Skip to main content
Formy platby

Užívateľsky editovateľný číselník jednotlivých foriem platby - hotovosť; karta; prevod atď.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Formy platby

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, v časti Číselníky.

Formy platby sú veľmi jednoduchým číselníkom, ktorý je potrebné vyplniť za predpokladu, že používate rozširujúci modul "Predajná pokladňa" a chcete používať aj iné možnosti platby ako len hotovostný predaj. K číselníkom máte prístup v ponuke "Nástroje" v časti "Číselníky -> Formy platby"

V číselníku sú predvolené formy platby "Hotovosť" a "Karta", ďalšie doplnenia sú ponechané na používateľa.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu".
__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

 • Zkratka:Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť medzi záznamami jedinečná. Skratka (tiež kód) je skrátené vyjadrenie záznamu. Zadaním skratky je možné vybrať konkrétny záznam a vyhnúť sa jeho hľadaniu napríklad medzi stovkami záznamov. Odporúča sa vybrať skratku tak, aby ste podľa nej vedeli rozpoznať názov záznamu (a naopak, aby ste vedeli odhadnúť skratku podľa názvu záznamu). Skratky sa zobrazujú v jednotlivých riadkoch zostáv, preto je vhodné zvoliť kratšie skratky.

 • Názov: Povinné pole, môže obsahovať maximálne 255 znakov. Všeobecne reprezentuje záznam v zostavách, tlačových zostavách alebo výberových zoznamoch, takže záznam by mal byť jednoznačne reprezentovaný. Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, po stlačení tlačidla

môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačte tlačidlo

zatvorenie polí pre názov v cudzích jazykoch.

__________________________________________________________________

Platobná karta

Formulár úhrady: Tu vyberiete jednu z možností z pevného číselníka "Formulár úhrady", ktorý používateľ nemôže upravovať:

 • .

  prevodom

 • ready

 • zložené

 • dekorácia

 • kreditnou kartou

 • na úver

 • iný formulár

 • šekom

 • cena

V závislosti od vybranej možnosti sa zmení ďalšia ponuka.

 • Mena: Položku "Mena" vyplníte len vtedy, ak je formou platby "hotovosť". Takto môžete nastaviť hotovostnú platbu v rôznych menách. V ostatných prípadoch je pole neprístupné.

 • Mena: Toto pole sa zobrazí len vtedy, keď ako formu platby vyberiete "hotovosť", ak vyberiete inú menu. Medzitým sa tu musí výmenný kurz vyplniť ručne. Pri platbe v pokladni ju zatiaľ nemôžete zmeniť.

 • Omedzenie vrátenia: Toto pole sa zobrazí len pri výbere formy platby "podľa cenovej ponuky". Túto možnosť môžete využiť napríklad na platbu stravenkami. Tu môžete nastaviť maximálny povolený limit refundácie.

Ak nastavíte limit napr. 5,- Kč, systém vám pri platbe stravnými lístkami neumožní preplatiť viac ako 5,- Kč.

Ak ponecháte limit nastavený na 0,00 Kč, systém vám neumožní vykonať refundáciu stravných poukážok.

Ak chcete k stravným poukážkam vrátiť ľubovoľnú sumu peňazí, vyplňte napr. 999,- Kč alebo sumu zodpovedajúcu maximálnej hodnote stravnej poukážky.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Opis: Môžete uviesť podrobnejší opis.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosť záznamu alebo na čo by si mali dať ostatní používatelia pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka "Správa" obsahuje údaj o časovej platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu je daná rozsahom kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzením platnosti zabezpečíte, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prezeraním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže dátum skončenia platnosti je založený na kalendárnych rokoch, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam.

 • Účinnosť od:Kalendárny rok začiatku záznamu.

 • platné do: Kalendárny rok od skončenia platnosti záznamu.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a hodnotu "9999" v poli Platnosť do. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a v zozname sa objaví v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. bude viditeľný v zozname len v tomto roku (pozri účtovné obdobie bočné navigačné záhlavie)

__________________________________________________________________

Záložka Účtovníctvo

Táto karta nie je prístupná pre formu platby "v hotovosti". V opačnom prípade vám umožní nastaviť, ktoré typy pohľadávok sa vytvoria pri zaúčtovaní tržieb.
Po stlačení tlačidla "Pridať" sa zobrazí dialógové okno, ktoré vám umožní rýchlo zaúčtovať tržby.

 • Typ dokumentu:Nápoveda

  .

vyberte z ponuky typov pohľadávok typ, ktorý chcete použiť pre danú formu platby. Keď zaúčtujete predaj, automaticky sa vytvorí pohľadávka tu nastaveného typu.

 • Predajná pokladňa: Ak máte viac predajných pokladní, môžete tu vybrať, na ktorú pokladňu sa bude daná forma platby vzťahovať.

Did this answer your question?