Skip to main content
Dátové okná desktopovej aplikácie

Práca s dátovými oknami v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Všetky účtovné doklady (napr. faktúry, pokladničné doklady, bankové výpisy, ....), ale aj záznamy v číselníkoch (napr. strediská, objednávky, ...) sa ukladajú do databáz a z týchto databáz sa načítavajú do dátových okien na ďalšie spracovanie, prezeranie atď.

Užívateľ si môže nastaviť veľkosť dátových okien podľa svojich potrieb rovnakým spôsobom, ako je zvyknutý pri bežnej práci s oknami, t. j. ťahaním myši za okraj okna. Môže tiež upraviť polohu okna (pozíciu na obrazovke) uchopením okna a jeho presunutím. Po zatvorení okna sa jeho veľkosť a poloha uloží do vlastných nastavení používateľa a zostane tak aj pri jeho ďalšom otvorení.

Existujú dva spôsoby zobrazenia:

 • Zobrazenie tabuľky - na zúženie tohto zobrazenia použite pruh filtrov

  .

 • Zobrazenie formulára

Zobrazenie tabuľky

Tabuľkové zobrazenie je súhrnné zobrazenie viacerých položiek naraz s možnosťou ich výberu.
Všetky informácie (napr. dokumenty, číselníky, ...) sú usporiadané v tabuľkách (v mriežkach). Každý riadok tabuľky zodpovedá jednotlivému záznamu, každý stĺpec údajom, z ktorých sa dokumenty - záznamy skladajú. V záhlaví tabuľky sú názvy jednotlivých stĺpcov (údajov).
V niektorých prípadoch zobrazenia tabuľky sa prvý stĺpec skladá z kontrolných tlačidiel. Jeho zaškrtnutím môžete označiť viac dokumentov - zatiaľ pre funkcie - súčet a tlač.

 • Môžete označovať jednotlivé položky po jednej, hromadné označovanie riadkov je možné stlačením ľavého tlačidla myši alebo pomocou klávesu Shift podobne ako v programe Excel.

 • Ak chcete zrušiť označenie označených položiek alebo naopak označiť všetky položky, slúži na to horný riadok vedľa názvu stĺpca.

Výber stĺpcov - 1. metóda

Ak potrebujete v zobrazení tabuľky zobraziť ďalší stĺpec, ktorý sa bežne nezobrazuje, alebo ak chcete stĺpec zneviditeľniť, použite pravé tlačidlo myši v záhlaví tabuľky - "Vybrať stĺpce"

Pomocou šípok doľava a doprava môžete presúvať jednotlivé riadky (názvy stĺpcov), pomocou dvojitých šípok môžete presúvať všetky riadky (názvy stĺpcov) z ľavej časti "Nezobrazené polia" do pravej časti "Zobrazené polia" a naopak. Pomocou šípok nahor a nadol môžete presúvať riadky v časti "Zobrazené polia". Stĺpce v zobrazení tabuľky sa potom zobrazia podľa tu nastaveného poradia.

Existujú dva typy zoznamov - pre číselníky a pre dokumenty. Oba pohľady na tabuľku sa správajú rovnako s tým rozdielom, že zoznam pre dokument je obohatený o lištu filtrov. Niektoré ponuky na paneli filtrov sa líšia podľa typu dokumentov.

Výber stĺpcov - 2. metóda

Ak potrebujete upraviť len poradie stĺpcov, môžete postupovať takto: kliknite ľavým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca. Podržte tlačidlo stlačené a podľa potreby pohybujte myšou doľava alebo doprava. Stĺpec sa postupne posúva podľa smeru pohybu myši. Po uvoľnení tlačidla zostane stĺpec v aktuálnej polohe.

Pokiaľ prejdete myšou medzi stĺpcami - zobrazí sa obojstranná vodorovná šípka - môžete zmeniť šírku ľavého stĺpca pohybom myši doprava alebo doľava.

Po zatvorení zoznamu si program zapamätá zmenu nastavení pre konkrétneho používateľa.

Tí, ktorí majú prístupové práva "Administrátor" alebo "Super používateľ", majú možnosť uložiť tieto nastavenia pre všetkých používateľov. Kliknutím pravým tlačidlom myši na záhlavie stĺpca sa zobrazí zoznam s možnosťou "Uložiť nastavenia ako predvolené". Potvrdením sa zobrazí nasledujúce dialógové okno:

Ak v dialógovom okne zaškrtnete políčko Vymazať existujúce nastavenia stĺpcov pre všetkých používateľov a použiť toto, uložíte takto nastavené usporiadanie stĺpcov pre všetkých používateľov.
Ak necháte pole prázdne, uložíte takto nastavené usporiadanie stĺpcov pre tých používateľov, ktorí nemajú uložené žiadne vlastné nastavenia.

Pruh filtrov

Pruh filtra sa používa na obmedzenie výberu položiek v zozname. Bez ohľadu na to, ktoré nastavenie vyberiete, toto nastavenie sa zobrazí pri ďalšom spustení zoznamu.

Každá tabuľka má vlastné lišty filtrov a ich použitie je podobné. Ako ilustračný príklad sú tu uvedené len tie najpoužívanejšie.

Rok

Pri prvom spustení sa nastaví na aktuálny rok. V rozbaľovacom zozname môžete vybrať iný rok alebo vybrať možnosť Rok bez obmedzenia - zobrazia sa dokumenty za všetky roky, ktoré zodpovedajú ostatným nastaveniam v paneli filtra. Ak zadáte "Rok neobmedzený", program odstráni obmedzenie aj v ďalších poliach - mesiac a obdobie DPH. Doklady v zozname sa zobrazia podľa výberu nastaveného tu. To nemá vplyv na dátum odoslania.

Napr. účtovné obdobie je rok 2015. V paneli filtrov nastavíte rok 2014. Vystavíte účtovný doklad, uložíte. V tabuľke dokumentov sa však v tomto okamihu nezobrazí. Budete musieť prepnúť na rok 2015, pretože doklad bude patriť do účtovného obdobia 2015.

Mesiac

Pri prvom spustení je nastavená na "Posledných 35 dní", čo znamená, že v tabuľke sa zobrazia len dokumenty, ktoré boli zaúčtované za posledných 35 dní a ktoré zodpovedajú ostatným nastaveniam na paneli filtrov. V rozbaľovacom zozname môžete vybrať aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac, posledných 7 dní, jednotlivé mesiace, jednotlivé štvrťroky alebo mesiac vydania bez obmedzenia - potom sa zobrazia všetky účtenky, ktoré zodpovedajú ďalšiemu nastaveniu v lište filtra.

Obdobie DPH (neplatí pre skladové doklady)

Pri prvom spustení je nastavená na "obdobie DPH neobmedzené". Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať jednotlivé mesiace alebo štvrťroky. Program potom vyberie záznamy podľa tu nastaveného dátumu zdaniteľného plnenia, ktorý zodpovedá ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Užívateľ

Pri prvom spustení je nastavený na "Používateľsky neobmedzený", to znamená, že v tabuľke sa zobrazia dokumenty, ktoré získali všetci používatelia a ktoré zodpovedajú ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov. V rozbaľovacom zozname môžete vybrať jednotlivých používateľov zo zoznamu používateľov - potom sa zobrazia všetky dokumenty vytvorené požadovaným používateľom a zodpovedajúce ostatným nastaveniam v paneli filtrov.

Typ dokladu (týka sa prijatých a vydaných faktúr, iných pohľadávok a záväzkov, interných dokladov)

Pri prvom spustení je nastavený na "Typ dokumentu neobmedzený". V rozbaľovacom zozname môžete vybrať jednotlivé typy dokumentov, ktoré zodpovedajú zoznamu dokumentov. Program potom vyberie záznamy podľa príslušného typu, ktoré zodpovedajú ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Kasa (ide vlastne o typy dokladov pre pokladničné doklady)

Pri prvom spustení je nastavená na možnosť "Checkout unlimited". Jednotlivé pokladnice môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu. Program potom vyberie záznamy podľa príslušnej pokladnice, ktoré zodpovedajú ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Účet (ide vlastne o typy dokladov pre bankové doklady)

Pri prvom spustení je nastavená na možnosť "Neobmedzený účet". Jednotlivé účty môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu. Program potom vyberie záznamy podľa príslušných účtov, ktoré zodpovedajú ostatným nastaveniam v paneli filtrov.

Sklad (ide vlastne o typy dokladov pre skladové doklady)

Sklad je pri prvom spustení nastavený na "Neobmedzený". Jednotlivé sklady môžete vybrať z rozbaľovacieho zoznamu. Program potom vyberie záznamy podľa príslušných skladov, ktoré zodpovedajú ostatným nastaveniam v paneli filtrov.

Tento filter sa používa aj v položkách cenníka.

Stav platieb (týka sa prijatých a vydaných faktúr, ostatných pohľadávok a ostatných záväzkov)

Pri prvom spustení je nastavená na "Stav platby neobmedzený". V rozbaľovacom zozname môžete vybrať možnosť platené, čiastočne platené alebo neplatené. Program potom vyberie záznamy podľa príslušného stavu, ktorý zodpovedá ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Typ pohybu (platí pre hotovostné, bankové a skladové doklady)

Pri prvom spustení je nastavený na "Typ pohybu neobmedzený". Z rozbaľovacieho zoznamu môžete vybrať položku Príjem, Výdaj. Program potom vyberie záznamy podľa príslušného pohybu, ktorý zodpovedá ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Stav (týka sa dokumentov tzv. obchodného kola - objednávky, dopyty, ponuky)

Pri prvom spustení je nastavený na "Status unrestricted". V rozbaľovacom zozname môžete vybrať možnosť neurčené, pripravené, schválené, čiastočne hotové, hotové, zrušiť. Program potom vyberie záznamy podľa príslušného stavu, ktorý zodpovedá ďalšiemu nastaveniu v paneli filtrov.

Zobrazenie formulára

Zobrazenie formulára je určené len pre jeden dokument - jeden riadok tabuľky. Zobrazenie formulára sa používa pri zadávaní alebo opravách jednotlivých dokumentov.

Vzhľad, funkcie a použitie formulárov pre faktúry, pohľadávky a záväzky, bankové, pokladničné, interné a skladové doklady sú veľmi podobné. V podstate sa stačí oboznámiť s jedným formulárom a potom môže každý používateľ používať ostatné formuláre. Podrobný popis práce s dokumentmi je uvedený v samostatnej kapitole Dokumenty.

Vzhľad, vlastnosti a použitie formulárov pre všetky číselníky sú opäť veľmi podobné. Podrobný popis práce s číselníkmi je uvedený v samostatnej kapitole Číselníky.

Aktivácia okna

Okno môžete aktivovať dvoma spôsobmi:

Predvolená myš

 • kliknutím na možnosť v navigácii stranky sa otvorí tabuľka ako ďalšia karta na ploche a v závislosti od možnosti (sú označené +) prázdny formulár ako ďalšie okno.

 • kliknutím na možnosť v záložke Plocha modulu sa otvorí tabuľka ako ďalšia záložka na ploche.

 • kliknutím na možnosť v hornom menu sa otvorí tabuľka ako ďalšia karta na ploche.

 • kliknutím na tlačidlo "Nový" vo vybranej tabuľke sa otvorí prázdny formulár ako ďalšie okno.

 • kliknutím myšou na tlačidlo kopírovať-kopírovať vo vybranej tabuľke sa otvorí formulár ako ďalšie okno, do ktorého sa skopírujú údaje z aktívneho riadku tabuľky.

 • kliknutím myšou na tlačidlo zmeny vo vybranej tabuľke sa otvorí formulár ako ďalšie okno na opravu údajov.

 • dvojkliknutím myšou na vybraný riadok vo vybranej tabuľke sa otvorí formulár ako ďalšie okno na opravu údajov.

Pravé kliknutie

 • Keď kliknete pravým tlačidlom myši na vybranú položku v navigácii stránky, máte možnosť

"Otvoriť" - otvorí tabuľku ako novú kartu

"Otvoriť v novom okne" - otvorí tabuľku v novom okne

 • Kliknutím pravým tlačidlom myši na vybranú položku v tabuľke na ploche sa zobrazí dialógové okno, ktoré zodpovedá väčšine možností ponuky v hornom paneli tabuľky.

Zadávanie hodnôt do okien

Existuje niekoľko spôsobov, ako vkladať hodnoty do jednotlivých okien:

Ak je za editačným poľom tlačidlo zoznamu na výber

 • Hodnoty môžete vkladať pomocou lupy - otvorte výberový zoznam, vyberte požadovanú hodnotu, potvrďte a hodnota sa prenesie do editačného poľa.

 • Môžete použiť tzv. našepkávač - hodnotu môžete zadať ručne - po vyplnení prvých písmen (číslic) sa ponúknu hodnoty, ktoré túto kombináciu obsahujú - ich výberom a potvrdením sa prenesú do editačného poľa.

 • Hodnotu môžete zadať ručne.

 • Ak stojíte na poli úprav, môžete použiť tlačidlo F2. Otvorí sa tabuľkové zobrazenie zoznamu. Môžete vybrať požadovanú hodnotu a preniesť ju do editačného poľa. Do zoznamu môžete pridať aj novú hodnotu.

Ak je za editačným poľom tlačidlo rozbaľovacieho zoznamu

 • Hodnoty môžete pridávať pomocou rozbaľovacieho zoznamu - otvorte rozbaľovací zoznam, vyberte požadovanú hodnotu, potvrďte a hodnota sa prenesie do editačného poľa.

 • Ak chcete otvoriť rovnaký rozbaľovací zoznam, kliknite myšou na pole úprav.

 • Môžete použiť tzv. našepkávač - hodnotu môžete zadať ručne - po vyplnení prvých písmen (číslic) sa ponúknu hodnoty, ktoré túto kombináciu obsahujú - ich výberom a potvrdením sa prenesú do editačného poľa.

 • Hodnotu môžete zadať ručne.

 • Ak stojíte na poli úprav, môžete použiť tlačidlo F2. Otvorí sa tabuľkové zobrazenie zoznamu. Môžete vybrať požadovanú hodnotu a preniesť ju do editačného poľa. Do zoznamu môžete pridať aj novú hodnotu.

Did this answer your question?