Majetek – Leasing

Jedná se o seznam majetku, který si firma pořídila formou leasingu. Formulář se vyplňuje na základě leasingové smlouvy.

Na horní liště tabulky je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Pod horní lištou je ještě filtrační lišta, kde si můžete udělat užší výběr dle druhu leasingu, typu leasingu, roku, příp. měsíce zahájení.


Karta leasingu

Potvrzením tlačítka "Nový" otevřete formulář pro založení karty nového leasingového majetku.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu". Výjimkou je tlačítko "Generovat splát. kalendář", které slouží ke generování splátkového kalendáře. Předem musí být však vyplněny některé základní údaje.

Zkratka

Povinné pole, může obsahovat až 20 znaků. Hodnota musí být mezi záznamy jedinečná.

Může to být i pořadové číslo leasingového majetku.

EAN kód

Pole, které je připraveno pro použití čtečky EAN kódů. Zatím není možno ho pomocí čtečky vyplnit a ani se s tímto kódem nepracuje.

Název

Povinné pole, může obsahovat až 255 znaků.

Tento název se přenáší do pole "Popis" vygenerovaného závazku.

Pokud jste si v úvodním nastavení nastavili cizí jazyky, pak po stisku tlačítka "+" můžete pole "Název" vyplnit ve zvolených cizích jazycích. Tyto jazykové varianty názvu se vypisují do dokladů při cizojazyčném tisku. Stiskem tlačítka "-" pole pro název v cizích jazycích zavřete.

Vyplňování karty leasingu je rozděleno do několika záložek:

· záložka Hlavní

· záložka Parametry

· záložka Texty

· záložka Správa

· záložka Splátkový kalendář

· záložka Daňové náklady

· záložka Zápůjčky/odpovědná osoba

· Generovat splátkový kalendář

Záložka "Hlavní"

Typ

Povinné pole.

Pomocí rolovacího seznamu vyberte hodnotu ze seznamu Typů leasingu.

Druh

Povinné pole.

Pomocí rolovacího seznamu vyberte hodnotu ze dvou nabízených možností:

· Operativní

· Finanční

Cena [Kč]

Pro uživatele je hodnota nepřístupná.

Do tohoto pole se automaticky vygeneruje součet všech hodnot, které budou zadány při generování splátkového kalendáře do všech polí označených "Základ [Kč]" a "DPH [Kč]" na všech listech průvodce generování leasingu.

Celková cena je sumou akontace+všech splátek vč. DPH.

Splaceno [Kč]

Pro uživatele je hodnota nepřístupná.

Do tohoto pole se automaticky vygeneruje suma vytvořených již uhrazených závazků.

Zbývá [Kč]

Pro uživatele je hodnota nepřístupná.

Do tohoto pole se automaticky vygeneruje suma vytvořených dosud neuhrazených závazků.

Datum zahájení leasingu

Povinné pole.

Datum definuje počátek tvorby splátek a daňových nákladů.

Číslo smlouvy

Povinné pole.

Následně se přenáší do závazku jako variabilní symbol.

Středisko

Povinné pole.

Pomocí rolovacího seznamu vyberte hodnotu ze seznamu středisek.

Následující údaje slouží pouze pro vaši informaci. Jejich vyplnění není povinné.

Záruka

Uvedete číselnou hodnotu a ve vedlejším políčku pomocí rolovacího seznamu vyberete jednu z nabízených možností (měsíc, rok).

Dodavatel

Můžete vyplnit zkratku dodavatele nebo firmu vybrat pomocí z adresáře.

Výrobce

Můžete vyplnit zkratku výrobce nebo firmu vybrat pomocí "lupy" z adresáře.

Výrobní číslo

Datum výroby

Datum ve tvaru DD.MM.RRRR neovlivňuje odepisování. Je pouze informativní.

Štítky

Ke každému majetku můžete přiřadit libovolný štítek.

Zakázka

Můžete vyplnit zkratku zakázky nebo zakázku vybrat pomocí "lupy" ze seznamu zakázek.

Dojde-li ke změně údajů (středisko, zakázka), které jsou kopírovány do daňových nákladů a splátek, je nutné promítnout tuto změnu do příslušných polí v nákladech a splátkách.

Záložka "Parametry"

Veškeré údaje v této záložce je nutné mít vyplněny.

Počet splátek

Uvedete počet pravidelných splátek dle leasingové smlouvy.

Počet daňových nákladů [v měsících]

Zde uvedete, po jak dlouhou dobu chcete leasing zahrnout do daňových nákladů.

Frekvence daňových nákladů

Pomocí rolovacího seznamu vyberete z již nastavených hodnot:

· Měsíčně – každý měsíc bude vytvořen jeden daňový náklad.

· Každé 2 měsíce – bude vytvořeno 6 daňových nákladů za rok, a to každý sudý měsíc.

· Čtvrtletně – budou vytvořeny 4 daňové náklady za rok, a to vždy každý poslední měsíc čtvrtletí

· Pololetně – budou vytvořeny 2 daňové náklady za rok, a to vždy každý poslední měsíc pololetí

· Ročně – vždy v prosinci bude vytvořen jeden roční náklad.

Účtování

V následujících polích doplníte příslušný účet nebo si ho vyberete pomocí "lupy" z účtového rozvrhu

· Účet časového rozlišení nákladů

· Účet závazku

· Účet daňových nákladů

· Účet DPH – základní sazba

· Účet DPH – snížená sazba

Neplátce DPH samozřejmě účty DPH nevyplňuje.

Dojde-li ke změně účtů, které jsou kopírovány do daňových nákladů a splátek, je nutné promítnout tuto změnu do příslušných polí v nákladech a splátkách.

Záložka "Texty"

Záložku "Texty" obsahují všechny číselníky, všechny seznamy. Jsou to dvě pole, kde si můžete vyplňovat údaje dle vlastních potřeb.

Poznámka

Poznámka slouží k upozornění obsluhy na zvláštnost záznamu nebo na co by si ostatní uživatelé měli dát pozor při "manipulaci" se záznamem.

Popis

Můžete uvést bližší popis.

Záložka "Vozidlo"

Číslo

Značka

Typ vozidla

Havarijní pojištění

SPZ

Model

Objem

Výše havarijního pojištění

Výbava

Záložka "Správa"

V této záložce je uvedena platnost karty leasingu v kalendářních rocích. Pokud budete chtít neomezenou platnost, zadejte "Platí od:" 0 "Platí do:" 9999. To znamená, že tato karta se bude zobrazovat v každém kalendářním roce.

Pokud vyplníte "Platí od:" 2009 "Platí do:" 2015, budete mít tuto kartu v seznamu pouze v intervalu od roku 2009 do roku 2015 včetně.

Záložka "Splátkový kalendář"

Tato záložka se naplní údaji automaticky při generování splátkového kalendáře – po vyplnění všech listů průvodce. Z těchto údajů se do aktuálního roku automaticky vytvoří závazky. Po inicializaci následujícího účetního období v modulu "Účetnictví" (spouští se v nabídce na horní liště) se vytvoří závazky do nového účetního období.

Na horní liště je řada tlačítek. Jednotlivé řádky (splátky) můžete pouze změnit. Není možno je přidávat, mazat a ani kopírovat. V tomto tabulkovém pohledu ve sloupci "Závazek" vidíte i číslo vygenerovaného závazku. Po stisku tlačítka "Změnit" se zobrazí dialog s vyplněnými hodnotami.

Záložka "Základní

Pozor!!!
Hodnoty v tomto dialogu v žádném případě nemažte, v případě nutnosti je můžete pouze změnit.

Doklad je účetní

Toto pole neměňte. Podle těchto položek je vytvořen automaticky závazek. V případě, že byste nechtěli mít vytvořen závazek, je nutno ho ručně smazat a zde toto pole označit . Pak se vytvoří samostatný doklad o tomto zaúčtování.

Datum splátky

Je to datum zaúčtování = datum uskutečnění účetního případu. Je automaticky vyplněn podle data v jednotlivých listech Průvodce generování leasingu. Vyplňuje se vždy, když datum splátky spadá do aktuálního účetního roku. U splátek, které spadají do následujících let, je toto pole prázdné a automaticky se naplňuje při inicializaci následujícího účetního období v modulu "Účetnictví" (spouští se v nabídce na horní liště). Pak dojde i k vytvoření závazků do dalšího roku.

Sazba DPH

Hodnota se přenáší z jednotlivých listů průvodce generování leasingu.

Základ [Kč]

Hodnota se přenáší z jednotlivých listů průvodce generování leasingu.

DPH [Kč]

Hodnota se přenáší z jednotlivých listů průvodce generování leasingu.

Stát DPH

Hodnota se přenáší z posledního listu průvodce generování leasingu.

Členění DPH

Hodnota se přenáší z jednotlivých listů průvodce generování leasingu.

Typ splátky

Hodnota se přenáší z průvodce generování leasingu. Nabývá hodnot

· Mimořádná splátka

· Běžná splátka

Členění splátky

Hodnota se přenáší z průvodce generování leasingu. U mimořádné splátky je pole nevyplněno. U běžné splátky nabývá hodnot

· Vstupní cena

· Finanční činnost

Účet MD základu

Účet se přenáší z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet časového rozlišení nákladů.

Účet DAL základu

Účet se přenáší z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet závazků.

Účet MD DPH

Účet je vyplněn pouze u plátců DPH. Přenáší se z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet DPH – základní/snížená sazba. Účet základní/snížená sazba se pak dále vybírá dle vámi zadané sazby DPH.

Účet DAL DPH

Účet je vyplněn pouze u plátců DPH. Přenáší se z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet závazků.

Středisko

Hodnota se přenáší z karty leasingu ze záložky "Hlavní".

Zakázka

Hodnota se přenáší z karty leasingu ze záložky "Hlavní".

Záložka "Texty"

Tato záložka umožňuje napsat libovolnou poznámku v délce až 255 znaků.

Záložka "Daňové náklady"

Tato záložka se naplní údaji automaticky při generování splátkového kalendáře – po vyplnění všech listů průvodce.
Z těchto údajů se do aktuálního roku automaticky vytvoří doklady o účtování daňových nákladů. Po inicializaci následujícího účetního období v modulu "Účetnictví" (spouští se v nabídce na horní liště) se vytvoří doklady do nového účetního období.

Na horní liště je řada tlačítek. Jednotlivé řádky (náklady) můžete pouze měnit. Není možno je přidávat, mazat, ani kopírovat. V tomto tabulkovém pohledu ve sloupci "Číslo dokladu" vidíte i číslo vytvořeného dokladu o vyúčtování daňových nákladů. Je automaticky generováno z data účtování ve formátu RRRRMMDD (Doklad zaúčtovaný 31.03.2010 bude mít číslo 20100331). Po stisku tlačítka se zobrazí dialog s vyplněnými hodnotami.

 • Záložka "Základní"


Pozor!
Hodnoty v tomto dialogu v žádném případě nemažte, v případě nutnosti je můžete pouze změnit.

Doklad je účetní

Toto pole neměňte, pokud požadujete automatické zaúčtování daňových výdajů. V případě, že nebudete chtít daňové výdaje automaticky účtovat, pak zde toto pole označte .

Datum účtování

Je to datum zaúčtování = datum uskutečnění účetního případu. Je automaticky nastaven na poslední den období podle nastavené frekvence daňových nákladů v záložce "Parametry". Je vyplněn vždy, když datum splátky spadá do aktuálního účetního roku. U daňových nákladů, které spadají do následujících let, je toto pole prázdné a automaticky se naplňuje při inicializaci následujícího účetního období v modulu "Účetnictví" (spouští se v nabídce na horní liště). Pak dojde i k zaúčtování daňových výdajů do dalšího roku.

Základ [Kč]

Zde se automaticky vyplní hodnota daňového nákladu. Vypočítává se následujícím způsobem:
Program sečte všechny hodnoty základů ze všech listů průvodce generování leasingu. Vydělí je počtem daňových nákladů, které jste si vyplnili na kartě leasingu v záložce "Parametry" a seskupí je do sum podle nastavené frekvence daňových nákladů v téže záložce. Pokud je nastavena frekvence měsíční, k seskupení nedochází.

Středisko

Hodnota se přenáší z karty leasingu ze záložky "Hlavní"

Účet MD základu

Účet se přenáší z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet daňových nákladů.

Účet DAL základu

Účet se přenáší z karty leasingu ze záložky "Parametry" – viz účet časového rozlišení nákladů.

Zakázka

Hodnota se přenáší z karty leasingu ze záložky "Hlavní"

Poznámka

Tato záložka umožňuje napsat libovolnou poznámku v délce až 255 znaků.

Záložka "Zápůjčky/odpovědná osoba"

Vyplnění této záložky je nepovinné. Umožňuje vyplnění hmotně odpovědné osoby za daný předmět leasingu. Je zde možná evidence osob i s časovým omezením (od data … do data ..), pokud předmět leasingu slouží pro více lidí. Samozřejmě sem lze zapsat i kontaktní údaje těchto osob.

Na horní liště formuláře je řada tlačítek, jejichž význam je popsán v samostatné kapitole "Ovládání programu".

Po stisku tlačítka "Přidat" se zobrazí dialog.

Dialog můžete vyplnit dvěma způsoby:

 • Pokud osoba je uvedena v seznamu uživatelů, stačí v horní části dialogu vyplnit přihlašovací jméno nebo seznam otevřít pomocí tlačítka "lupy". Potvrzením vybrané osoby se základní informace ze seznamu přenesou do záložek "Zákl.informace" a "Kontaktní údaje".
  Pokud potřebujete, pak jen doplníte údaj "Od data", "Do data". příp. "Poznámka".

 • Pokud osobu nemáte v seznamu uživatelů, vyplníte jen záložky "Zákl.informace" a "Kontaktní údaje". Můžete vyplnit jen ty hodnoty, které potřebujete. Jejich vyplnění není povinné.

Generovat splátkový kalendář

Pokud máte vyplněny všechny horní záložky na kartě leasingu, můžete generovat splátkový kalendář a daňově uznatelné náklady, a to pomocí tlačítka "Generovat splát. kalendář" na horní liště. Tím spustíte "Průvodce generování leasingu", který má 6 listů. Všechny vstupní hodnoty zjistíte ze splátkového kalendáře od vašeho dodavatele leasingu. Každý list průvodce se týká jiného typu splátky. Z každého listu průvodce je vygenerován jeden, příp. více závazků (podle počtu splátek):

 • Mimořádná splátka

 • Poplatek za uzavření smlouvy

 • Nultá splátka

 • Obecná splátka

 • Nultá splátka

 • Závěr

Průvodce generování leasingu – mimořádná splátka

První list průvodce se týká mimořádné splátky.

Počet splátek

Uvedete počet mimořádných splátek – zpravidla bývá jedna. Pokud nebudete mít ve smlouvě stanovenou mimořádnou splátku, uveďte "0" a další pole nemusíte vyplňovat.

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy. Pokud je mimořádná záloha rozdělena do více měsíců, uveďte zde pouze hodnotu měsíční.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH

Datum

Zde uvedený datum bude vygenerován do vytvořeného závazku do záložky "Hlavní" do pole "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i do "Splatnost". Ve všech polích ho samozřejmě můžete dle potřeby přepsat.

Pokud budete mít v poli "Počet splátek" uvedenu hodnotu vyšší než "1", vygeneruje se samozřejmě podle toho i více závazků. V dalším závazku (dalších závazcích) v záložce "Hlavní" v poli "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i "Splatnost" pak bude uveden tento datum zvýšený o tolik měsíců, kolik jich máte uvedeno v poli "Měsíců mezi splátkami".

Např. zde budete mít datum 5.1.2010 a dále uvedeno 2 měsíce mezi splátkami. Pak se vygeneruje závazek s datem 5.1.2010 a další s datem 5.3.2010)

Měsíců mezi splátkami

Vyplníte interval mezi jednotlivými splátkami. Pokud máte jednu splátku, napište hodnotu "1". Pokud máte více splátek, např. v lednu a březnu, napište hodnotu "2".

Tlačítko "Další" vás posune na další list průvodce, tlačítkem "Zrušit" ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Průvodce generování leasingu – poplatek za uzavření smlouvy

Druhý list průvodce se týká finanční činnosti, resp. poplatku za uzavření smlouvy.

Počet splátek

Uvedete počet splátek poplatků za uzavření smlouvy – zpravidla bývá jedna. Pokud nebudete mít ve smlouvě stanoven poplatek za uzavření smlouvy, uveďte "0" a další pole nemusíte vyplňovat.

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy. Pokud je poplatek rozdělen do více měsíců, uveďte zde pouze hodnotu měsíční.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Zde uvedený datum bude vygenerován do vytvořeného závazku do záložky "Hlavní" do pole "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i do "Splatnost". Ve všech polích ho samozřejmě můžete dle potřeby přepsat.

Pokud budete mít v poli "Počet splátek" uvedenu hodnotu vyšší než "1", vygeneruje se samozřejmě podle toho i více závazků. V dalším závazku (dalších závazcích) v záložce "Hlavní" v poli "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i "Splatnost" pak bude uveden tento datum zvýšený o tolik měsíců, kolik jich máte uvedeno v poli "Měsíců mezi splátkami".

Měsíců mezi splátkami

Vyplníte interval mezi jednotlivými splátkami. Pokud máte jednu splátku, napište hodnotu "1". Pokud máte více splátek, např. v lednu a březnu, napište hodnotu "2". Pokud poplatek nebyl stanoven, uveďte hodnotu "1"

Tlačítko "Další" vás vrátí na předcházející list průvodce, tlačítko "Zrušit" vás posune na další list průvodce, tlačítkem ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Průvodce generování leasingu – nultá splátka

Třetí list průvodce se týká nulté splátky.

Počet splátek

Uvedete počet splátek – zpravidla bývá jedna. Pokud nebudete mít ve smlouvě stanovenou nultou splátku, uveďte "0" a další pole nemusíte vyplňovat.

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy. Pokud je splátka rozdělena do více měsíců, uveďte zde pouze hodnotu měsíční.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Zde uvedený datum bude vygenerován do vytvořeného závazku do záložky "Hlavní" do pole "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i do "Splatnost". Ve všech polích ho samozřejmě můžete dle potřeby přepsat.

Pokud budete mít v poli "Počet splátek" uvedenu hodnotu vyšší než "1", vygeneruje se samozřejmě podle toho i více závazků. V dalším závazku (dalších závazcích) v záložce "Hlavní" v poli "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i "Splatnost" pak bude uveden tento datum zvýšený o tolik měsíců, kolik jich máte uvedeno v poli "Měsíců mezi splátkami".

Měsíců mezi splátkami

Vyplníte interval mezi jednotlivými splátkami. Pokud máte jednu splátku, napište hodnotu "1". Pokud máte více splátek, např. v lednu a březnu, napište hodnotu "2". Pokud poplatek nebyl stanoven, uveďte hodnotu "1"

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí na předcházející list průvodce, tlačítko "Další" vás posune na další list průvodce, tlačítkem "Zrušit" ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Průvodce generování leasingu – obecná splátka

Čtvrtý list průvodce se týká již běžných pravidelných splátek, které jsou vždy rozděleny na splátky leasingu a na finanční činnost.

Leasingová splátka


Počet splátek

Uvedete počet nasmlouvaných splátek, snížených o jednu (poslední) splátku. Počet splátek dle smlouvy máte uvedeno na kartě leasingu v záložce "Parametry". Pokud máte ve smlouvě 36 splátek, zde uveďte číslo 35.

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Zde uvedený datum bude vygenerován do 1. vytvořeného závazku do záložky "Hlavní" do pole "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i do "Splatnost". Ve všech polích ho samozřejmě můžete dle potřeby přepsat.

V dalším závazku (dalších závazcích) v záložce "Hlavní" v poli "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i "Splatnost" pak bude uveden tento datum zvýšený o tolik měsíců, kolik jich máte uvedeno v poli "Měsíců mezi splátkami".

Např. zde budete mít datum 5.1.2010 a dále uvedeno 3 měsíce mezi splátkami. Pak se vygeneruje závazek s datem 5.1.2010 a další s datem 5.4.2010)

Měsíců mezi splátkami

Vyplníte interval mezi jednotlivými splátkami. Pokud máte pravidelné měsíční splátky, napište hodnotu "1". Pokud máte např. čtvrtletní splátky, např. v lednu, dubnu, červenci a říjnu, napište hodnotu "3".

Finanční činnosti


Počet splátek

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka"

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka".

Měsíců mezi splátkami

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka".

Na některých leasingových smlouvách jsou pak tyto dvě splátky dohromady zaokrouhleny na celé koruny, ačkoli součet částek s DPH vychází na haléře. Pak si můžete na tomto listu upravit i základ tak, aby součet částek vycházel v konečné fázi také na celé koruny, aby se pak i vytvořený závazek rovnal položce v leasingové smlouvě.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí na předcházející list průvodce, tlačítko "Další" vás posune na další list průvodce, tlačítkem "Zrušit" ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Průvodce generování leasingu – poslední splátka

Pátý list průvodce se týká poslední splátky, která se může z důvodu zaokrouhlení lišit od předcházejících pravidelných splátek. Samozřejmě i tato poslední splátka je rozdělena na splátku leasingu a finanční činnost.

Leasingová splátka


Počet splátek

Uvedete číslo "1".

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy – poslední splátka.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Zde se datum automaticky vygeneruje podle údajů z předcházejícího listu z hodnoty v polích "Počet splátek", "Datum" a "Měsíců mezi splátkami". Tento datum bude vygenerován do posledního vytvořeného závazku do záložky "Hlavní" do pole "Vystaveno", "Dat.zdan.pl.", "Zdan.pl.účto" i do "Splatnost".

Např. v listu obecných splátek budete mít uvedeno 59 splátek (celkem bylo stanoveno 60 splátek), od 1.1.2010, 1 měsíc mezi splátkami. V tomto listu s poslední splátkou uvedete 1 splátka, datum se zde automaticky nastaví na 60. měsíc od 1.1.2010, tj. na 01.12.2014.

Měsíců mezi splátkami

Jedná se o poslední splátku – vyplníte hodnotu "1".

Finanční činnosti


Počet splátek

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka"

Základ [Kč]

Výši základu uvedete dle leasingové smlouvy – poslední splátka.

Sazba DPH

Sazbu DPH vyplňují jen plátci DPH – její výše musí být stanovena v leasingové smlouvě.

DPH [Kč]

Tato hodnota se vypočte ze základu dle vybrané sazby. Pokud v leasingové smlouvě je provedeno zaokrouhlení, můžete zde tuto hodnotu přepsat.

Členění DPH

Pomocí tlačítka "lupy" vyberete příslušné členění DPH.

Datum

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka".

Měsíců mezi splátkami

Hodnota do tohoto pole se vygenerujete z předcházející části "Leasingová splátka".

Na některých leasingových smlouvách jsou pak tyto dvě splátky dohromady zaokrouhleny na celé koruny, ačkoli součet částek s DPH vychází na haléře. Pak si můžete na tomto listu upravit i základ tak, aby součet částek vycházel v konečné fázi také na celé koruny, aby se pak i vytvořený závazek rovnal položce v leasingové smlouvě.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí na předcházející list průvodce, tlačítko "Další" vás posune na další list průvodce, tlačítkem "Zrušit" ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Průvodce generování leasingu – závěr

Je to poslední list průvodce generování leasingu, který slouží pro doplnění informací důležitých pro zaúčtování leasingu.

Stát DPH

Tento údaj slouží pro správné vyplnění přiznání k DPH

Typ dokladu pro generování závazků

Pomocí tlačítka "lupy" si vyberete typ závazku, do kterého se budou automaticky generovat závazky z leasingové smlouvy tak, jak jste si je nadefinovali na předcházejících listech průvodce. Doporučuje se udělat samostatný typ závazku pro splátky leasingu. Účty není nutno vyplňovat, automaticky se sem přenesou z karty leasingu ze záložky "Parametry".

Pokud jste ukončili vyplňování průvodce generování leasingu, zvolte tlačítko "Dokončit". Tím dojde k uložení vyplněných hodnot a k naplnění záložek "Splátkový kalendář" a "Daňové náklady" ve spodní části karty leasingového majetku.
Současně se dle hodnot uvedených v záložkách vygenerují:

Závazky

Do závazků jsou některé hodnoty částečně sumarizovány. Jedná se o hodnoty "leasingová splátka" a "finanční činnost", které se vyplňovaly v listu "Obecná splátka" a "Leasingová splátka".

Účetní doklady s proúčtováním daňových nákladů.

Ty si můžete prohlédnout v modulu "Účetnictví" -> "Účetní výstupy" -> "Účetní deník", pokud si vyberete jen modul "Leasing".

Dojde-li k úhradám závazků, není možné znova generovat splátkový kalendář. Je nutné jej opravit ručně a to pouze u položek, které nemají vazbu na uhrazený závazek.

Tlačítko "Předchozí" vás vrátí na předcházející list průvodce, tlačítkem "Zrušit" ukončíte průvodce generování leasingu. Vyplněné hodnoty nebudou uloženy.

Našli jste odpověď?