednostná kolízia

Toto pole nevypĺňajte, nikde sa s ním nepracuje. Pole "Poradie odpočítania" môže vyriešiť prioritnú pohľadávku.

Percento/konštanta

Túto hodnotu má význam vyplniť len pri vypĺňaní zložky mzdy "% odborov" alebo "% zrážky z hrubej mzdy". Pri výpočte mzdy zamestnanca program vypočíta percentuálnu hodnotu tejto zrážky na základe výšky mzdy.

Poradie kolízií

Jedinečné číslo objednávky v rámci zamestnanca. Odporúča sa zadávať poradie v krokoch väčších ako 1, napríklad ak zadáte hodnoty 10,20,30,..., pri pridávaní nového odpočtu ho môžete "presunúť" pred iný odpočet bez toho, aby ste museli prečíslovať ostatné odpočty. Ak dostanete kolíziu preferencií, stačí jej priradiť číslo, napr. 5, a kolízia sa automaticky nastaví na prvú pozíciu.

Zrážky z

Zadáte dátum, od ktorého sa má odpočet začať. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Zrážať do

Zadáte dátum, do ktorého sa má zrážka odpočítať. Môžete ho zadať ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Vklad do

Táto položka je dôležitá pre exekúcie. Znamená to, že exekúcia už bola nariadená, ale rozhodnutie súdu ešte nenadobudlo právoplatnosť. Exekúcia sa musí začať zrážkami, ale zrážky musia byť uložené na účte zamestnávateľa, kým nedostane oznámenie o právoplatnosti. Túto lehotu však nemožno presne stanoviť, pretože je ťažké vopred určiť, kedy oznámenie nadobudne právoplatnosť. Preto odporúčame nastaviť neskorší dátum, ktorý sa dá vždy upraviť na skorší podľa aktuálneho dátumu. Dátum zadajte ručne v tvare DD.MM.RRRR. Ďalšou možnosťou je použitie tlačidla "kalendár", ktorého použitie je podrobnejšie popísané v kapitole "Ovládanie programu" => " Význam používaných tlačidiel"

.

Spôsob platby

Pomocou šípky vyberte spôsob platby. Máte na výber:

- Na účet

- Na adresu

- Podľa pokladníka

Pripojenie k banke

Pomocou šípky vyberte typ bankového účtu, na ktorý chcete posielať zrazenú mzdu. Účet vyberiete zo zoznamu bankových spojení, ktoré ste nastavili na karte Bankové spojenia.

Suma

Tu zadáte sumu, ktorá sa má pravidelne zrážať z vášho platu.

Počiatočný zostatok

Ak máte zamestnanca, ktorému už bol dlh zrazený, uveďte tu sumu dlhu, ktorú mu zrazil predchádzajúci zamestnávateľ.

Celkom

Tu uveďte pôvodnú výšku celkového dlhu

Zostávajúce

Je to vlastne zostatok dlhu. Táto hodnota sa automaticky aktualizuje k nasledujúcemu dátumu. Vypočíta sa tak, že sa zoberie hodnota v poli "Spolu", odpočíta sa hodnota v poli "Počiatočný zostatok" a vynásobí sa poľom "Suma", t. j. tým, čo už bolo zamestnancovi zrazené.

Od dátumu

Program automaticky nastaví dátum na posledný deň spracovaného mesiaca.

Typ záväzku

Pomocou "lupy" vyberte typ záväzku, t. j. typ dokladu, do ktorého sa budú zrážky zo mzdy účtovať a kde je nastavené pravidlo účtovania. Toto nastavenie má prednosť pred pôvodným nastavením

.

Interný typ dokumentu

Pomocou "lupy" vyberte typ interného dokladu

, t. j. typ dokladu, do ktorého budú zrážky zo mzdy zaúčtované.

a kde je tiež nastavené pravidlo vysielania. Toto nastavenie má prednosť pred pôvodným nastavením

.

Poznámka

Používa sa na poznámky k odpočtu. Záznam môže mať maximálne 255 znakov.

Karta "Bankové spojenie"

Tu sa zadávajú všetky účty, ktoré sa používajú na odosielanie peňazí priamo z modulu "Mzdy". Ide o účet zamestnanca (označený ako primárny) a účty, ktoré sa používajú na karte "Zrážky".

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvorte formulár pre nový záznam.

Horná lišta formulára obsahuje sériu tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Číslo účtu

Vyplňte číslo účtu partnera vrátane prípadnej predvoľby.

Kód banky

Ručne alebo pomocou tlačidla "lupa" vyberte zo zoznamu finančných inštitúcií

.

Konštantný symbol

Voliteľné. Manuálne alebo pomocou tlačidla "lupa" vyberte zo zoznamu konštantných symbolov

.

Špecifický symbol

Ak partner používa špecifický symbol, je potrebné ho tu vyplniť.

Variabilný symbol

Ak partner požaduje platbu pod špecifickým variabilným symbolom, je potrebné ho vyplniť v tomto poli.

IBAN

Táto možnosť nie je povinná. IBAN (medzinárodné číslo bankového účtu) je štandardizovaný formát čísla účtu definovaný medzinárodnou normou ISO 13616.

BIC

Voliteľné. BIC (Bank Identifier Code) je jedinečná identifikácia banky.

Primárne

Uveďte účet, na ktorý zamestnanec žiada zasielať mzdu. V opačnom prípade nechajte .

Karta "Banka"

Vyplnenie informácií na tejto karte nie je povinné. Sú relevantné len pre zahraničné spoločnosti.

Názov

Ulica

POŠTOVNÝ KÓD

Mesto

Krajina

Karta "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

Popis

Môžete uviesť podrobnejší opis.

Poznámka

Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

Did this answer your question?