Skip to main content
Poistná udalosť

Praktická ukážka spracovania poistného plnenia

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Poistná udalosť je náhodná udalosť, pri ktorej vzniká nárok na poistné plnenie. Jej nahlásenie (a prípadné doloženie, že skutočne ide o poistnú udalosť) je povinnosťou poisteného. Po nahlásení začína poisťovňa tzv. likvidáciu poistnej udalosti, pri ktorej likvidátor posúdi nárok na poistné plnenie a vyčísli škodu. Ak je nárok uznaný, vyplatí poisťovňa poistenému alebo poškodenému poistné plnenie. Poistiť sa môžeme napríklad na prírodné živly, krádeže a havárie.


V tomto článku si ukážeme, ako postupovať v prípade, keď došlo k dopravnej nehode. Na základe uzavretého havarijného poistenia firemného automobilu bola uplatnená poistná udalosť. Poisťovňa zaistila v rámci asistenčnej služby odťah a servis poškodeného vozidla a zároveň poskytla náhradný automobil.

Ako na to v ABRA Flexi?

1. Dostanete faktúru za servisné práce vo výške 5.000,-EUR (v príklade je uvedená suma v Kč 125.000,-)

Z účtovného hľadiska sa náklady na opravu vozidla účtujú na účtoch účtovej skupiny 51, samotná oprava vozidla na účte 511 – Opravy a udržiavanie (zapožičanie náhradného vozidla napríklad na účte 518 – Ostatné služby), spravidla súvzťažne s účtom 321 – Záväzky z obchodných vzťahov.

2. Na základe vyjadrenia od poisťovne vykonáte zápis do ostatných pohľadávok predstavujúci výšku plnenia od poisťovne

Dostanete list od poisťovne, v ktorom Vám oznamujú, že plnenie zasielajú rovno opravné a na jeho základe vykonáte zápočet.

4. Vykonáte vzájomný zápočet týchto predchádzajúcich zápisov - faktúra (za servis) x ostatná pohľadávka (plnenie poisťovne).

V prípade vykonania vzájomného zápočtu medzi rozdielnymi obchodnými partnermi je nutné zvoliť ručnú tvorbu zápočtu.

Otvoríme si agendu Vzájomných zápočtov a stlačíme tlačidlo Nový. Po stlačení sa nám otvorí tabuľka:

Zvolíme možnosť ručne a tým sa dostaneme do okna pre zápis, v ktorom zvolíme správny typ pohybu, partnera a čiastku.

Spojenie s dokladom realizujeme pomocou funkcie "Spárovať" v hornom menu. Rovnaký postup ako pri spojení bankového pohybu s dokladom. Prvý zápis bude teda predstavovať úhradu OP od poisťovne v plnej výške.

Následne je nutné vytvoriť rovnakým postupom protistranu zápočtu, ktorá predstavuje úhradu faktúry za servis vo výške plnenia od poisťovne.

Zvolíme možnosť ručne a tým sa dostaneme do okna pre zápis, v ktorom zvolíme správny typ pohybu, partnera aj čiastku. Tu je nutné venovať pozornosť čiastke zápočtu - neuvádzame tu čiastku faktúry, ale iba výšku plnenia od poisťovne.

Spojenie s dokladom realizujeme pomocou funkcie "Spárovať" v hornom menu.

Následne budeme informovaní, o výške úhrady dokladu a bude nutné zvoliť formu čiastočnej úhrady dokladu.


POZOR!!!!

Vstup oboch zápisov do tlačiva Dohoda o vzájomnom zápočte pohľadávok je ovplyvnený poľom číslo zápočtu.

Výber tlačovej zostavy si vyvoláte pomocou symbolu tlačiarne v hornom menu agendy Vzájomné zápočty.


Po dokončení zápisov vo Vzájomných zápočtoch "bude ostatná pohľadávka - plne uhradená" a na Faktúre za servis bude zostávať úhrada vo výške DPH, ktorú štandardne uhradíte dodávateľovi.

Vo väčšine poistných zmlúv je dojednaná tzv. spoluúčasť. To znamená, že poisťovňa nehradí celú vzniknutú škodu, ale iba sumu nad stanovenú hranicu. V praxi to znamená, že pokiaľ bude spoluúčasť vymáhaná po zamestnancovi, ktorý sa na poistnej udalosti podieľal, budete ju účtovať ako pohľadávku účet 335. V prípade, že nebolo preukázané zavinenie zamestnanca zaúčtujete ju do nákladov na opravu..

Did this answer your question?