Skip to main content
Riadky daňového priznania k DPH

Legislatívne daný číselník obsahujúci jednotlivé riadky DPH. Podľa nich sa potom do priznania zapisujú príslušné záznamy<h1 id="dky-piznn-dph">.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Riadky

daňového priznania k DPH

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky

.

Tento zoznam sa vyplní v čase inštalácie. Používateľ ho nemôže pridávať ani odstraňovať, ale môže len pridávať svoje popisy a poznámky na karte "Texty". Bola vypracovaná tak, aby zodpovedala členeniu požadovanému zákonom. V prípade zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty sa tento zoznam upraví a aktualizuje v rámci aktualizácie licencie. Používajú ho platitelia DPH pri vystavovaní všetkých účtovných dokladov v záložke "Riadky účtovníctva a DPH" v poli "Riadky DPH". Podľa údajov v tomto zozname sa hodnoty z dokladov prenesú do riadkov formulára priznania DPH

.

Zoznam môžete spustiť v ponuke "Nástroje"

v časti "Denníky -> Riadky priznania DPH".

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár vybranej položky.

Na hornej lište formulára sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

__________________________________________________________________

Skratka

Pole "Skratka" môže obsahovať maximálne 20 znakov. Obsahuje údaje, ktoré vyplníte na účtovných dokladoch v záložke "Účtovné doklady a riadky DPH" v poli "Riadky DPH" a ktoré sa prenesú do riadkov vo formulári priznania DPH

:

 • napr. 9 (10, 20, ...) - prenesie sa na riadok 9 (10, 20, ...) formulára.

 • napr. 01-02 (03-04, 40-41, ...) - prenáša sa do riadkov 01 alebo 02 (03 alebo 04, 40 alebo 41, ...) formulára v závislosti od zvolenej sadzby DPH (základná, znížená).

 • napr. 20 PM - sa prenesie do riadku 20 formulára. Skratka "PM" = prevod majetku. Toto je rozlíšenie pre Intrastat.

 • napr. 30 P - do riadku 30 - stĺpec "Nákup tovaru" sa prenesie len DPH.

 • napr. 30 D - prenáša sa len DPH - na riadok 30 - stĺpec "Dodanie tovaru".

 • Napr. 46 KR (48 KR) - sa prenesie do riadku 46 (48), DPH sa prenesie do stĺpca "Krátený odpočet".

 • Napr. 20PM,51SN - prenáša sa do riadku 20 tlačiva (skratka "PM" = prevod majetku - rozlíšenie je pre Intrastat) a zároveň do riadku 51 - stĺpec "S odpočtom".

 • napr. 30D,51SN - sa prenesie do riadku 30 - stĺpec "Dodanie tovaru" (len DPH) a zároveň do riadku 51 - stĺpec "S odpočtom".

 • Napr. 40-41 KR (42-43 KR, 44-45 KR, ....) - prenáša sa do riadkov 40 alebo 41 (42 alebo 43, 44 alebo 45, ...) v závislosti od zvolenej sadzby DPH, DPH do stĺpca "Krátený odpočet".

 • napr. 09,44 (10,44) - sa prenesie do riadku 09 (10) a zároveň do riadku 44, DPH do stĺpca "Celá suma".

 • Napr. 09,44 KR (10,44 KR) - sa prenesie do riadku 09 (10) a zároveň do riadku 44, DPH v stĺpci "Krátenie odpočtu".

 • napr. 20,51 SN (21,51 SN) - prenesie sa do riadku 20 (21) a zároveň do riadku 51, stĺpec "S odpočtom".

 • napr. 50,51 BN - sa prenesie do riadku 50 a zároveň do riadku 51 - stĺpec "Bez odpočtu".

 • napr. 9,44,48 (10,44,48) - prenáša sa do riadku 09 (10) a súčasne do riadku 44 a do riadku 48, DPH v stĺpci "V plnej výške".

 • Napr. 9,44,48 KR (10,44,48 KR) - prenesie sa do riadku 09 (10) a súčasne do riadku 44 a do riadku 48 v stĺpci "Znížený odpočet".

 • Napr. 40-41,48 (42-43,48) - sa prenesie do riadkov 40 alebo 41 (42 alebo 43) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 48, DPH v stĺpci "Celá suma".

 • Napr. 40-41,48 KR (42-43,48 KR) - sa prenesie do riadkov 40 alebo 41 (42 alebo 43) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 48, DPH v stĺpci "Krátený odpočet".

 • napr. 01-02,51 SN - prenesie sa do riadkov 01 alebo 02 v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 51 - stĺpec "S odpočtom".

 • napr. 03-04,44-45 (05-06,44-45; 11-12,44-45; ...) - prenesie sa do riadkov 03 alebo 04 (05 alebo 06, 11 alebo 12, ...) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 44 alebo 45 v závislosti od zvolenej sadzby DPH, DPH do stĺpca "V plnej výške".

 • Napr. 03-04,44-45 KR (05-06,44-45 KR; 07-08,44-45 KR) - prenesie sa do riadkov 03 alebo 04 (05 alebo 06, 07 alebo 08, ...) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 44 alebo 45 v závislosti od zvolenej sadzby DPH, DPH do stĺpca "Znížený odpočet".

 • Napr. 03-04,44-45,48 (07-08,44-45,48) - prenáša sa do riadkov 03 alebo 04 (07 alebo 08) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a zároveň do riadku 44 alebo 45 v závislosti od zvolenej sadzby DPH a do riadku 48, DPH v stĺpci "Celá suma".

 • Napr. 03-04,44-45,48 KR (07-08,44-45,48 KR) - prenesie sa do riadkov 03 alebo 04 (07 alebo 08) v závislosti od zvolenej sadzby DPH a súčasne do riadku 44 alebo 45 v závislosti od zvolenej sadzby DPH a do riadku 48, DPH v stĺpci "Znížený odpočet".

Ak účtovný doklad obsahuje položky, ktoré nemajú vplyv na DPH, do formulára priznania k DPH

sa neuvádzajú:

 • 000P - za prijaté zdaniteľné plnenie

 • 0004 - za uskutočnené zdaniteľné plnenie

__________________________________________________________________

Názov

Pole "Názov" môže obsahovať maximálne 255 znakov. V skutočnosti ide o podrobnejší opis skratky pre jednoduchšie používanie používateľom.

nastavili cudzie jazyky, po stlačení tlačidla môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch. Tieto jazykové varianty názvu sa pri tlači v cudzích jazykoch vypisujú do dokumentov. Stlačením tlačidla zatvorte pole s názvom v cudzích jazykoch.

__________________________________________________________________

Karta "Základné informácie"

Typ transakcie

 • Prijaté = prijaté zdaniteľné plnenie

 • Realizované = uskutočnené zdaniteľné plnenie

 • RCH (Reverse charge) - tento typ sa používa pri nákupoch od platiteľov DPH z krajín EÚ a pri nákupoch z iných zahraničných krajín, kde sa povinnosť priznávať daň zároveň znižuje o právo na odpočet. To vedie k únikom DPH.

Keďže dodávky tovaru medzi platiteľmi DPH v rámci EÚ sa považujú za oslobodené zdaniteľné plnenia s právom na odpočet DPH, kupujúci tovaru (tuzemský platiteľ DPH) nadobudne tovar za cenu oslobodenú od dane. Príjemca/platiteľ je zároveň povinný priznať daň z tohto dodania a vo väčšine prípadov má aj nárok na odpočet, čím sa celá transakcia stáva daňovo neutrálnou (pri uplatnení domácich sadzieb podľa zákona o DPH). V prípade nákupu služieb z členského štátu prechádza povinnosť priznávať daň v určitých stanovených prípadoch na príjemcu služby (poskytovateľ služby vo svojej krajine priznáva daň štandardne). Aj v tomto prípade sa môže použiť mechanizmus Reverse Charge.

Typ transakcie

 • Domáce = v rámci našej krajiny

 • Platca DPH v EÚ = v rámci štátov Európskej únie, ak sú platcami DPH.

 • Mimo EÚ = v krajinách mimo EÚ

 • Ak doklad nemá vplyv na DPH, toto pole sa ponechá prázdne.

Kód transakcie:

používa sa pre súhrnnú správu, ktorú musí predávajúci vystaviť pri vývoze do zahraničia. Vyplní sa, ak je v poli "Typ transakcie" vyplnené "Platiteľ DPH v EÚ" alebo "Mimo EÚ". V opačnom prípade zostane toto pole prázdne.

 • Dodanie tovaru

 • Poskytnutie služby

 • Obchodný majetok

 • Dopravné prostriedky

 • Trojstranný obchod

 • Oslobodené

 • Prenesená daňová povinnosť

 • Prenesená daňová povinnosť - výber používateľa

 • Iné

 • Nešpecifikované

Tento kód transakcie je možné nastaviť v jednotlivých pravidlách účtovania

.

Krajina:

Toto pole je predvyplnené skratkou "CZ" = Česká republika

Je DPH

 • = Áno, znamená, že takto označené údaje sú zahrnuté do daňového priznania k DPH.

 • = Nie, znamená, že takto označené údaje sa do priznania k DPH nezahŕňajú. Toto označenie sa týka dokladov, ktoré nemajú vplyv na DPH.

__________________________________________________________________

Karta "Texty"

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Existujú dve polia, do ktorých môžete vyplniť údaje podľa svojich potrieb. Ich vyplnenie nie je povinné.

 • Popis: V súčasnosti je na trhu viac ako 10 000 zariadení, ktoré sú určené na predaj.

 • Poznámka: Poznámka sa používa na upozornenie operátora na zvláštnosti záznamu alebo na čo by si mali ostatní používatelia dávať pozor pri "manipulácii" so záznamom.

__________________________________________________________________

Karta "Správa"

Túto kartu môžete vyplniť len pre položky, ktoré pridávate sami.

Záložka "Správa" obsahuje informácie o časovej platnosti a tiež o viditeľnosti záznamu v číselníku (zozname). Platnosť záznamu sa uvádza v rozmedzí kalendárnych rokov. V rozsahu zadaných rokov je záznam platný, v ostatných rokoch je záznam neplatný a záznam sa v číselníku vôbec nezobrazí. Obmedzenie platnosti zabezpečuje, aby používateľ nebol zdržovaný pri bežnom používaní kódovníka prehliadaním záznamov, ktoré sa už nepoužívajú.

Keďže časová platnosť sa vzťahuje na kalendárne roky, nezodpovedá fiškálnym účtovným obdobiam

.

 • Platnosť od: Kalendárny rok začiatku záznamu.

 • Platí do: Kalendárny rok, v ktorom platnosť záznamu vyprší.

Ak požadujete neobmedzenú platnosť záznamu, nemeňte predvolenú hodnotu "0" v poli Platnosť od a "9999" v poli Platnosť do

. Záznam bude potom použiteľný vo všetkých kalendárnych rokoch a bude sa zobrazovať v zozname v každom kalendárnom roku.

Ak vyplníte polia Platí od a Platí do hodnotou "2016", záznam bude použiteľný len v roku 2016, t. j. len v tomto roku bude viditeľný v zozname (pozri navigáciu na strane hlavičky účtovného obdobia

).

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?