Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (5/18) - Účtová osnova
Import z programu Excel (5/18) - Účtová osnova

Ďalšia časť návodu o importe programu Excel - Účtová osnova

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do účtovnej osnovy. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import do aplikácie Excel je k dispozícii od verzie Business.

Ak chcete importovať z programu Excel do účtovnej osnovy, prejdite na položku Nástroje -> Import -> Import z programu Excel.

Odporúčanie.

Importujeme nasledujúci súbor: uctovyReschedule_pattern.xlsx

Poznámka 1: V rámci výkazu ziskov a strát, súvahy alebo záverečného účtu je možné importovať len záznamy s účtami obsiahnutými v štandardnej účtovnej osnove. Do štandardnej účtovnej osnovy možno pridať len podsúvahové alebo vnútropodnikové účty.

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka 2: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Účet - Číslo daného účtu, zadajte celé číslo (napr. 504002).

Názov - Názov importovaného účtu. Textový reťazec.

Typ účtu - Typ účtu.
Možné hodnoty:

  • TypeAccount.balance sheet

  • Typ účtu.výsledok

  • typUct.off-balance sheet

  • typeUct.closing

  • typeUct.intra-entity

Daň - Ide o daňový účet? Áno/Nie.
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Zostatok - spadá účet do zostatku? Áno/Nie.
Logická hodnota (Áno = 1; Nie = 0).

Popis - Popis daného účtu. Textový reťazec.

Poznámka - Poznámka k danému účtu. Textový reťazec.

Mena - Mena importovaného účtu.

Platnosť od - Obdobie, v ktorom daný účet nadobudol platnosť. Zadajte kód obdobia(napr. 2015).

Platnosť do - Obdobie, v ktorom účet vypršal. Zadajte kód obdobia(napr. 2018).

Všetky vlastnosti záznamov položiek vydanej faktúry nájdete v časti:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/ucet/properties

Po stlačení tlačidla "Ok" vedľa výberu stĺpca sa zobrazí okno s typom údajov a vlastnosťami stĺpca. Okrem iného tu nájdete požadované špeciálne hodnoty stĺpcov.

Po potvrdení vlastností importovaných stĺpcov sa zobrazí okno, v ktorom sa vyčísli, koľko novovytvorených alebo aktualizovaných záznamov sa pridá k záznamom.

Ak import neprebehol správne a je potrebné upraviť Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, novoimportované záznamy sa zobrazia v účtovnej osnove(Účtovníctvo -> Účtová osnova).

Did this answer your question?