Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel - Ostatné záväzky (18/18)
Import z programu Excel - Ostatné záväzky (18/18)

Ďalšia časť návodu na import z programu Excel - ako importovať iné záväzky

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu ostatných záväzkov z programu Excel. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Za predpokladu, že vaša licencia obsahuje import prijatých faktúr, import bude k dispozícii v časti Nástroje -> Import -> Import z programu Excel -> Ostatné záväzky.

Ostatné položky záväzkov nie je možné importovať z programu Excel. Preto ich musíte buď ručne vyplniť, alebo previesť Excel do XML. Ak máte o to záujem, obráťte sa na našu podporu.

Odporúčanie: Ak máte vo Flexi existujúce záväzky, ktoré sú podobné záväzkom, ktoré chcete importovať, vyexportované existujúce záväzky v programe Excel môžete použiť ako šablónu.

Teraz prejdeme k importu konkrétnej prijatej faktúry. Importujeme nasledujúci súbor: ost_commitments.xlsx

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov začiarknite možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

Interné číslo

Kód/skratka inej pohľadávky (jedinečný identifikátor); povinné

Typ dokumentu

Typ inej pohľadávky; povinné

Vydané

Dátum vydania

Zrelosť

Dátum splatnosti

Skratka spoločnosti

Kód/skratka obchodného partnera; zadajte stĺpec kód/skratka z adresára

Názov spoločnosti alebo meno osoby

Názov spoločnosti; nie je potrebné vyplniť, ak sa odkazuje na objekt v adresári prostredníctvom skratky spoločnosti

Predpis na vysielanie

Typ účtovnej operácie (predkontácia); uvádzame kód predpisu

Obj., bez DPH [CZK]

Suma oslobodená od DPH; viac informácií o dovozných sumách tu

S výnimkou poľného dokladu.

Ak dokument neobsahuje žiadne položky, stĺpec by mal byť zadaný s hodnotou "TRUE" alebo "1"; ak dokument obsahuje položky, stĺpec nemusí byť zadaný; logická hodnota

Počet sa vyskytol

Príchodné číslo druhého záväzku; povinné pole

Všetky vlastnosti registra vydaných faktúr nájdete na adrese: https://demo.flexibee.eu/c/demo/faktura-prijata/properties

Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.

Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte, že súhlasíte s importom záznamov.

Ak sa import nepodarí a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo s možnosťou odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, novovytvorený záväzok sa zobrazí v zázname ostatných záväzkov.

Did this answer your question?