Skip to main content
All CollectionsDokumentácia a nápovedaPeniaze
Pravidlá zverejňovania - Peniaze
Pravidlá zverejňovania - Peniaze
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Peniaze - Pravidlá zverejňovania

Všeobecné informácie o pravidlách zverejňovania nájdete v samostatnej kapitole "Základné zoznamy - Kódy", v časti "Pravidlá zverejňovania".

Pred vystavením dokladov je potrebné nastaviť pravidlá účtovania. Obsahujú tvar:

__________________________________________________________________

Predpisy účtovania - príjmy v hotovosti

Peniaze - Predpisy o účtovaní - Predpisy o účtovaní - Príjmy v hotovosti

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Pokladňa (karta Specifikácie - pole Predpis).

__________________________________________________________________

Predpisy o účtovaní - bankové poukazy

Peniaze - Predpisy o účtovaní - Predpisy o účtovaní - Bankové zmenky

Zaznamenané hodnoty sa potom ponúkajú v ponuke Peniaze - Banka (karta Specifikácie - pole Predpis na úhradu).

V tejto kapitole sa budeme zaoberať predpisom účtovania, ktorý súvisí s modulom "Peniaze", t. j. v záložke "Základné informácie" má v moduloch vyznačenú viditeľnosť:

 • Banka: príjem alebo výber.

 • Pokladňa: potvrdenie alebo výber.

V závislosti od zvolenej možnosti predpisu účtovania (bankové poukazy/peňažné poukazy) je pod hornou lištou prednastavená položka "Banka - príjemka/výdajka"/"Pokladňa - príjemka/výdajka", preto sú tu viditeľné predpisy účtovania vytvorené pre bankové poukazy/peňažné poukazy.

__________________________________________________________________

Použitie

 • Formulár Zaúčtovanie - bankové poukazy sa používa v module "Peniaze" pri vypĺňaní formulára "Zoznam bankových účtov" na karte "Zaúčtovanie". Tam sa nastavuje aj primárny účet pre banku, takže v týchto pravidlách účtovania sa vypĺňajú len protiúčty pre príjem [Dal] a výdaj [MD].
  Tiež je k dispozícii pri vytváraní jednotlivých bankových dokladov, v hlavičke dokladu v "Špecifikácie dokumentu", ako aj v položkách dokumentu v záložke "Hlavné", kde môžete zmeniť prednastavené účtovanie.

 • Predvoľba zaúčtovanie - pokladničné doklady sa používa v module "Pokladňa" pri vypĺňaní formulára "Zoznam pokladničných dokladov" na záložke "Zaúčtovanie". V ňom je nastavený aj primárny účet pre pokladňu, takže v týchto pravidlách účtovania sa vypĺňajú len protiúčty pre príjem [Dal] a výdaj [MD].
  Takisto je k dispozícii pri vytváraní jednotlivých pokladničných dokladov, v hlavičke dokladu v "Špecifikácie dokladov", ako aj v položkách dokladov v záložke "Účtovníctvo/Pokročilé", kde môžete zmeniť prednastavené účtovníctvo.

Základná predvoľba je pripravená. Toto nastavenie je však potrebné skontrolovať a upraviť alebo pridať podľa vlastných požiadaviek.

__________________________________________________________________

Informácie o pozadí

Viditeľnosť v moduloch

Po vyplnení skratky a názvu v hlavnom paneli najprv v pravej časti "Viditeľnosť v moduloch" vyberte, pre ktorý typ dokumentu chcete vytvoriť pravidlo účtovania. Zaškrtnutím tohto príznaku určíte, v ktorých moduloch a ich dokumentoch chcete použiť pravidlo účtovania.

Toto isté pravidlo účtovania môžete mať napr. pre banku a pokladňu. Výnimkou sú interné dokumenty - ak zaškrtnete príznak pre tieto moduly, vypne sa kontrola pre ostatné moduly a naopak. Dôvodom je, že pri interných dokladoch sa vypĺňajú účty MD a Dal.

Moduly, pri ktorých možno kontrolovať viditeľnosť:

 • Faktúry - vydané, prijaté,

 • Ostatné zúčtovacie vzťahy - pohľadávky, záväzky,

 • Banka - príjem, výdaj,

 • Pokladňa - príjem, výber,

 • Sklad - príjem, výdaj,

 • Interné dokumenty.

Pripojenie s nastaveniami účtu:

 • Ak označíte príjemku v riadku "Banka/Pokladňa", je potrebné vyplniť pole "Účet príjemky [Dal]" v ľavej časti "Nastavenie účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne - zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

 • Ak označíte Výdavok v riadku "Banka/Pokladňa", je potrebné vyplniť pole "Účet pre výplatu [MD]" v ľavej časti "Nastavenie účtu". Toto pole môžete vyplniť buď ručne zadaním konkrétneho účtu, alebo jeho výberom pomocou lupy.

Vzhľadom k tomu, že väčšina účtovných pravidiel pre pokladničné doklady môže byť rovnaká ako účtovné pravidlá pre moduly "Nákup" a "Predaj", je možné súčasne označiť "Faktúry" vydané v riadku "Pokladňa" a označiť "Faktúry" prijaté v riadku "Pokladňa". Takto označené pravidlá účtovania sa zobrazia aj v pravidlách účtovania - faktúry vydané/ faktúry prijaté.

Nastavenie účtu

Účty pre čerpanie (MD)

Účtovná závierka (DAL)

DPH znížená

V Českej republike 15 % od roku 2013.

DPH 2. znížená

V Českej republike 10 % od roku 2015.

DPH basic

V Českej republike 21 % od roku 2013.

Ak je účtovaná spoločnosť platcom DPH, odporúča sa nechať si vyplniť účtovnú závierku pre DPH v základnej sadzbe a DPH v zníženej sadzbe. Účty sa potom automaticky prenášajú do vytvorených dokladov, čo zjednodušuje účtovanie položiek DPH.

Kód transakcie pre DPH

Ak vyplníte Kód transakcie DPH, tieto informácie sa prenesú aj do vytvorených dokumentov.

__________________________________________________________________

Záložka Texty

Opis

Podrobnejší opis pravidla vysielania.

Poznámka

Ďalšia poznámka k pravidlu vysielania. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

__________________________________________________________________

Správa karty

Záložka Správa obsahuje údaj o platnosti a tiež viditeľnosti daného záznamu v kódexe účtovných období. Platnosť záznamu sa označuje rozsahom účtovných období. V rozsahu zadaných účtovných období je záznam platný, v ostatných obdobiach je záznam neplatný a v číselníku (zozname) sa vôbec neobjaví. Obmedzením platnosti zabezpečíte, že pri bežnom používaní kódovníka sa v ňom nebudú zobrazovať záznamy, ktoré sa už nepoužívajú.

Na rozdiel od časovej platnosti záznamov nie je možné vybrať rozsah účtovných období, ktorý ani čiastočne nezodpovedá aktívnemu účtovnému obdobiu.

Vzhľadom na to, že platnosť záznamu súvisí s účtovnými obdobiami, možno ho použiť pre fiškálne účtovné obdobia.

platné od

Vyberte obdobie účinnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

platné do

Vyberte obdobie platnosti záznamu pomocou rozbaľovacej šípky zo zoznamu účtovných období.

Ak chcete, aby záznam platil neobmedzene, nechajte polia platné od a platné do prázdne (ak chcete odstrániť už vybranú hodnotu, stlačte kláves Del). Záznam sa potom bude dať použiť vo všetkých účtovných obdobiach. Jedno z polí je možné ponechať bez zvolenej hodnoty a neobmedziť tak začiatok alebo koniec platnosti záznamu.

Ak v poliach platné od a platné do vyberiete rovnaké účtovné obdobie, záznam sa môže použiť len v tomto účtovnom období (pozri účtovné obdobie v záhlaví bočnej navigácie).

Did this answer your question?