ÚPLNÁ ÚHRADA FAKTÚRY BANKOVÝM DOKLADOM

Faktúra = 2 600 Kč

Bankový doklad = 100 Eur

V bankovom doklade vyberte v hornej časti položku "Párovať".

Zobrazí sa dialógové okno so správou:

V prípade, že ide o úplnú platbu, môžeme tu vybrať možnosť "Nie". Potom sa zobrazí ďalšie dialógové okno:

Tu klikneme na "Yes" a vyberieme "Pair". Tým sa faktúra spáruje s bankovým dokladom a vytvorí sa interný doklad s kurzovým rozdielom.

Did this answer your question?