Skip to main content
Import z programu Microsoft Excel

Dokumentácia importu z programu Excel

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Nájdete v Nástroje - Import - Import z programu Excel

Systém ABRA Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS) pre uvedené formuláre. Takto môžete importovať údaje vyexportované z iného programu alebo údaje vytvorené vami.

Podporovaný formát údajov

Dokument (XLS) musí byť uložený v programe Microsoft Excel 97 alebo vyššom. Staršie verzie tohto formátu nie sú podporované. Ak chcete importovať zo staršej verzie formátu XLS, musíte ho najprv otvoriť v programe Microsoft Excel alebo OpenOffice.org Calc a uložiť ho v novšej verzii.

Riešenie problémov s nepodporovanými formátmi

  1. Otvorte súbor v aktuálnej verzii programu Microsoft Excel (MS Office) alebo OpenOffice.org Calc

  2. Vyberte možnosť "Uložiť ako..."

  3. Nastavte formát súboru na jeden z podporovaných formátov (napr. Excel 97)

Údaje v dokumente, ktoré budete importovať, musia byť uložené na prvom liste tabuľky, pričom každý stĺpec tabuľky zodpovedá stĺpcu v tabuľke programu. Prvý riadok tabuľky by nemal obsahovať nadpisy stĺpcov.

Import údajov

Po prihlásení do aplikácie nájdete v ponuke "Nástroje" v položke "Import" položku "Importovať z programu Excel". Potvrdením tejto položky sa zobrazí položka "Import z programu Excel"

Tu pomocou tlačidla vyberte položku, ktorú chcete importovať z rozbaľovacieho zoznamu (adresy firiem, cena, stock-cards, systém účtovnej závierky, aktíva, ostatné pohľadávky a ostatné záväzky). Po kliknutí na tlačidlo "OK" sa zobrazí dialógové okno na výber stĺpcov, do ktorých sa budú údaje importovať. Dialógové okno používané na výber stĺpcov s adresami spoločností je zobrazené v príklade.

V pravej časti tabuľky "Vybrané polia" sú vždy prednastavené položky, ktoré sa musia importovať.


Pomocou tlačidiel (alebo dvojitého kliknutia) presuniete z ľavého zoznamu "Dostupné polia" do pravého zoznamu "Vybrané polia" tie položky, ktoré chcete importovať zo súboru Microsoft Excel. Pomocou tlačidiel upravte zoznam podľa poradia stĺpcov v dokumente Microsoft Excel.

Príklad: Máte dokument Microsoft Excel (XLS), ktorý obsahuje adresy spoločností, a chcete ich importovať. V dokumente sú stĺpce v poradí "Skratka, Názov, Daňové identifikačné číslo, DIČ, Ulica, PSČ, Mesto, Telefón". Ak chcete importovať všetko správne, odstráňte všetky hlavičky stĺpcov v programe Microsoft Excel a v tomto dialógovom okne pre výber stĺpcov pri importe vyberte tie isté stĺpce v časti "Vybrané polia" vpravo a upravte ich do rovnakého poradia, v akom sú v dokumente.

Po výbere importovaných stĺpcov a potvrdení dialógového okna ste informovaní o vlastnostiach, ktoré musia importované stĺpce spĺňať.

Napr. je určená maximálna dĺžka reťazca a v niektorých stĺpcoch je presne špecifikované, čo musí byť v stĺpci zapísané, aby import fungoval správne. Po potvrdení dialógového okna sa zobrazí výzva na zadanie súboru, z ktorého sa budú údaje importovať. Údaje sa potom importujú a o výsledku importu ste informovaní v záverečnom dialógovom okne.

Ak sú údaje v zlom formáte, ktorý nepodporuje import, zobrazí sa dialógové okno, že sa súbor nepodarilo načítať, s otázkou, či chcete zobraziť pomoc pre tento problém. Po potvrdení dostanete radu, čo by ste mali zmeniť.

Ak niektorý stĺpec nezodpovedá zadaným vlastnostiam, import zlyhá a zobrazí sa informácia, ktorý riadok a ktorý stĺpec má aký problém.

Dovoz pohľadávok

Po prihlásení sa do aplikácie v ponuke "Účtovníctvo - Ostatné pohľadávky" v rámci možnosti "Import z Excelu" sa zobrazí okno "Výber stĺpcov na import". Poradie stĺpcov musí zodpovedať poradiu v súbore Excel.

Príklad možného výberu stĺpcov:

V programe sa importované súbory zobrazia takto:

Viac informácií o importe do programu Excel sa môžete dozvedieť v našich návodoch.

Did this answer your question?