Skip to main content
Prijaté faktúry

Na formulári vediete zoznam prijatých faktúr, zálohových a preddavkových daňových dokladov

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Nákup - Prijaté faktúry

Na formulári evidujete zoznam prijatých faktúr, záloh a zálohových daňových dokladov. Prijaté faktúry sú prepojené s vystavenými objednávkami, úhradami a vytvorenými internými dokladmi. Ak na nich zadáte skladové položky cenníka, ovplyvnia tvorbu príjemiek alebo predajok.

__________________________________________________________________

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Sú to:

Doklad o vrátení peňazí

Vydané a Prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po splatnosti majú odkazy (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady)

Rozdiely v menách

Pri úhrade faktúry v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely v dôsledku zmien výmenných kurzov. Na ich správne zaúčtovanie sa vytvárajú interné účtovné doklady.

Precenenie ku koncu roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Z dôvodu zmien výmenných kurzov sa rozdiel vo fakturačnej cene na konci roka musí zahrnúť do celkovej fakturačnej ceny. Na ich správne zaúčtovanie sa používajú interné účtovné doklady.

Výdavky, účty

Pri vytvorení faktúry s položkami "skladových" cien sa automaticky vytvoria expedície alebo príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na záväzný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vydaná faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Sumy"

Na hornej lište vpravo je k dispozícii tlačidlo na sumarizáciu dokumentov. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v Dokumenty -> Sumarizácia v zozname dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Hromadné zmeny"

Funkcia hromadnej zmeny je určená na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa pre mnoho položiek naraz. Popis jeho použitia nájdete v Zmenách v hromadnej prevádzke.

__________________________________________________________________

Funkcia služieb

Funkcia Služby - Tlač aktuálneho dokumentu

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Funkcia služby - Podpísať platobný príkaz

Túto možnosť použite, ak máte v záložke "Firma" -> "Nastavenia" -> "Moduly" -> "Nákup" zaškrtnuté políčko Pred vystavením platobného príkazu vyžadovať podpis. Ak určená osoba použije túto možnosť na označenie prijatej faktúry, potom sa faktúra označí v tabuľke faktúr zaškrtnutím políčka v stĺpci "Podpis objednávky" a následne je možné vystaviť platobný príkaz.

Funkcie služby - zhrnutie spoločnosti

Pri vytváraní dokumentu alebo jeho aktualizácii je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Na karte sa v prvom stĺpci zobrazujú fakturačné a platobné údaje: Celková vyúčtovaná suma, Nezaplatené, Zaplatené po splatnosti, Priemerný počet dní po splatnosti, Fakturačný limit, Definovaná splatnosť

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a neuložené "obchodné" doklady: Prijaté nevyfakturované dopyty, Vydané nevyfakturované ponuky, Prijaté nevyfakturované objednávky, Vydané nevyfakturované dopyty, Prijaté nevyfakturované ponuky, Vydané nevyfakturované objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o spoločnosti, sú k dispozícii na ďalších kartách.

Vlastnosti služby - platba v hotovosti

Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (pokladničný blok), ktorým sa uhradí faktúra. Na tomto doklade bude uvedená suma faktúry. Protiúčet sa preberá z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude obsahovať DPH. Faktúra prejde do stavu Zaplatené a medzi faktúrou a pokladničným dokladom sa vytvorí prepojenie.

Podrobný popis párovania nájdete v časti "Popis párovania spoločného pre bankové, pokladničné a interné doklady".

Program vyplní nasledujúce hodnoty pre pokladničný doklad:

Pokladník

Vyberá zo zoznamu pokladníc, do ktorých sa vytvorí doklad o úhrade.

Interné číslo

Ak pre pokladňu nie je definované číslo účtenky, budete vyzvaní na jeho zadanie.

Príchodzie číslo

Variabilný symbol platenej faktúry

Premenný symbol

Variabilný symbol faktúry, ktorá sa má zaplatiť

Dátum vydania

Dátum sa berie od dátumu vystavenia faktúry

Popis

Názov spoločnosti na faktúre

Centrum

Ak je zadaný pre typ pokladničného dokladu, program uprednostní tento záznam. V opačnom prípade sa z faktúry vyberie stredisko.

Objednávka

Je to prevzaté z faktúry.

Pre vystavené faktúry.

MD účet

Pokladničný účet

Účet DAL

MD účet z vystavenej faktúry.

Pre vystavené faktúry.

MD účet

Účty DAL z prijatej faktúry.

Účet DAL

Pokladničný účet

Členenie DPH

Nepodlieha DPH

Dátum účtovania

Dátum je prevzaté z faktúry

Funkcia služby - Vytvorenie/zrušenie prepojenia ZDD

Po výbere tejto služby vám program umožní vytvoriť prepojenie (väzbu) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, pre ktorý bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Predvolene sa zálohový daňový doklad vytvára automaticky z banky alebo kasy pri platbe zálohy.

Pri spustení funkcie najprv zadáte, či bola záloha zaplatená v banke alebo v pokladni. Potom nájdite príslušný dokument a vykonajte pripojenie stlačením tlačidla

Funkce Služby - Vytvořit dobropis

Túto funkciu použite na vytvorenie dobropisu. Po stlačení sa zobrazí formulár, v ktorom vyberiete položky a množstvo, pre ktoré chcete vytvoriť dobropis. V prípade opravy vystavíte dobropis na faktúru. Napríklad, ak bola faktúra nesprávna alebo ste vrátili tovar.

Funkcia služieb - Platba z banky a preplatky z pokladne

Pomocou tejto funkcie môžete uhradiť prijatú faktúru s preplatkami, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Funkcia Služby - Vytvorenie zálohovej faktúry

Túto funkciu použite na vytvorenie faktúry z prijatej zálohy. Ak chcete vystaviť faktúru z nezaplatenej zálohy, musíte mať v nastaveniach firmy povolený odpočet nezaplatenej vystavenej zálohy. Ak chcete povoliť odpočet nezaplatenej zálohy, nastavte "Firma" - "Nastavenia" - karta "Moduly" - karta "Predaj" - karta "Faktúra" - zaškrtnite príznak "Povoliť odpočet nezaplatenej vydanej zálohy".

Funkcia Služby - Výpočet stavu platby k dátumu

Touto funkciou otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať zostatok úhrady. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zobraziť stav úhrady v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".


Po stlačení tlačidla "Dokončiť" sa zobrazí zoznam stavu úhrad k vybranému dátumu.

Funkcia služby - Vytvorenie karty majetku

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť kartu majetku, po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Majetok - nový záznam", kde môžete vyplniť chýbajúce informácie. Potvrďte tlačidlom

__________________________________________________________________

Funkcia "Služby" na dokumente

Niektoré funkcie sú k dispozícii len po otvorení dokumentu.

Funkcia služieb - Odpočítanie zálohy/platby

Používa sa na odpočítanie zálohy alebo GST z dokladu. Po spustení sa zobrazí zoznam záloh a ZDD, ktoré je možné odpočítať, alebo upozornenie, ak sa nenašli. Po výbere dokladu sa zobrazí dialóg na výber sumy - pre zálohy je dialóg jednoduchý:

Pri odpočte ZDD sa sumy určujú podľa sadzieb DPH formou:

Zvolíte částku pro odpočet a potvrdíte tlačítkem "OK"

Funkcia Služby - Zaokrúhľovanie cien dokladov

Túto funkciu možno použiť len na položkovom dokumente. Používa sa na zaokrúhľovanie cien dokladov tak, aby celková hodnota zaevidovaného dokladu bola rovnaká ako hodnota dokladu prijatého od dodávateľa. Rozdiel medzi celkovou sumou uvedenou na prijatom doklade (napr. zaokrúhlenou dodávateľom) a celkovou sumou zaúčtovaného dokladu môže vzniknúť napr. pri jeho zadávaní sčítaním položiek z cenníka. Po spustení funkcie sa otvorí okno formulára, v ktorom vyberiete požadovanú sumu. Zaokrúhľovací rozdiel sa zaúčtuje podľa nastavení účtovanej spoločnosti (záložka "Automatické operácie").

Funkce Služby - Korekce cen v tuzemské měně

Túto funkciu možno použiť len na položkovom dokumente.

Používa sa na opravu penalizačných rozdielov dokumentu. Príležitosť použiť funkciu sa naskytne napríklad pri načítaní účtenky do faktúry alebo pri vkladaní položiek, ktoré sú zaznamenané v cenníku.

Funkcia služieb - priradenie vedľajších nákladov k zásobám

Túto funkciu možno použiť len pre doklady, ktoré sú prepojené s účtenkou. Túto funkciu použite, ak potrebujete zvýšiť cenu celej dodávky, t. j. všetkých položiek už vytvorenej príjemky, napr. o príplatok za dopravu a pod.

"Celkové skladové položky" je celková suma za všetky položky skladovej príjemky, t. j. suma za celú príjemku.

V položke "Náklady, ktoré sa majú účtovať" zadajte sumu, o ktorú potrebujete zvýšiť náklady na skladovú položku.

"Celková cena položiek" sa vypočíta podľa predchádzajúcich položiek.

V dolnej časti dialógového okna vyberte metódu priradenia nákladov.

 • Ak vyberiete možnosť podľa počtu jednotiek, účtované náklady sa vydelia počtom jednotiek v dodávke a nákupná cena za MJ sa zvýši o zistenú cenu. Napr. v dodávke je 20 jednotiek, vedľajšie náklady sú 10 000 Kč, cena za MJ za každú položku sa vždy zvýši o 500 Kč bez ohľadu na aktuálnu nákupnú cenu za MJ.

 • Ak vyberiete možnosť podľa ceny, náklady, ktoré sa majú rozdeliť, sa rozpočítajú v rovnakom pomere ku všetkým cenám za MJ. Napr. náklady na dodávku sú 20 000 Kč, vedľajšie náklady sú 10 000 Kč, teda tvoria 50 % z nákupnej ceny. Preto sa aj každá nákupná cena za MJ zvyšuje o 50 %.

A táto zmena sa premietne do zaúčtovania skladového dokladu.

Príručka na rozdelenie vedľajších nákladov na dopravu medzi jednotlivé položky dokladu, ktoré je potrebné evidovať a vykazovať do Intrastatu. Viac informácií o príručke nájdete v kapitole o Intrastate.

Funkcia služby - Vyrovnanie dokladov

Funkciu zaúčtovania možno použiť len na dokumente, ktorý neobsahuje položky.

Pomocou tejto funkcie môžete dokument rozdeliť na čiastkové položky dokumentu. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Odoslanie dokumentu":

Ve formuláři vyberete a zadáte: Predpis zaúčtovania, základ (CZK), dátumy základov, riadky DPH, riadok kontrolného výkazu DPH, stredisko, činnosť a zákazka.

Další riadok účtovníctva môžete pridať pomocou tlačidla "Pridať položku".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokumentu)

Rok je k dispozícii v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)Platí dátum zdaniteľného plnenia.

Typ dokumentu

K dispozícii sú individuálne typy dokumentov.

Stav platby

Nezaplatené, Po splatnosti, Čiastočne zaplatené, Zaplatené.

Keď je vybraná možnosť Nezaplatené, sú zahrnuté dokumenty so stavom Čiastočne zaplatené.

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Rozbalenie filtrov ponúka neobmedzené zobrazenie položky podľa parametra na prvom mieste. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania.

__________________________________________________________________

Karta Prijaté faktúry

Podobne ako všetky ostatné moduly, aj Prijatá faktúra s nimi zdieľa Všeobecné vlastnosti dokumentu.
Pre ďalšie podrobné informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Všeobecne prijaté faktúry nebudú obsahovať položky. Prevádzkovateľ zadá sumy v pravom dolnom paneli v záložke "Spolu - domáca mena" alebo "Spolu - mena". V tomto prípade program funguje ako daňová kalkulačka s možnosťou prepísať vypočítanú hodnotu.

TIP: Ak chcete zaúčtovať faktúru, nevyplňujte celkovú sumu faktúry, ale vytvorte zaúčtovanie z tzv. účtovných položiek.

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Typ faktury

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu typov prijatých faktúr (program si pamätá posledný zadaný typ prijatej faktúry v rade zadaných dokladov). Typ faktúry určuje správanie dokladu a nesie aj základné hodnoty dokladu (pozri "Typy faktúr").

Interné číslo

Neprístupné pole

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere radu dokumentov.

Tip: Ak máte variant "Premium", je možné priradiť konkrétne typy dokumentov, t. j. aj série dokumentov, konkrétnym používateľom pomocou rozšírených prístupových práv.

Príchodzie číslo

Povinné pole

Číslo došlej faktúry sa automaticky skopíruje do variabilného symbolu, takže ak sa čísla líšia, musíte variabilný symbol vyplniť ručne.

Premenný symbol

Variabilný symbol sa vytvorí automaticky z prichádzajúceho čísla odstránením všetkých nečíselných znakov.

Je to identifikátor platieb v platobnom systéme.

Poznámka: Ak premenný symbol obsahuje na začiatku nuly, nevypĺňajte ich. Stáva sa, že vo výpise z banky nie sú zahrnuté počiatočné nuly variabilného symbolu a platba sa nedá priradiť k variabilnému symbolu.

Vydané

Povinné pole

Vyplňte dátum prijatia faktúry.

Automaticky sa vyplní skutočný dátum vloženia faktúry do systému.

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a je potrebné prepnúť program na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v ňom.

Dátum zdaniteľného plnenia

Povinný účtovný doklad, ak ste platcom DPH.

Dátum zdaniteľného plnenia od dodávateľa, preto vyplňte podľa faktúry prijatej od dodávateľa.

Poznámka: Ak zmeníte dátum zdaniteľného plnenia, dátum zaúčtovania na karte "Zaúčtovanie a riadok DPH" zostane nezmenený.

Použiť zdaniteľné plnenie

Povinné pole, ak má dokument vplyv na DPH.

Vami zvolený dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, t. j. dátum uplatnenia nároku na odpočet DPH. Hodnotu môžete v rámci zákonných noriem ľubovoľne meniť, zdaniteľné plnenie môžete uplatniť najskôr v deň prijatia dokladu a najneskôr do 3 rokov od skončenia zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikol nárok na odpočet dane.

V Nastaveniach firmy, záložke Moduly, záložke Nákup a jej záložke Nákup máte možnosť vybrať pole prijatej faktúry (a iných záväzkov), z ktorého sa dátum automaticky prenesie do poľa Uplatniť zdaniteľné plnenie (napr. pole Dátum splatnosti, Aktuálny dátum). Ak vyberiete možnosť Nepredvypĺňať, pole bude prázdne a používateľ ho bude musieť vyplniť.

Zrelosť

Povinné pole

Vyplňte dátum splatnosti faktúry.

Počet dní splatnosti môžete nastaviť v "Adresári" pre každého obchodného partnera na karte "Rozšírené". Ak ste pre spoločnosť nastavili počet dní splatnosti, dátum splatnosti sa automaticky nastaví pri výbere partnera na faktúre.

Dátum splatnosti zohráva úlohu pri vytváraní platobného príkazu.

Stav platby

Ak v systéme ABRA Flexi nevediete banku a pokladňu, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať, že faktúra bola uhradená. V prípade, že máte banku a pokladňu, nepoužívajte toto pole a párujte faktúry s platbami.

Popis:Povinné pole - Uveďte ho, aby ste sa mohli ľahšie orientovať v zozname dokumentov.

__________________________________________________________________

Záložka Dodatok

Všechny údaje z tohoto panelu budou tištěny na doklad.

Číslo zmluvy

Povinné pole.

Číslo zmluvy alebo iného dokumentu, na základe ktorého bola faktúra vystavená.

Forma platby

Povinné pole.

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte príslušnú formu platby. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby, napr. predvolené Prevod, Hotovosť, Vklad, Dobierka, Kreditná karta, Kredit. Pomocou klávesu F2 môžete otvoriť zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie vlastnej formy platby.

Číslo objednávky

Povinné pole.

Vytlačené na dodacom liste.

Dodací list

Povinné pole.

Prijatie dodávky a prevzatie tovaru. Hodnota je vytlačená na skladovom doklade (príjemka/výdajka).

Forma dopravy

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napríklad Česká pošta, PPL, Osobná. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Počet parciel

Pole je k dispozícii len pri výbere prepravného formulára s vytvorením čísla parcely.

Uveďte počet balení, v ktorých sa tovar prepravuje.

Doprava a vyzdvihnutie tovaru.

Povinné pole.

Tento údaj slúži na doplnenie textu o spôsobe prepravy; uvedená hodnota sa vytlačí na dodacom liste.

Text môžete zadať ručne alebo pomocou šípky posúvania vybrať z preddefinovaných textov. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom otvorte viacriadkové editačné pole pre väčšiu prehľadnosť. Pri ručnom zadávaní možno použiť tzv. našepkávač - postupným vypĺňaním začiatočných písmen sa ponuka zúži z existujúcich textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus lupa". Ak aktuálne zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla "plus". Po stlačení tlačidla "lupy" sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Platba z účtu

Tu si vyberiete svoj bankový účet, z ktorého bude platba vykonaná.

Bankový účet

Číslo účtu

Kód banky

IBAN

BIC

__________________________________________________________________

Záložka Poznámka

Na tejto karte môžete zadať akúkoľvek poznámku. Táto poznámka je určená len pre vás a netlačí sa na dokumente.

__________________________________________________________________

Záložka Prílohy

Na tejto karte môžete zaznamenávať rôzne dokumenty súvisiace s faktúrou.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza množstvo tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

K vedľa vloženej prílohy sa nachádza ikona priečinka, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Záložka Dodávateľ

Firma

obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).Môžete zadať skratku alebo názov firmy dodávateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú firmu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesy F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného dodávateľa alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Prevádzkujú sa len spoločnosti zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov s poľom Typ vzťahu nastaveným na Dodávateľ alebo Dodávateľ

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane čísla popisného alebo orientačného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica, otvorí sa vo vašom webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti, pričom do poľa ZIP kód doplní príslušnú hodnotu.

Písomné označenie

Zadajte poštové smerovacie číslo sídla spoločnosti (miestny ekvivalent poštového smerovacieho čísla pre zahraničné spoločnosti).Keď vyplníte platné poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Stát

V rozbaľovacom zozname vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete urýchliť vyhľadávanie, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny a aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty ČÍSLO kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa čísla s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

Číslo DPH

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. IČ DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IIN), ak komunikujete elektronicky so svojím obchodným partnerom alebo potrebujete na dokumentoch uviesť identifikáciu vo forme čiarového kódu (na naskenovanie čítačkou).

__________________________________________________________________

Účet dodávateľa

Účet dodavatele

Program automaticky nastaví "primárny" účet vášho dodávateľa podľa nastavení v zozname bankových spojení vybranej spoločnosti. Ak je na faktúre uvedený iný bankový účet, môžete túto hodnotu zmeniť.

Po výbere spoločnosti sa automaticky pridajú nasledujúce hodnoty. V prípade, že nemáte vyplnené žiadne bankové spojenie pre danú spoločnosť, môžete účet zadať "ručne".

Číslo účtu

Číslo bankového účtu spoločnosti.

Kód banky

Štvormiestne číslo, ktoré jednoznačne identifikuje banku.

Konštantný symbol

Identifikuje druh a spôsob platby; od marca 2014 nie je povinné ho vyplniť.

IBAN

Medzinárodné číslo účtu podľa medzinárodnej normy ISO.

BIC

Jedinečná identifikácia banky príjemcu.

Špecifický symbol

Až desaťmiestne číslo, napr. rodné číslo, číslo zmluvy, číslo občianskeho preukazu, číslo účtu.

__________________________________________________________________

Pridanie na kartu adresy

Pridať na adresu

nahrávanie spoločností z ponuky Obchodní partneri - Adresár spoločností. Na prijatých faktúrach sa netlačí.

Táto funkcia je k dispozícii len vo verzii Premium.

__________________________________________________________________

Záložka Špecifikácie

V tomto panelu zadáváte hodnoty nutné pro zaúčtování dokladu. Prenesú sa do nich automaticky pri vytváraní položiek. Ak sa zmení hodnota v záhlaví, automaticky sa prenesie do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste hodnotu zmenili. Zmena položky je možná po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia príznaku kopírovať z hlavičky dokumentu.

Opis pracovného miesta

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje zaúčtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného predpisu účtovania.

Vyberte pravidlo odosielania z rozbaľovacieho zoznamu. Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Centrum

Povinné pole pre odoslanie dokumentu.

Umožňuje zaradiť doklad do člena strediska účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla "lupa" alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a predovšetkým sa môžu použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Kartačný riadok Účtovníctvo a DPH

Stát DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH na účtovnom doklade.

Štát, v ktorom bude DPH zaplatená.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v Nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Keď je začiarknutá možnosť Obmedziť výber stavov DPH v Nastaveniach firmy, ponuka sa obmedzí na príslušné stavy na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Keď sa fakturovaná spoločnosť zaregistruje v MOSS, príslušný štát DPH sa môže automaticky vybrať na základe štátu obchodného partnera a stavu registrácie DPH.

Čiary DPH

Riadky pre vrátenie DPH sú vyplnené podľa zvoleného účtovného predpisu, môžete ich ručne zmeniť.

Pri registrácii spoplatneného podniku do MOSS sa hodnota poľa môže nastaviť automaticky.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Zároveň je to predvolená hodnota pre pole Riadok hlavičky kon. výkazu na záložke Účtovníctvo/Specifikácia pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou šípky posúvania. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolného výkazu, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne zvolenej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak doklad nemá vplyv na kontrolný výkaz, vyberte riadok 0,0.Pri ukladaní dokladu s Českou republikou ako krajinou DPH sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá hodnotovej podmienke vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Budete tiež upozornení, ak vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Dátum nástupu

MD účet

Účet DAL

Základná DPH

DPH znížená

DPH 2. zníženie

Osobitný režim DPH/Osobitný režim DPH

Zaškrtávacie políčko je k dispozícii len vtedy, ak je hodnota poľa Krajina DPH nastavená na Slovenská republika.

Fakturovaná spoločnosť alebo dodávateľ je na Slovensku registrovaný pre osobitný režim uplatňovania DPH podľa § 68d slovenského zákona o DPH (v osobitnom režime uplatňime DPH).Ak je toto políčko zaškrtnuté, DPH sa z prijatej faktúry odpočíta v deň prijatia platby a nie v deň zdaniteľného plnenia.

Dodávateľ v osobitnom režime DPH

Zaškrtávacie políčko sa zobrazí len vtedy, ak je začiarknuté políčko Speciálny režim DPH.

Začiarknite políčko, ak je dodávateľ registrovaný pre osobitnú úpravu DPH.

Miesto dodania tuzemsko

Zobrazuje sa pri dokladoch so zahraničným obchodným partnerom.

Začiarknite, aby ste uviedli, že služba bola poskytnutá v tuzemsku, a preto sa v tlačových zostavách zobrazí povinná rekapitulácia DPH.

Vylúčiť z bilancie

Po zaškrtnutí príznaku sa dokument nepremietne do mzdy.

__________________________________________________________________

Intrastat karta

Intrastat je elektronický systém zberu údajov povinný pre všetky členské štáty Európskej únie. Táto karta umožňuje zaznamenávať všetky potrebné údaje.

Krajina odoslania

Krajina, z ktorej bol výrobok odoslaný.

Krajina určenia

Krajina, do ktorej sa má výrobok dodať. Vyplňte, ak účtenka obsahuje položky, ktoré ste odoslali vy, účtovaná spoločnosť. V prípade, že sa tovar vyváža do tretej krajiny a pri opustení územia Českej republiky (v prípade slovenskej legislatívy) ešte nie je prepustený do niektorého z vývozných colných režimov, pretože toto prepustenie vykonajú colné orgány v inom členskom štáte Európskej únie, vyplňte v tomto členskom štáte.

Štát pôvodu

Štát pôvodu výrobku. Vyplňte, ak doklad obsahuje položky, ktorých ste príjemcom. V prípade obchodu s treťou krajinou, keď bol tovar prepustený do voľného obehu v inom členskom štáte Európskej únie pred prijatím v Českej republike (na Slovensku v prípade slovenskej legislatívy), vyplňte v tomto členskom štáte.

Krajina pôvodu

Krajina pôvodu výrobku.

Transakcia

Vyberte príslušnú transakciu z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú z ponuky Nástroje - Slovníky - Intrastat - Obchodné transakcie.Dodacie podmienky Vyberte podmienku dodania z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sa ponúkajú z ponuky Nástroje - Slovníky - Intrastat - Dodacie podmienky.Typ prepravy Typ prepravy vyberte z rozbaľovacieho zoznamu; hodnoty sú dostupné v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Typ prepravy.

Špeciálne pohyby

Podmienky sa ponúkajú v ponuke Nástroje - Slovníky - Intrastat - Špeciálne pohyby.

__________________________________________________________________

Zodpovedná osoba

Zodpovědná osoba

Toto pole automaticky označuje používateľa, ktorý dokument získava.

Kontaktná osoba

Meno a kontaktné údaje osoby odberateľa. Automaticky sa vyberie osoba, ktorá je v kontaktoch zákazníka uvedená ako primárna. Zoznam je možné vybrať z kontaktných osôb uvedených v zozname účastníka. Pri výbere sa vyplnia tieto údaje: meno, telefón.

__________________________________________________________________

Tab "Kč"

Záložka domácej meny (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokumentu je väčšina polí karty vypnutá a hodnoty polí sa aktualizujú vždy, keď sa položka zmení.

Pri vkladaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí na karte (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Zľava [%]Povinné pole, dostupné len pre doklad s položkami.

Uvádza výšku zľavy v percentách uplatnenú na celý dokument. Výšku zľavy je možné prevziať zo záznamu typu dokladu alebo firmy v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladu bez položiek:

Základ

Ak je základná suma zadaná ako prvá, príslušná DPH sa vypočíta presne.

POPLATOK

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je ako prvá zadaná suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Záložka Mena

Měna

Určuje menu súm v doklade. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Ak používate v účtovnom výkaze účet, ktorý má definovanú menu účtovania, potom je pole Mena povinné a musí sa zhodovať s menou použitého účtu. Ak sú v účtovnom výkaze použité účty s rôznymi menami, ide o chybu a program nepovolí uloženie dokladu bez výslovného súhlasu používateľa. V tomto prípade je potrebné pridať interný doklad, ktorý vykoná správny prepočet meny. Používateľ musí toto dobíjanie dokončiť sám a pri zmene primárneho dokladu sa musia vytvoriť dva interné doklady: prvý prevádza nechcenú menu na prevodný účet a druhý vytvára obrat v správnej mene.

Mena

Dve polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre dátum faktúry, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne označí a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem základnej sumy a sumy DPH; ostatné polia sa krížovo prepočítajú (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí súčet súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Záložka Položky dokumentu

__________________________________________________________________

Hlavná karta

Kód z ceníku

Položku dokladu môžete vybrať z Cenníka (nasledujúce polia sa potom vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o položke vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).Môžete zadať skratku alebo názov položky cenníka (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú položku z dostupných položiek. Pomocou tlačidla "lupa" alebo klávesu F2 môžete tiež otvoriť cenník a vyhľadať položku pomocou filtrov, upraviť vyhľadanú položku alebo pridať úplne novú položku; ak chcete vybrať položku zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej položku.

Zásoby

Povinné pole v prípade skladovej položky.

Ak ide o skladovú položku, pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte sklad, do ktorého bude položka umiestnená.

Značka

Pole môže obsahovať maximálne 20 znakov.

Označenie je skratka alebo kód, pod ktorým je položka cenníka evidovaná. Keď je vybraná cenová položka, pole sa vyplní kódom položky, ale hodnotu je možné zmeniť.

EAN

Pole môže obsahovať maximálne 20 znakov.

Uveďte medzinárodné číslo článku obchodnej položky.

Názov

Pole môže obsahovať maximálne 255 znakov.

Plný názov položky, pod ktorým sa bude položka uvádzať v dokumente. Ak ste vybrali položku cenníka, pridá sa jej názov.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v nastavení, potom môžete pole "Názov" vyplniť vo vybraných jazykoch stlačením tlačidla plus. Tieto názvy sa potom použijú pri tlači dokumentu v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla mínus zatvoríte pole s cudzojazyčným názvom.

Kvantita

Povinné pole.

Používa sa na zadanie množstva položky.

Stav zásob

Informatívne pole bez možnosti zmeny hodnoty.

Pri položkách cenníka, ktoré majú typ zásoby nastavený na "Tovar na sklade", sa zobrazí dostupné množstvo na vybranom sklade.

Súčasne kontroluje, či je možné zadané množstvo tovaru skutočne vydať. Ak je zásoba tovaru na sklade nedostatočná, program vás na túto skutočnosť upozorní. Ak nastavenia spoločnosti nepovoľujú generovanie žiadostí o výdaj, položku dokladu nie je možné uložiť.

MJ (merná jednotka)

V rozbaľovacom zozname vyberte mernú jednotku, v ktorej je množstvo zadané. Pre cenníkovú položku sa jednotka množstva prevezme z cenníka.

Produkčné čísla

Ak je vybraná položka cenníka, pre ktorú sú zaznamenané výrobné čísla, vo formulári sa zobrazí tlačidlo "Výrobné čísla". Po jeho stlačení sa zobrazí dialógové okno na zadanie výrobných čísel.

Poznámka: Zadané výrobné čísla sú automaticky zbavené neviditeľných znakov (medzera, tabulátor, ...) na začiatku a na konci.

Cenová úroveň

Cena za MJ

Pri položke cenníka sa hodnota prevezme z cenníka.

Ak ide o položku cenníka, program ju vyplní sám.

Typ ceny

Pri položke cenníka sa hodnota prevezme z cenníka.

Sadzba DPH

Pri cenníkovej položke sa hodnota prevezme z cenníka.

Pole je nepovinné a nie je prístupné pre neplatcov DPH

Pole môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: Základný, Znížený, Nulový. Skutočná hodnota v percentách sa pridá z konfigurácie.

Vľavo od položky [%]Pole je prístupné len pre položku cenníka a položku s textovým riadkom. Ide o individuálnu zľavu.

Použiť zľavu z dokladu [%]

Ak je v hlavičke dokladu zadaná zľava, hodnota sa automaticky skontroluje a premietne do ceny položky. Ak zrušíte začiarknutie príznaku, zľava zadaná v hlavičke dokladu sa na položku neuplatní.

Kúpa

Marže

Min. rozpätie

Celková cena

Základ (domácí měna)

DPH (domáca mena)

Súčet (domáca mena)

Základ (mena zahraničného dokladu)

DPH (cudzia mena dokladu)

Súčet (cudzia mena dokladu)

Poznámka

Nevyžaduje sa

V tomto poli môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa zadať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom môžete otvoriť viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak práve napísaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek pomocou značiek, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť najmä na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta Účtovníctvo/Pokročilé

Kopírovat z dokladu

Príznak sa automaticky kontroluje.

Ak zrušíte začiarknutie políčka pri príslušnom účte, stredisku alebo úlohe, môžete zadať inú hodnotu, ako je hodnota uvedená v hlavičke dokladu. Keď zmeníte hodnotu v záhlaví, prepíšu sa len tie hodnoty, ktoré majú zaškrtnutú možnosť "Kopírovať z...".

Opis pracovného miesta

Mal by dať základ

Dal základ

Mali by ste uviesť DPH

Uveďte DPH

Čiary DPH

Dat. Vysielanie

Dátum zverejnenia dokumentu/položky

Centrum

Povinné pole.

Informačné pole, ktoré sa nikde inde nepoužíva. Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Centrá.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam obsahuje hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa záznam dokladu týka. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Vyhlásenie spoločnosti EKO-KOM

Dávky

Ak evidujete dávky pre danú položku cenníka, vyberte tu, ktorú dávku chcete vystaviť.

Ak budete vydávať cenníkové položky s viacerými dávkami, musíte mať pre každú dávku samostatný záznam na faktúre.

Vypršanie platnosti

Ak zaznamenávate exspiráciu pre položky cenníka, vyberte tu konkrétnu exspiráciu.

Ak vydávate cenníkové položky s rôznou expiráciou, musíte pre každú expiráciu zadať samostatnú položku.

Expirácia

Trvanlivosť je založená na počte dní od dátumu exspirácie, ktoré uplynú pri danom výrobku.

Uvádza sa na cenovej karte položky.

Ak zaznamenávate tieto údaje, vyberte požadovaný dátum skončenia platnosti tovaru.

Riadok kontrolného výkazu DPH (riadok kon. hlavný)

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa načítajú sumy základu DPH a sumy DPH položky dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty poľa Riadok kontrolného výkazu DPH v hlavičke dokladu. Ak je začiarknuté susedné pole Kopírovať z dokumentu, hodnota sa skopíruje pri každej zmene hodnoty v hlavičke dokumentu. Ak nie je začiarknuté pole Kopírovať z dokladu, hodnotu je možné zmeniť pomocou šípky posúvania, ponúkané hodnoty sa načítajú z číselníka riadkov kontrolnej zostavy a sú filtrované podľa krajiny a typu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý z riadkov kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady s položkami bez vybraného riadka kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak položka dokladu nemá vplyv na kontrolné hlásenie, vyberte riadok 0.0.Pri ukladaní položky dokladu budete upozornení, ak vybraný riadok kontrolného hlásenia nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Číselný kód tovaru

Typ tovaru

Objem

MJ objemu

Kód prevodu DPH

Pôvodná sadzba DPH

Dodávateľ

Intrastat - Celkové vedľajšie náklady

K dispozícii, ak ste si zakúpili rozšírenie Intrastat.

Ak máte povinnosť vykazovať údaje v Intrastat, môžete vyplniť vedľajšie náklady na dopravu zodpovedajúce položke dokladu. Zadaná suma zvýši hodnotu položky na účely vykazovania v systéme Intrastat. Viac informácií nájdete v kapitole o intrastatoch.

Predbežný vstup

Položky môžu súčasne zaznamenávať štandardné aj zálohové položky. Ak je položka záložnou položkou, začiarknite tento príznak.

__________________________________________________________________

Tlačové výstupy

__________________________________________________________________

Dialógové okno Tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

 • Jazyk správy

 • Dostupné zostavy

 • Tlač

Rozšířená verze tiskových sestav

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na stránke Prints pomoci.

Did this answer your question?