Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (13/18) - Predaj individuálnych cien
Import z programu Excel (13/18) - Predaj individuálnych cien

Trinásta časť návodu na import do programu Excel - Predaj jednotlivých cien

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago


V tejto časti sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do jednotlivých záznamov predajných cien. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import do aplikácie Excel je k dispozícii vo verzii Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vystavených faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Ceny pre zákazníkov/skupiny zákazníkov, špeciálne kódy).

Import jednotlivých predajných cien je vždy spojený s konkrétnou položkou cenníka. Existujú tri spôsoby výberu, komu patrí individuálna cena. Všetky tieto tri metódy sú opísané v pokynoch pre jednotlivé ceny.

V príručke nastránke je tiež podrobne opísané, ako jednotlivé ceny fungujú.

Na testovanie importujeme nasledujúci súbor: Predplatitelia.xlsx

Cenník

Predajná cena

Spoločnosť

Mena

BEER

30

ŠTAMGAST

CZK

GP 008 CR

50

3523

EUR

Váš individuálny import môže obsahovať rôzne stĺpce v závislosti od toho, ktoré údaje potrebujete zahrnúť do skladových dokladov. Pre výukový materiál však použijeme len všeobecný súbor.

Budeme importovať nasledujúce stĺpce:

Poradie stĺpcov vybraných na import musí presne zodpovedať poradiu týchto stĺpcov v importovanom súbore Excel.

Cenník - kód/skratkacenníkovej položky

Predajná cena - cena v príslušnej mene

Spoločnosť - kód/skratka spoločnosti, ktorej patrí individuálna cena

Mena - mena, v ktorej je uvedená predajná cena

Cena nemusí byť viazaná na konkrétnu spoločnosť, môže byť viazaná na všetky spoločnosti (ak ide o pevnú cenu v cudzej mene) alebo na cenovú skupinu. Všetko je popísané v návode.

Ak ste vybrali stĺpce, ktoré chcete importovať, môžete výber potvrdiť tlačidlom Ok. Kliknutím naň sa otvorí ďalšie okno s potvrdením vybraných stĺpcov a ich očakávaných typov údajov.

Ak všetko súhlasí, môžeme to opäť potvrdiť tlačidlom Ok a vybrať príslušný súbor.

Ak je v programe Excel všetko v poriadku a súbor je vhodný na import, zobrazí sa vyššie uvedené okno s počtom záznamov, ktoré sa majú importovať - buď nové, alebo aktualizované.

Stlačením tlačidla Áno dokončite import.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Pri práci s importom sa môžete stretnúť s viacerými chybami, tu sú odkazy na niektoré z nich.

Chyba pri importovaní predajných cien z programu Excel

Chyba pri importe z programu Excel: má váš POIFS kruhové alebo duplicitné odkazy na bloky

Import z programu Excel hlási chybu - alfa-2

Did this answer your question?