Všeobecné informace o číselnících najdete v kapitole Nastavení základních parametrů, oddíl Číselníky.

Typ dokladu má tři funkce:

  1. Určuje základní vlastnosti dokladu.

  2. Rozděluje doklady do skupin.

  3. Šetří práci při vytváření jednotlivých dokladů možností předdefinovat u typu dokladu maximum hodnot.

Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
Využívá se při vystavení bankovních dokladů.

Seznam můžete spustit v modulu "Peníze" pod volbou "Typy dokladů – Typy bankovních dokladů".
Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

__________________________________________________________________

Hlavní panel

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář pro nový záznam.

Na horní liště je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Hodnota se objeví ve výběrové roletě typu při tvorbě dokladu.

Doporučujeme zvolit co nejvýstižnější zkratku pro snadnější rozlišení typů dokladů v seznamu.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Obecně reprezentuje záznam v přehledech, tiskových sestavách či výběrových seznamech, proto by měl být záznam vystihovat jedinečným způsobem.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "plus" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "minus" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Řada pro příjem

Řada pro výdej

Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte ze seznamu dokladových řad. Je-li hodnota vyplněna, nebudete při tvorbě dokladu vyzváni na výběr dokladové řady. Tím si účtování zjednodušíte a vyhnete se možnosti omylu při tvorbě dokladu.

Každý typ může mít své dokladové řady, ale systém umožňuje mít jednu příjmovou a jednu výdajovou dokladovou řadu pro jednu banku. V tom případě tato pole nemusíte vyplňovat, stačí je vyplnit vždy u každé položky v seznamu bankovních účtů. To záleží na zvážení uživatele.

Vyplnění formuláře je pro přehlednost rozděleno do několika záložek:

__________________________________________________________________

Záložka "Účtování"

Pole v záložce "Účtování" jsou nepovinná, ale jejich nastavení u typu dokladu vám podstatně ulehčí práci při tvorbě pokladního dokladu. Zvlášť když doklad vytváří obsluha neznalá účetnictví. Dobře zvažte, pokud u typu dokladu vynecháte některou hodnotu. Později vám to může přidělat hodně práce.

Doklad je účetní

Pokud označíte zaškrtnutím, budou vytvořené doklady ovlivňovat účetnictví. Pokud nechcete, aby vytvářené doklady vstupovaly do účetnictví, ponechte nezaškrtnuto.

Hodnotu pole lze měnit jen před vytvořením prvního dokladu tohoto typu, následně je pole pouze pro čtení.

Bank.účet

Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní banku, tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí lupy.

Typ pohybu

Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní typ pohybu (jen příjem nebo jen výdej), tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí lupy. Podle zde nastaveného typu pohybu je přístupná i dokladová řada a příslušný předpis zaúčtování.

Středisko

Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní středisko, tak ho zde vyberte ručně nebo pomocí lupy.

Činnost

Pokud chcete, aby daný typ bankovního dokladu platil pouze pro konkrétní činnost, tak ji zde vyberte ručně nebo pomocí lupy.

Řádek kontrolního hlášení DPH

Jen plátci DPH. Pole není povinné.

Ručně nebo pomocí lupy vyberete z číselníku řádek kontrolního hlášení, přičemž nabízené jsou jen řádky odpovídající státu a druhu dokladu. Řádek nastavený u typu dokladu se bude přenášet do vytvářeného dokladu na záložku Účtování a řádek DPH do pole Řádek kontrolního hlášení DPH. Dle řádku uvedeného u položek dokladů a v hlavičce dokladů se budou načítat hodnoty do příslušných řádků formuláře Kontrolní hlášení.

Při ukládání budete upozorněni, pokud zvolený řádek kontrolního hlášení nebude odpovídat typu pohybu.

Stát DPH

Pole je přístupné, pokud je označeno zaškrtnutím - Doklad je účetní.

Hodnota je automaticky nastavena na stát legislativy, který je uveden v nastavení firmy. Můžete ze seznamu států vybrat jiný stát v případě, že jste v tomto státě registrováni jako plátci DPH. Podle hodnoty tohoto pole bude vytvořený doklad zahrnut do evidence DPH.

Další pole jsou přístupná pouze za předpokladu, že máte označeno Doklad je účetní.

Předpis zaúčtování pro příjem [Dal], pro výdej [MD]

Usnadňuje zaúčtování bankovních dokladů. Ručně nebo pomocí rolovací šipky vyberte proti účet z předpisu zaúčtování. Účet banky se automaticky nastaví, pokud ho máte vyplněný v seznamu bankovních účtů v záložce "Účtování".

__________________________________________________________________

Záložka "Tisk"


Vyplnění této záložky je nepovinné. Její vyplnění vám podstatně ulehčí práci při tisku dokladů jednotlivých typů. Můžete si takto nastavit i víc tiskových výstupů, např. průvodku, seznam bankovních dokladů apod.
Potvrzením tlačítka "Přidat" otevřete formulář pro nový záznam.

Kopií

Vyplníte, kolikrát chcete daný doklad vytisknout.

V případě tisku bankovních dokladů příliš možností nemáte. Pomocí rolovací šipky si vyberete možnost "Doklad"

Report

Pomocí rolovací šipky si vyberete z nabízených možností tu sestavu, kterou byste volili při nabídce tisku na horní liště seznamu bankovních dokladů pod tlačítkem tiskárny. Zde navolený tisk se použije při tisku (příp. náhledu) přímo z formuláře dokladu. Pokud doklad uložíte a budete jej chtít tisknout z tabulkového přehledu dokladů, musíte si požadované doklady ručně vybrat.

Sumovaný, Rozšířený

Pokud některé tiskové výstupy lze tisknout v rozšířené podobě, příp. součtované, je možno zde tato pole označit zaškrtnutím. Pokud ta možnost není, pole jsou zašedlá – nepřístupná.

Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu

Pokud si ve spodní části seznamu dokladů k tisku označíte zaškrtnutím Automaticky tisknout při vytvoření nového dokladu, budou se vybrané doklady automaticky tisknout při ukládání dokladu, aniž byste ručně volili tlačítko tiskárny. Program se pouze zeptá, zda chcete právě vytvořený doklad vytisknout.

Po potvrzení vybrané doklady vytiskne na primární tiskárnu.
Pokud nechcete, aby se program stále dotazoval, označíte zaškrtnutím - Příště se neptat. Toto zaškrtnutí bude platné do ukončení programu.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty na doklad"

Vyplnění této záložky není povinné.

Popis pro doklad

Zde vyplněný text se bude přenášet do bankovních dokladů tohoto typu do pole "Popis" v levém horním panelu a následně do tabulkového přehledu dokladů.

__________________________________________________________________

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb. Jejich vyplnění není povinné.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

__________________________________________________________________

Záložka "Správa"

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a též viditelnosti daného záznamu v číselníku v účetních období. Platnost záznamu se udává rozmezím účetních období. V rozmezí uvedených účetních období záznam platí, v ostatních obdobích záznam není platný a nebude se v číselníku (seznamu) vůbec zobrazovat. Omezením platnosti zajistíte, že při rutinním používání číselníku v něm nebudou zobrazovány již nepoužívané záznamy.

Na rozdíl od časové platnosti záznamů není možné zvolit rozsah účetních období, který by ani částečně neodpovídal aktivnímu účetnímu období.

Protože je platnost záznamu vztažena k účetním obdobím, lze ji použít i při fiskálních účetních obdobích.

Platí od

Období počátku platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Platí do

Období ukončení platnosti záznamu vyberte pomocí rolovací šipky ze seznamu účetních období.

Pokud požadujete neomezenou platnost záznamu, ponechte pole Platí od a Platí do prázdná (již zvolenou hodnotu odstraníte stiskem klávesy Del). Záznam pak bude použitelný ve všech účetních obdobích. Je možné ponechat jedno z polí bez zvolené hodnoty a neomezit tak začátek či konec platnosti záznamu.

V případě, že v polích Platí od a Platí do zvolíte shodné účetní období, bude možné záznam používat pouze v tomto účetním období (viz účetní období v hlavičce postranní navigace).

Řazení položek pro tisk

Na tištěném dokladu jsou jednotlivé položky dokladu uvedeny v pořadí, ve kterém byly na doklad přidány. Pokud chcete na tištěném dokladu vypisovat položky v jiném pořadí, můžete pomocí rolovací šipky vybrat způsob řazení:

  • Podle pořadí – řazeno dle hodnoty pole Pořadí, vzestupně

  • Podle názvu – řazeno dle hodnoty pole Název, vzestupně, položky bez názvu na konci

  • Podle kódu – řazeno dle hodnoty pole Kód, vzestupně, položky bez kódu na konci

Primární typ dokladu

Označí upravovaný typ dokladu za primární. Takto zvolený primární typ dokladu bude zvolen při vytváření nového pokladního či bankovního dokladu, pokud je v nastavení firmy, na záložce Moduly, záložce Peníze zvolena hodnota Primární u odpovídajících dokladů. Tento způsob určení je vhodný zvláště při vystavování převážně jednoho typu dokladu.

__________________________________________________________________

Související

Našli jste odpověď?