Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyImporty z programu Excel
Import z programu Excel (15/18) - Kusovník
Import z programu Excel (15/18) - Kusovník

Ďalšia časť návodu na import kusovníkov z programu Excel

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V tejto kapitole sa pozrieme na konkrétny príklad importu z programu Excel do evidencie BOM. Všeobecné zásady importu z programu Excel odporúčame preštudovať v prvej kapitole - Úvod. Import z programu Excel je k dispozícii vo variante Business.

Ak vaša licencia obsahuje importy vydaných faktúr, budú k dispozícii v module Nástroje(Nástroje -> Import -> Import z Excelu -> Vydané faktúry).

Poznámka: Pred importom kusovníka musia byť už pripravené položky cenníka, ktoré bude kusovník obsahovať. Výrobok a jeho súčasti/čiastky už teda musia byť zapísané v cenníku.

Teraz prejdeme k importu skutočného kusovníka. Importujeme nasledujúci súbor: BOM.xls

Keďže Excel obsahuje názvy stĺpcov, pri výbere stĺpcov zaškrtneme možnosť"Ignorovať prvý riadok (názvy stĺpcov)".

Poznámka: Poradie stĺpcov vybraných na import musí byť presne rovnaké ako poradie stĺpcov v programe Excel.

ID - Toto je jedinečný identifikátor záznamu BOM. Na importovanie kusovníka použijeme externé identifikátory, ktoré neskôr uvedieme prostredníctvom nadradeného kusovníka.

Názov - ľubovoľný názov výrobku BOM alebo jeho komponentov. V príklade uvádzame iba názov výrobku "Zostava kolesa".

Množstvo - Množstvo každej zložky a výrobku.

Poradie - Poradie položiek v kusovníku tak, ako sú zobrazené v aplikácii.

Nadradený kusovník - tu je potrebné uviesť vzťah komponentov/dielov kusovníka ku konečnému výrobku. Pre produkt je teda toto pole prázdne, pre komponenty obsahuje uvedený externý identifikátor produktu.

Cenník - Ide o kódy jednotlivých položiek cenníka, ktoré už musia existovať v cenníkovom zázname.

Všetky vlastnosti záznamov BOM nájdete na adrese:
https://demo.flexibee.eu/c/demo/kusovnik/properties

Po výbere príslušných stĺpcov stlačte tlačidlo "Ok" a zobrazí sa tabuľka s dátovými typmi stĺpcov a ich vlastnosťami.

Po stlačení tlačidla "OK" vyberte príslušný súbor na import a znovu potvrďte, že súhlasíte s importom záznamov. Import nám oznámi vytvorenie kusovníka aj nových externých identifikátorov.

Ak import zlyhá a je potrebné upraviť program Excel, malo by sa zobraziť okno s konkrétnymi chybami alebo možnosť odoslať chybovú správu na podporu Flexi.

Ak import prebehne v poriadku, rozpis kusovníka podľa vášho importu sa zobrazí pre položku cenníka v detaile výrobku na karte kusovníka.

Did this answer your question?