Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (8/18) - Skladové karty
Import z programu Excel (8/18) - Skladové karty

Ďalšia časť návodu o importe do programu Excel - Skladové karty

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu skladových kariet z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Import skladových kariet, ako aj ďalšie importy, nájdete v ponuke Nástroje -> Import -> Import z programu Excel.

Odporúčanie.

Teraz môžeme prejsť k importu konkrétnych skladových kariet z programu Excel.
Importujeme nasledujúci súbor: sklKart_pattern.xlsx

Poznámka 1: Skladové karty je možné importovať len vtedy, ak sa zadaný kód cenníka vzťahuje na existujúci záznam.

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka 2: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Sklad - Kód/skratka skladu.Nájdete ho v zozname Tovar - > Sklad. Povinné polia.

Cenník - Kód/skratka z cenníka. Nájdete ho v časti Tovar - > Cenník. Povinné pole (skladová karta sa vždy vzťahuje na položku cenníka).

Účtovné obdobie - Kód/skratka účtovného obdobia (zvyčajne sa uvádza kód priamo pre daný rok, napr. 2017, 2018, ..). Nájdete ju v časti Firma - > Zmena alebo pridanie účtovného obdobia - > Správa účtovných období. Povinné pole.

Inventár v MJ - Inventár položky v príslušnej mernej jednotke. Zadajte iba číslo (merná jednotka sa priradí podľa nastavenia cenovej položky).

Inventárny zostatok [CZK] - Inventárny zostatok položky v CZK(CZK za MJ * Ks).

Dostupné množstvo - dostupné množstvo na danej skladovej karte. Obzvlášť užitočné, ak používate požiadavky na výdaj.

Dostupné množstvo = stav zásob MJ - požiadavky MJ.

Min. zásoba MJ - minimálny počet MJ položky na sklade. Vo vydaných objednávkach je potom možné na základe týchto informácií objednávať položky na danú minimálnu zásobu.

Posledná cena [Kč] - Cena za posledný MJ prijatej položky. Nie je potrebné ho uvádzať (vyplní sa automaticky na základe zadaných informácií).

Description - Popis danej položky. Textový reťazec (max. 255 znakov).

Miestnosť - Miestnosť, v ktorej je položka uložená na sklade.
Vzťahuje sa na Tovar - > Skladové miesto. Zadajte kód lokality.

Všetky vlastnosti záznamu skladovej karty nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/skladova-karta/properties

Po stlačení tlačidla "Ok" vedľa výberu stĺpcov sa zobrazí okno s typom údajov a vlastnosťami stĺpcov. Okrem iného tu nájdete požadované špeciálne hodnoty stĺpcov.

Po potvrdení vlastností stĺpcov, ktoré sa majú importovať, sa zobrazí okno, v ktorom sa vyčísli, koľko novovytvorených alebo aktualizovaných záznamov sa pridá k záznamom.

Ak import neprebehol správne a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, novovytvorené záznamy sa zobrazia v záznamoch skladovej karty.

Did this answer your question?