Skip to main content
Účtovanie zásob metódou B

Ako zaúčtovať zásoby metódou B v systéme Flexi?

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Od verzie 2021.5 má Flexi priamu možnosť účtovať zásoby metódou B. Do verzie 2021.4.0 musíte pri účtovaní postupovať podľa pôvodných pokynov.

Účtovanie zásob spôsobom B znamená, že nákup zásob sa účtuje priamo do spotreby - na účty 501 a 504. Náklady sa teda do účtovníctva zaúčtujú až prostredníctvom prijatej faktúry. Účtovanie metódou B je v tomto ohľade jednoduchšie ako metóda A. Podrobné pokyny opisujúce metódu B sú voľne dostupné na internete.

K dispozícii je aj usmernenie k účtovaniu zásob metódou A.

V nastaveniach spoločnosti sa nachádza nastavenie pre nahratie zásob do účtov. Nájdete ho na karte Moduly a na podzáložke Predaj. Podobne ako pri iných zmenách nastavenia spoločnosti môžete vytvoriť nové nastavenie s platnosťou od dátumu.

Ak je táto možnosť začiarknutá, zásoby sa účtujú metódou A (predvolená). Ak nie je zaškrtnutá, zásoby sa účtujú metódou B.

Po zrušení začiarknutia tejto možnosti sa zásoba nebude evidovať v účtovníctve. To znamená, že sa sprístupní možnosť používať neúčtovné typy skladových dokladov.

Neúčtovné skladové doklady sa rozlišujú hodnotou poľa Doklad je účtovný.

Doklady vystavené s typom dokladu, ktorý nie je označený ako účtovný, do účtovníctva nijako nevstupujú. Preto ovplyvňujú len stav zásob.

Na karte Špecifikácie nie je možné nastaviť pravidlo účtovania pre takéto dokumenty;

ani účtovanie ako také na karte Účtovníctvo.

Skladové doklady sa môžu automaticky generovať priamo z faktúr. Pri automatickom generovaní z faktúr záleží na nastavení typu faktúry - vydanej a prijatej. V predvolenom nastavení je aktívne automatické generovanie skladových dokladov.

V type faktúry môžete jednoducho definovať typ skladového dokladu, ktorý sa z nej bude automaticky generovať. Ak používate metódu B , nastavte tu typ neúčtovného skladového dokladu.

Did this answer your question?