Objednávka z uloženého dotazu

Ako pracovať s objednávkami v uloženom dotaze?

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V niektorých situáciách nemusí byť štandardná funkcia ABRA Flexi na objednávanie tovaru vhodná. ABRA Flexi podporuje vytvorenie objednávky vystavenej z minimálneho množstva zásob alebo z existujúcich prijatých objednávok.

Ak potrebujete vytvoriť objednávku na základe konkrétnych údajov a podmienok, existuje možnosť vytvoriť takzvaný používateľský dotaz, ktorý potom môžete použiť na vytvorenie objednávky. Túto informáciu potom môžete použiť v aplikácii ako základ pre objednávkový formulár. Túto funkciu nájdete v časti Vydané objednávky > Služby > Objednať podľa výsledku dopytu.

Táto možnosť umožňuje vybrať akýkoľvek vytvorený používateľský dotaz, spracovať jeho výstup a vložiť ho do položky vystavenej objednávky.

Môžete si od nás nechať vytvoriť vlastný dotaz. V tomto prípade potrebujeme čo najpresnejšie špecifikovať, aký má byť výstup príslušného dotazu.

Môže ísť len o ľubovoľné spracovanie zásob, ktoré zohľadňuje napr. už objednané položky, očakávané objednávky, minimálne zásoby atď.

Nastavenie poradia podľa výsledku dotazu

Dotaz musí mať primárny formulár nastavený na hodnotu Orders issued a jeho prvé štyri vlastnosti (stĺpce) musia byť nasledujúcich typov:

  • integer - id cenníka, ktorý sa má objednať

  • integer - id skladu, ktorý sa má objednať

  • double - množstvo, ktoré sa má zobraziť v poli objednané množstvo

  • double - množstvo, ktoré sa zobrazí v poli s už objednaným množstvom

Množstvo, ktoré má byť ponúknuté pre konečnú objednávku, je rozdielom tretieho a štvrtého poľa.

Pre ilustráciu pripájame dotaz na objednanie do maxima, t. j. dotaz, ktorý ponúkne na objednanie položky s nižším stavom zásoby, ako je pole max. zásoba MJ.

select c.idcenik, stock.idbsp, sk.maxmj, sk.maxmj-sk.stavmj as difference from skarty skleft join ccenik c on sk.idcenik = c.idcenikleft join dbsp stock on sk.idstock = stock.idbspleft join nucetobdobi o on o.iducetobdobi = sk.iducetobdobiwhere stock.idbsp = 4 and sk.iducetobdobi = 6 and (sk.maxmj > sk.stavmj)order by maxmj

V prípade záujmu nás kontaktujte.

Did this answer your question?