Skip to main content
Prehľad zmien záznamu

Ako zobraziť zmeny daného záznamu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Prehľad zmien záznamu

Vo vybraných záznamoch sa zaznamenávajú zmeny vykonané v záznamoch a ich jednotlivých poliach, tzv. protokol. Prostredníctvom prehľadu zmien v záznamoch je možné zobraziť históriu zmien a analyzovať ich (napr. kedy bola zmenená cena, kto zadal nesprávny parameter tovaru atď.).

Na zobrazenie prehľadu je potrebné najprv vybrať tlačidlo v hornej lište tabuľky alebo formulára aktuálneho záznamu, potom v zobrazenom dialógovom okne pre výber používateľského dotazu vybrať dotaz obsahujúci Prehľad zmien záznamov a stlačiť tlačidlo Dokončiť alebo tlačidlo Enter.

Okno prehľadu zmien má horný panel nástrojov, ktorého význam je opísaný v samostatnej časti nápovedy. Záznamy je možné triediť, filtrovať a exportovať a môžete tiež určiť stĺpce, ktoré sa majú zobraziť, a ich poradie.

Poznámka: Záznamy o zmenách záznamov nezaznamenávajú hodnoty polí pri vytvorení záznamu, iba následné zmeny záznamu.

Zobrazené stĺpce

Názov

Všetky záznamy obsahujú názov aktuálneho záznamu.

Stĺpec

Uvedie sa strojový názov stĺpca, ktorého hodnota sa zmenila. Popis položiek nájdete v dokumentácii integrovanej štruktúry údajov.

Pôvodná hodnota

Hodnota v poli, ktoré sa mení, pred zmenou.

zmení sa na

Nová hodnota poľa po zmene.

Užívateľ

Imeno používateľa, ktorý vykonal zmenu

Dátum a čas

Presne kedy bola zmena vykonaná. Formát dátumu je RRRR.MM.DD - HH:MM:SS.

Dôkazy so súhrnom zmien záznamov

Did this answer your question?