Skip to main content
Vydaný dopyt

Vydaný dopyt je opakom prijatého dopytu, pri ktorom požadujete tovar a služby od svojich dodávateľov.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Vydaný dopyt je opakom prijatého dopytu, pri ktorom požadujete tovar a služby od svojich dodávateľov. Z vystavených dopytov môžete vytvárať prijaté ponuky a vystavené objednávky. Zoznam vystavených objednávok nájdete v module "Nákup".

__________________________________________________________________

Funkcie služby

Seznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Keďže vystavená požiadavka môže byť úplne prvým dokladom v celom obchodnom cykle, pri prechádzaní všetkých odkazov sa zobrazí súhrn celého obchodného prípadu. Po stlačení tlačidla "Väzby" sa v tabuľke zobrazia všetky dokumenty, ktoré sú prepojené s aktuálnym dokumentom (kurzor je na ňom). V tejto tabuľke môžete jednoduchým dvojklikom otvoriť ľubovoľný prepojený dokument. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vydaná faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Totals"

Týmto tlačidlom môžete zhrnúť aktuálny výber (zaškrtnutím) dokumentov zo zoznamu. Súčet sa zobrazí v novom okne takto:

Aby ste zobrazený súčet uložili do súboru, musíte najprv kliknúť myšou do výsledku súčtu (čím sa aktivuje kurzor v okne) a potom stlačiť Ctrl-A (tým sa vyberú všetky výsledky v dialógovom okne) a potom opätovným stlačením Ctrl-C vložiť údaje do pamäte. Ak otvoríte akýkoľvek textový editor (WordPad, Microsoft Word, LibreOffice, Apache OpenOffice, ...), môžete použiť kláves Ctrl-V na vloženie výsledku z pamäte do editora a pracovať s ním (tlačiť, archivovať, ...).

Poznámka: V systéme Mac OS X musíte namiesto klávesu Ctrl použiť kláves Command.

__________________________________________________________________

Služby

Funkcia Služby - Tlač aktuálneho dokumentu

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Funkcia služby - prehľad spoločnosti

Pri vytváraní dokumentu alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Na karte sa v prvom stĺpci zobrazia údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po splatnosti, Priemerný počet dní po splatnosti, Limit faktúry, Definovaná splatnosť

V druhom stĺpci budú všetky neukončené a nevystavené "obchodné" doklady: Nevyrovnané prijaté požiadavky, Nevyrovnané vystavené cenové ponuky, Nevyfakturované prijaté objednávky, Nevyrovnané vystavené požiadavky, Nevyrovnané prijaté cenové ponuky, Nevyfakturované vystavené objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie údaje o spoločnosti, sú k dispozícii na ostatných kartách.

Funkcia Služby - Vytvorenie prijatej ponuky

Výberom tejto funkcie sa vytvorí prijatá ponuka, ktorá je v podstate kópiou žiadosti o cenovú ponuku. Hoci vám dodávateľ pošle cenovú ponuku, vytvorením kópie cenovej ponuky si ušetríte prácu s kopírovaním toho, čo ste už napísali.

Služobná funkcia - Vytvorenie vystavenej objednávky

Túto funkciu použite na vytvorenie vydanej objednávky z vydanej žiadosti. Všetky informácie zadané vo vystavenej objednávke sa "premietnu" do vystavenej objednávky.

Funkcia služby - dopytovanie sa u iného dodávateľa

Výberom tejto funkcie sa vytvorí vydaný dotaz s prázdnym dodávateľom. Všetky položky v už vystavenej požiadavke sa skopírujú.

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho filtrovať zobrazené dokumenty. Nastavte filtrovanie podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (rok vydania)

Rok sa ponúka v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa dátumu počítača) po rok 1990.

Dátum (vydania)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Typ dokumentu

Na základe jednotlivých typov dokumentov sa ponúkajú typy dokumentov.

Stav (implementácia)

Nedokončené, Neurčené, Pripravené, Schválené, Čiastočne vydané/akceptované, Vydané/akceptované, Čiastočne hotové, Hotové, Zrušené

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Výstupy filtrov najprv ponúkajú položku, ktorá neobmedzuje zobrazenie podľa parametra. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite globálne filtrovanie.

__________________________________________________________________

Žiadosť o vydanie karty

Stlačením tlačidla "Nový" na hornej lište tabuľky vytvorte nový záznam o vydanej požiadavke. Po stlačení sa otvorí prázdny formulár s vydaným dotazom.

__________________________________________________________________

Panel 1, hlavná karta

Typ dokumentu

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu typov dokumentov (program si pamätá posledný zadaný typ dokumentu v rade zadaných dokumentov) Typ dokumentu určuje správanie dokumentu a nesie aj základné hodnoty dokumentu.

Interné číslo

Pri výbere radu dokumentov sa automaticky vyplní hodnota. V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov.

Vykonané

Dátum vydania. Ak je zadané účtovné obdobie rovnaké ako aktuálny kalendárny rok, dátum sa nastaví od počítačového dátumu prvého dokladu v rade. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia. Pre ďalší dokument v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Stav žiadosti

Neurčené

Prvý stav žiadosti po jej vytvorení. Požiadavka nemôže vstupovať do iných akcií a stav sa vytvorí automaticky pri vytvorení požiadavky.

Pripravené

Ak sa vyžaduje schválenie, žiadosť je pripravená na ďalšie spracovanie. Prepnutie vykoná používateľ.

Schválené

Žiadosť je schválená na ďalšie spracovanie vo forme ponuky. Prepnutie vykoná používateľ.

Pripravené

Ponúka sa kompletný dotaz. Prepnutie vykoná používateľ alebo sa nastaví automaticky pri vytváraní kópie na požiadanie.

Termín

Požadovaný dátum dodania tovaru alebo služieb.

Opis

Ďalšie informácie o žiadosti

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Doplnky"

Transportný formulár

Povinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaregistrované v ponuke Nástroje - Číselníky - Transportné formuláre, napríklad Česká pošta, PPL, Osobné. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam na pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie spôsobu dopravy.

Doprava a vyzdvihnutie

Povinné pole.

Toto je miesto pre dodatočný text týkajúci sa spôsobu dopravy, ktorý sa môže použiť na vytvorenie konečnej faktúry.

text môžete zadať ručne alebo pomocou šípky posúvania vybrať z preddefinovaných textov. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak sa práve zadaná poznámka už nenachádza medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Po stlačení tlačidla "lupy" sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Poznámka"

Poznámka

Lubovoľná poznámka, môže byť napísaná rukou alebo vybraná z preddefinovaných textov.

Nie je vytlačené na dokumente.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty súvisiace s dopytom, napr. dokumenty z fázy prípravy dopytu.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Na pridanie novej prílohy použite tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetový odkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Odkaz na súbor - aplikácia zaznamená odkaz na súbor na lokálnom disku počítača, údaje o súbore sa do aplikácie nenačítajú (odkazovaný súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Ikona priečinka sa nachádza vedľa vloženej prílohy, čo vám umožňuje kedykoľvek si prílohu zobraziť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania slúži na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Domov"

Úvodný text

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí pred položkami dokumentu v tlačenej forme.

Úvodný text môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom môžete otvoriť viacriadkové editačné pole. Pri úprave úvodného textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak aktuálne zadaný text nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ho pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Záver"

Záver

Povinné pole. Žiadny znakový limit.

Text, ktorý sa zobrazí v tlačenej podobe za položkami dokladu a pred rekapituláciou DPH. Ovládacie prvky sú popísané pre pole Úvodný text.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Dodávateľ"

Firma

obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne). môžete zadať skratku alebo názov firmy dodávateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú firmu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesy F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného dodávateľa alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Prevádzkujú sa len spoločnosti zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Dodávateľ alebo Dodávateľ

Názov

Uveďte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu miesta podnikania vrátane čísla popisného alebo orientačného, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení poľa Ulica kliknete na modré podčiarknuté označenie polí Mesto a Ulica, vo webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti a zároveň doplní príslušnú hodnotu do poľa kód mesta.

Mesto

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo ich časti.

Stát

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom má spoločnosť sídlo. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty ČÍSLO kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa čísla s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

Číslo

Uveďte identifikačné číslo pre DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Identifikačné číslo pre DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Číslo DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť číslo DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IAN), ak komunikujete elektronicky s obchodným partnerom alebo potrebujete uviesť jeho identifikáciu na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Poštová adresa"

Ak je poštová adresa rovnaká ako adresa sídla, nechajte toto políčko zaškrtnuté, ak sa poštová adresa líši od adresy sídla, vyplňte poštovú adresu dodávateľa.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Pridať do adresy"

Na tejto karte môžete vybrať adresu, na ktorú má byť tovar doručený. Táto adresa musí byť zaregistrovaná v "Adresári" obchodných partnerov.

Táto funkcia je k dispozícii len vo verzii Premium.

__________________________________________________________________

Panel 3, karta Špecifikácie

V tomto paneli zadáte hodnoty, ktoré sú potrebné na špecifikáciu dokumentu. Pri vytváraní položiek sa údaje automaticky prenesú do príslušných polí. Ak sa v záhlaví zmenia akékoľvek údaje, automaticky sa prenesú do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste zmenili hodnotu. Zmenu položky je možné vykonať po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia možnosti "kopírovať z hlavičky dokumentu".

Typ prijatej ponuky

V rozbaľovacom zozname sú ponúkané hodnoty zaznamenané v ponuke Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých ponúk.

Centrum

Povinné pole.

Umožňuje zaradiť doklad do centrálneho členenia účtovanej spoločnosti. Ak spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska, automaticky sa vyberie stredisko s názvom "Ústredie".

Vybrané stredisko sa zobrazí len na interných kópiách dokumentu.

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činnosti.

V rozbaľovacom zozname sa ponúkajú hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla "lupa" alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Panel 3, "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Užívateľ zodpovedný za danú príjemku/výdaj; ponúkajú sa osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia.

Kontaktná osoba

Názov používateľa, ktorého treba kontaktovať ohľadom dokumentu.

Názov

Telefón

E-mail

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Domáca mena"

Záložka Domáca mena (zvyčajne označená "Kč") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky deaktivovaná a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri zadaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Keď zmeníte sumu v niektorom z polí, ostatné polia sa prepočítajú (ale pozor, keď ručne zmeníte sumu DPH, súčet súm v riadku sa bude zhodovať, ale sumy sa nebudú zhodovať s percentom DPH). Žiadosť o tzv.

bezpoložkový doklad vytvára automatické položky typu "Účtovná položka", ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (alebo sume uvedenej pri tovaroch a službách oslobodených od DPH). Doklad bez položky je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.


Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokladov bez položiek:

Základ

Ak je základná suma zadaná ako prvá, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak je ako prvá zadaná suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Mena"

Mena

Určuje menu súm dokumentu. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dvojité polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa výmenný kurz pre dátum dokumentu stiahne z internetu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne označí a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Pri tzv. doklade bez položiek je možné upravovať hodnoty v poliach okrem sumy základu a sumy DPH, ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH sa však zosúladí suma súm, ale nie percento DPH). Pri doklade s položkami sú polia so sumami nedostupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Panel 5, "Položky dokumentu"

Položky dokumentu môžete vytvoriť dvoma spôsobmi.

Individuálna položka vytvorená používateľom

Položky generované programom

Skupinu položiek vytvoríte načítaním obsahu iného dokumentu.

__________________________________________________________________

Záložka Položky dokumentu
Hlavný panel

Cenníkový kód

Povinné pole

Skladba

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Označenie

Skratka cenníka

EANName

Plný názov cenníkovej položky (doplní sa výberom kódu z cenníka).

Kvantita

Počet kusov (počet kusov na sklade sa zobrazí po výbere zásoby).

MJ

Merná jednotka

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

 • Cena za MJ

Cena za MJ

Typ ceny

Sadzba DPH

 • Cena celkom

Základ (Kč)DPH (Kč)Spolu (Kč)

Základ (mena)DPH (mena)Spolu (mena)

Poznámka

Povinné

Do tohto poľa môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa napísať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom otvorte viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak práve napísaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Tags

Povinné pole.

Používa sa na označenie položiek značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. Ľavé pole ponúka Dostupné štítky a pravé pole ponúka štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý sa ešte nenachádza v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta Špecifikácie

Centrum

Žiadny dokument nebude odoslaný bez strediska.

Aktivita

Objednávka

Ponúknite objednávky zaregistrované v ponuke Predaj - Objednávky.

!Tieto informácie sa automaticky skopírujú zo záhlavia dokumentu. Pre každé pole je začiarknutá možnosť "Kopírovať hodnotu zo záhlavia dokumentu". Ak chcete zmeniť hodnotu položky, musíte zrušiť jej začiarknutie. Začiarknuté hodnoty sa pri zmene v hlavičke dokumentu automaticky aktualizujú!

Objem

Pri cenníkovej položke sa hodnota prevezme z cenníka.

Zadáte hodnotu objemu. Program dokáže vypočítať celkový objem na faktúre a zistiť napríklad, či sa všetok tovar na faktúre zmestí do kontajnera.

Objem MJ

Pre cenníkovú položku sa hodnota prevezme z cenníka.
Vyberte zo zoznamu povolených MJ objemu.

Did this answer your question?