Skip to main content
States

Počet všetkých štátov. V predvolenom nastavení je už kompletný.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

States

Všeobecné informácie o kódovníku nájdete na stránke Kódovník.

Toto je jeden zo základných číselníkov. Vyplní sa v čase inštalácie. Jeho hlavné využitie je pri obchodovaní so zahraničnými partnermi v adresách firiem. Tento číselník sa používa v dokumentoch v časti "Krajina DPH". Pri vystavení dokladu sa táto položka automaticky vyplní štátom, ktorý ste vybrali pri zakladaní spoločnosti.

Zoznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje" v rámci možnosti "Číselníky -> Sadzby".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

  • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

  • Člen EÚ:Kontrolovať

uviesť, či je krajina členom Európskej únie.

Mena: Oficiálna mena krajiny vybraná z číselníka Meny.

. Medzinárodné telefónne smerové číslo: Medzinárodné smerové číslo (nazývané aj medzinárodné telefónne smerové číslo) pridelené krajine podľa normy E.164 Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Zvyčajne sa používa na prístup k telefónnym službám v zahraničí.

Kódy ISO 3166-1: Kódy krajín ISO 3166-1 v rôznych formách.

Alfa-2: Povinné pole. Dvojpísmenný kód krajiny zo zoznamu kódov krajín používaných českou daňovou správou.

Alfa-3: Trojpísmenový kód krajiny zo zoznamu kódov krajín podľa vyššie uvedenej normy.

Číselný: Trojmiestny číselný kód štátu zo zoznamu kódov štátov podľa tejto normy.

Nastavenia správy financií:Súbor vlastností sa zobrazuje len v príslušných prípadoch. Obsahuje polia:

. Zkrátený názov štátu: Názov štátu najviac 25 znakov zodpovedajúci hodnote poľa naz_zeme_a25 v číselníku Krajiny Finančnej správy. Používa sa napríklad v Kontrolnom výkaze DPH.

Kód (DPH): Povinné pole. Kód krajiny, ktorý sa má použiť na účely DPH (napr. vykazovanie pre MOSS). Ak sa pri pridávaní krajiny nezadá, hodnota sa prevezme z poľa Alpha-2 code.

Nastavenie spoločnosti pre štát: Umožňuje zadať hodnoty vlastností účtovanej spoločnosti, ktoré sa v jednotlivých štátoch líšia.

. IČ DPH: IČ DPH pre daný štát.

IČ DPH pre MOSS: Ak je účtovaná spoločnosť v štáte registrovaná v MOSS, vyplňte identifikačné číslo DPH pre režim EÚ. Pre slovenskú legislatívu sa pole nazýva

Číslo DPH pre MOSS: Pole je k dispozícii len vtedy, ak je začiarknuté políčko Speciálny režim jednotnej správy na karte Legislatíva v Nastaveniach firmy.

Okresný daňový úrad: Pri registrácii podniku pre DPH v rôznych štátoch je možné vybrať daňový úrad pre príslušný okres. Môžete zadať skratku alebo názov daňového úradu (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovaný úrad z ponúkaných záznamov. Adresár môžete tiež otvoriť (pomocou tlačidla

alebo kláves F2) a vyhľadajte úrad pomocou filtrov, upravte hľadaný úrad alebo pridajte úplne nový záznam; ak chcete vybrať úrad zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jeho záznam alebo stlačiť tlačidlo Vybrať. Pri vypĺňaní Českého kontrolného výkazu sa použije hodnota vyplnená v tomto poli, ak je vyplnené, v opačnom prípade sa použije hodnota z Nastavení firmy.

  • Územný úrad: Pri registrácii spoločnosti podliehajúcej dani z pridanej hodnoty v rôznych štátoch je možné vybrať príslušný územný úrad vybraného daňového úradu. Výber územného úradu je podobný výberu daňového úradu. Pri vypĺňaní kontrolného výkazu v ČR sa použije hodnota vyplnená v tomto poli, ak je vyplnené, inak sa použije hodnota z Nastavenia firmy.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

  • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

  • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

  • Účinnosť od:Kalendárny rok začiatku záznamu.

  • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?