Skip to main content
Analýza nákupu/predaja

Požiadavky na analýzu nákupu a predaja prostredníctvom rozhrania REST API

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Pre dotazy na analýzu nákupov a predajov prostredníctvom rozhrania REST API použite tieto dve adresy URL:

 1. Analýza nákupu - /c/{firma}/analyze-purchase

 2. Analýza predaja - /c/{firma}/analýza predaja

Parameter {company} označuje databázový identifikátor spoločnosti.

Parametre

Parametre oboch analýz sú až na malé odchýlky rovnaké:

Parameter

*

Popis

Možnosti

Predvolená hodnota

analyzovať

×

Určuje, čo je cieľom analýzy:

 • cenník - pohyb tovaru

 • skupZboz - pohyb zhrnutý podľa skupín tovaru

 • sklad - skladový obrat

 • stredisko - obrat stredísk

 • objednávka - obrat na objednávku

 • adresár - obrat podľa spoločností

 • skupFir - obrat zhrnutý podľa skupín spoločností

 • mistUrc - obrat podľa miesta určenia (len na analýzu predaja)

clenit

Určuje ďalšie členenie analyzovaných údajov:

 • cenník - podľa tovaru

 • skupZboz - podľa skupín tovaru

 • sklad - podľa skladov

 • stredisko - rozdelenie podľa stredísk

 • zakazka - rozdelenie podľa objednávok

 • adresár - ktorým spoločnostiam

 • skupFir - do ktorej skupiny spoločností

 • mistUrc - podľa miesta určenia (len na analýzu predaja)

Žiadne ďalšie členenie.

dateFrom

Dolná hranica dátumu (zaúčtovania) analyzovaných dokumentov.

Žiadne obmedzenie týkajúce sa dátumu najstaršieho dokumentu.

DateTo

Horná hranica dátumu (zaúčtovania) analyzovaných dokumentov.

Žiadne obmedzenie týkajúce sa dátumu posledného dokumentu.

dátumyUcetne

Určuje, či sa zadané dátumy dokladov považujú za dátumy zaúčtovania. Ak je false, dátumy sa považujú za dátumy vydania.

true/false

true (vyhľadávanie dokumentov podľa dátumu odoslania)

neucetniDoklady

Kontroluje, či sa do analýzy zahrnú aj neúčtovné doklady.

true/false

true (vrátane neúčtovných dokladov)

mesicniSum

Nastavuje, či sa majú vykonávať mesačné súčty obratov.

true/false

true (vykonať mesačné súčty)

letovisko

Obmedzí analýzu len na vybrané stredisko. V prípade viacerých stredísk možno parameter dotazu zadať viackrát.

Identifikátor strediska (celočíselné ID alebo kód).

Analýza všetkých stredísk bez obmedzenia.

Platí len pre analyze=addresser alebo analyze=groupFir

nekatalogové polia

Určuje, či sa majú do analýzy zahrnúť nekatalogové položky. Relevantné len pri analýze podľa spoločností alebo skupín spoločností.

true/false

false (zahrnúť len katalógové položky)

Platí len pre analyze=price

cenotvorba

Obmedzí analýzu tovaru na vybranú položku.

Identifikátor požadovanej cenníkovej položky.

Analyzuje všetky položky cenníka bez obmedzenia.

Platí len pre analyze=addresar

spoločnosť

Obmedzí analýzu podľa spoločnosti na vybranú spoločnosť.

Identifikátor požadovanej spoločnosti.

Analyzujte všetky spoločnosti bez obmedzenia.

* = povinný parameter

Príklady

 • GET /c/demo/analyze-sales?analyze=price

 • GET /c/demo/analyze-purchase?analyze=address&datumOd=2012-01-01&datumDo=2012-12-31&datumyUcetne=false

 • GET /c/demo/sales-analysis?analyze=clusterFir&non-cataloguePositions=false&centre=code:A&centre=code:B

 • GET /c/demo/shopping-analysis?analyze=address&clenit=shopping&dateOf=2012-01-01&monthlySummary=true

Did this answer your question?