Skip to main content
Preddefinované texty

Užívateľom definovateľný zoznam textov, ktorý uľahčuje vyplňovanie textových polí v jednotlivých dokumentoch

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Preddefinované texty

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v časti Nastavenie základných parametrov, časť Číselníky.

Preddefinované texty - Táto položka nie je typickým číselníkom, ale skôr zoznamom textov, ktorý uľahčuje vyplňovanie textových položiek v dokumentoch. Najjednoduchšie je vyplniť ho počas práce. Ak pri vytváraní dokumentov vypĺňate textové pole, ktoré má tlačidlá a , potom môžete do tohto poľa okamžite vložiť zadaný text pomocou dvojtlačidlovej časti , čím sa text uloží do zoznamu. Na dôkaz toho sa na obrazovke zobrazia tieto informácie:

Tento zoznam je však možné pripraviť tu a potom ho použiť v dokumentoch.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Dole pod horným panelom je stále dostupná možnosť , kde môžete pomocou rozbaľovacích zoznamov nastaviť obmedzenia na základe miesta použitia alebo modulu použitia. Ďalšie informácie nájdete v kapitole "Hlavný panel" - pozri časti "Viditeľnosť v miestach použitia" a "Viditeľnosť v moduloch".

Ak sú položky "Miesto použitia neobmedzené" a "Modul použitia neobmedzený" preddefinované, môžete v tomto zozname vidieť všetky preddefinované texty. Ak v mriežke vyberiete možnosť "Pokladňa", v zozname sa zobrazia len texty, z ktorých si môžete vybrať pri vypĺňaní pokladničných dokladov.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

  • Názov:Pole "Názov" môže obsahovať maximálne 255 znakov. Ak tento zoznam vypĺňate priamo z dokumentov, text v tomto poli sa skopíruje aj do ďalšieho poľa. Ak chcete text preddefinovať, môžete tu zadať kratší názov. Ten sa potom zobrazí vedľa textového poľa, ak kliknete na

Vyberte si ho tak, aby ste z tohto názvu vedeli určiť, o aký text ide.

  • Text: Tu je celý text, ktorý chcete vložiť do textového poľa v dokumentoch.

  • Viditeľnosť v moduloch:Tu označíte

v ktorých moduloch alebo dokumentoch chcete použiť preddefinovaný text. Ak tento zoznam vyplníte priamo z dokladov, napr. z pokladničných dokladov, bude tu automaticky označený

Pokladňa. Pretože možno budete chcieť použiť niektorý text vo viacerých moduloch, môžete tu zaškrtnúť viacero možností.

  • Viditeľnosť na miestach použitia: Kde označíte

v ktorých textových poliach chcete použiť preddefinovaný text. Ak tento zoznam vypĺňate priamo z dokladov, napr. z pokladničného dokladu - pole "Popis", automaticky sa tu označí

Popis. Tu uvedené miesta použitia nie sú vždy použiteľné vo všetkých dokumentoch, preto sa vopred uistite, že tu vybrané miesto použitia je skutočne použiteľné v požadovanom dokumente.

__________________________________________________________________

Súvisiace

Did this answer your question?