Skip to main content
Typ objednávky vydaný
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Všeobecné informácie o číselníkoch nájdete v kapitole Nastavenie základných parametrov, časť Dialníky.

Typ dokumentu má tri funkcie:

  1. Určuje základné vlastnosti dokumentu.

  2. Rozdelenie dokumentov do skupín.

  3. Ušetrí prácu pri vytváraní jednotlivých dokumentov tým, že umožňuje preddefinovať maximálne hodnoty pre typ dokumentu.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné upraviť a pridať podľa vlastných požiadaviek.
Používa sa pri vystavovaní vydaných objednávok.

Zoznam môžete spustiť v "Nákup" v položke "Typy dokladov - Typy vystavených objednávok".
V hornej lište tabuľky sa nachádza rad tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Kontrola programu"

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Stlačením tlačidla "Nový" alebo klávesovej skratky Alt+N otvoríte formulár pre nový záznam.

Na hornej lište formulára sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je popísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu"

Skratka

Povinné pole, môže obsahovať maximálne 20 znakov. Hodnota musí byť jedinečná medzi záznamami.

Pri vytváraní dokumentu sa vo výberovom type zobrazí hodnota

Na jednoduché rozlíšenie typov dokumentov v zozname sa odporúča zvoliť čo najvýstižnejšiu skratku.

Názov

Povinné pole, môže obsahovať až 255 znakov

Všeobecne predstavuje záznam v prehľadoch, tlačových zostavách alebo zoznamoch na výber, takže záznam by mal byť reprezentovaný jedinečným spôsobom.

Ak ste nastavili cudzie jazyky v úvodných nastaveniach, potom môžete vyplniť pole "Názov" vo vybraných cudzích jazykoch stlačením tlačidla "plus". Tieto jazykové varianty názvu sa tlačia na dokumenty pri tlači v cudzích jazykoch. Stlačením tlačidla "mínus" zatvorte pole s cudzojazyčným názvom.

Séria dokumentov

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu sérií dokumentov. Ak je hodnota vyplnená, pri vytváraní dokladu nebudete vyzvaní na výber riadku dokladu. Zjednodušíte si tak účtovníctvo a vyhnete sa možnosti chyby pri vytváraní dokladu.

Každý typ dokumentu môže mať svoj vlastný rad dokumentov, ale aplikácia umožňuje používať jeden rad dokumentov pre viacero typov dokumentov.

Formulár je kvôli prehľadnosti rozdelený na niekoľko kariet:

__________________________________________________________________

Karta fakturácie

Typ prijatej faktúry

Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nákup - Typy dokladov - Typy prijatých faktúr.

Typ príjmu

Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Tovar - Typy príjemiek.

Centrum

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu stredísk. Ide o informačné okno, ktoré nikam nevedie. Je dôležité ho vybrať na dokladoch, pretože bez jeho zadania nebude doklad zaúčtovaný.

Aktivita

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu aktivít. Tento údaj sa vloží do vystavenej objednávky na karte "Špecifikácie dokladu". Túto činnosť môže prevádzkovateľ zmeniť.

Zmena

Ručne alebo pomocou šípky posúvania vyberte zo zoznamu men. Automaticky sa predvolí na menu krajiny uvedenej v predvolených nastaveniach spoločnosti.

__________________________________________________________________

Tlačová karta

Vyplnenie tejto karty uľahčí tlač dokumentov jednotlivých typov.

Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ktoré dokumenty daného typu chcete vytlačiť. Tu zvolená tlač sa používa pri tlači (alebo náhľade) priamo z formulára dokumentu. Ak uložíte dokument a chcete ho vytlačiť z tabuľky dokumentov, musíte požadované dokumenty vybrať ručne.

Kópia

Zadajte počet kópií, ktoré sa majú vytlačiť.

Tlač dokumentu

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, či chcete dokument vytlačiť.

Zpráva

Vyberte typ správy z rozbaľovacieho zoznamu, napr. kópia interného dokumentu, dokument klienta, podací lístok.

Súhrn

Rozšírené

Ak zaškrtnete príznak "Automaticky tlačiť pri vytvorení nového dokumentu" v spodnej časti, vyššie označené dokumenty sa automaticky vytlačia pri uložení dokumentu bez toho, aby ste museli ručne vybrať tlačidlo tlačiarne. Program sa len opýta, či chcete práve vytvorený dokument vytlačiť.

__________________________________________________________________

Taktika textu dokumentu

Použitie údajov vyplnených na tejto karte uľahčuje následné vyplnenie dokladov pri ich vystavovaní.

Opis dokumentu

Tu vyplnený text sa prenesie do vystavených objednávok tohto typu v poli "Popis" v ľavom hornom paneli a potom do tabuľky dokladu.

Úvodný text

Text vyplnený v tomto poli sa prenesie do vydaných objednávok tohto typu na karte "Úvod" v ľavom hornom paneli a potom do vydanej objednávky na tlač nad položkami.

Záverečný text

Takto vyplnený text sa prenesie do vydaných objednávok tohto typu na karte "Záver" v ľavom hornom paneli a potom do tlačovej zostavy vydanej objednávky pre položky.

Text na odoslanie ...

Ak posielate faktúru e-mailom, tento text sa zobrazí priamo v e-maile.

__________________________________________________________________

Texty

Karta "Texty" obsahuje všetky číselníky, všetky zoznamy. Toto sú dve polia, ktoré môžete vyplniť údajmi podľa svojich potrieb.

Opis

Opis typu vydanej objednávky

Poznámka

Poznámka o type vydanej objednávky

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v kódexe účtovných období. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Objednávanie položiek na tlač

Na vytlačenom dokumente sú položky dokumentu uvedené v poradí, v akom boli do dokumentu pridané. Ak chcete na vytlačenom dokumente uviesť položky v inom poradí, môžete ich vybrať pomocou šípky na posúvanie:

  • Zoradené podľa hodnoty poľa Order, vzostupne

  • Podľa názvu - zoradené podľa hodnoty poľa Názov, vzostupne, položky bez názvu na konci

  • Podľa kódu - zoradené podľa hodnoty poľa Kód, vzostupne, položky bez kódu na konci

Primárny typ dokumentu

Označí upravovaný typ dokumentu ako primárny. Takto zvolený primárny typ dokladu sa vyberie pri vytváraní nového dokladu, ak je v nastaveniach firmy, na záložke Moduly, záložka Nákup pre príslušné doklady zvolená hodnota Primárny. Tento spôsob špecifikácie je obzvlášť užitočný pri vystavovaní najmä jedného typu dokumentu.

Spustenie pracovného postupu pri vytvorení dokumentu.

__________________________________________________________________

Pripojenie

Did this answer your question?