Skip to main content
Služby 2/2 (druhá časť)

Tlačidlo Služby v systéme ABRA Flexi

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Prvú časť nájdete tu.

Modul "Nákup"

Prijatá faktúra

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu.

Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Túto možnosť použite, ak ste v časti "Firma" -> "Nastavenia" -> karta "Moduly" -> karta "Nákup" označili možnosť Vyžadovať podpis pred vystavením platobného príkazu. Ak osoba určená pre túto možnosť označí prijatú faktúru, potom sa faktúra označí v stĺpci "Podpis príkazu" v tabuľke faktúr a je možné vystaviť platobný príkaz.

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (pokladničný blok), ktorým sa uhradí faktúra. Na tomto doklade bude uvedená suma faktúry. Protiúčet sa preberá z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude obsahovať DPH. Faktúra prejde do stavu Zaplatené a medzi faktúrou a pokladničným dokladom sa vytvorí prepojenie.

Podrobný popis párovania nájdete v časti "Popis párovania spoločného pre banku, pokladňu a interné doklady".

Program vyplní pre pokladničný doklad tieto hodnoty

 • Štátna pokladnica - Vyberie pokladnicu zo zoznamu pokladníc, do ktorej sa vytvára doklad o úhrade.

 • Interné číslo - Ak pre pokladňu nie je definovaný žiadny rad dokladov, zobrazí sa výzva na jeho zadanie.

 • Číslo došlej faktúry - variabilný symbol uhrádzanej faktúry.

 • Variabilný symbol - variabilný symbol platenej faktúry

 • Dátum vystavenia - Dátum sa preberá z dátumu faktúry

 • Popis - Názov spoločnosti na faktúre

 • Stredisko - Ak je zadané pre typ pokladničného dokladu, program uprednostní tento záznam. V opačnom prípade sa z faktúry vyberie stredisko.

 • Objednávka - preberá sa z faktúry.

Pre vystavené faktúry:

 • Účet MD - Účet štátnej pokladnice

 • Účet DAL - Účet MD z vystavenej faktúry.

Pre vystavené faktúry:

 • MD účet - DAL účet z prijatej faktúry.

 • Účet DAL - Pokladničný účet

 • Rozpis DPH - Nepodlieha DPH

 • Dátum zaúčtovania - dátum sa preberá z faktúry

Služba

Po výbere tejto služby program umožní vytvoriť väzbu (prepojenie) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, ku ktorému bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Predvolene sa daňový zálohový doklad vytvára automaticky z banky alebo pokladne pri úhrade zálohy.

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete vytvoriť dobropis. Po stlačení sa zobrazí formulár, v ktorom vyberiete položky a množstvá, pre ktoré chcete vytvoriť dobropis. Vystavíte dobropis na faktúru vystavenú v prípade opravy. Napríklad, ak bola faktúra nesprávna alebo ste vrátili tovar.

Služba

Túto funkciu použite na preplatenie prijatej faktúry, ktorú zaúčtujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Služba

Túto funkciu použite na prijatie faktúry z prijatej zálohovej platby. Ak chcete vystaviť faktúru z nezaplatenej zálohy, musíte mať v nastaveniach firmy povolený odpočet nezaplatenej vystavenej zálohy. Ak chcete povoliť odpočet nezaplatenej zálohy, nastavte vo "Firme" - "Nastavenia " - záložka "Moduly" - záložka "Predaj" - záložka "Faktúra" - zaškrtnite príznak "Povoliť odpočet nezaplatenej vydanej zálohy".

Služba

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať platobnú bilanciu. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zostatok úhrady zobraziť v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zobrazí zoznam stavov úhrad k vybranému dátumu.

Služba

Túto funkciu môžete použiť na vytvorenie karty majetku stlačením tlačidla na zobrazenie formulára "Majetok - nový záznam", kde vyplníte chýbajúce informácie. Potvrďte tlačidlom Uložiť a zavrieť.

Vydané dopyty

Služba

Táto možnosť vlastne kopíruje všetky údaje okrem spoločnosti - to umožňuje odoslať dopyt inej spoločnosti.

Služba

Táto možnosť umožňuje na základe vystaveného dopytu rýchlo predložiť akceptovanú ponuku. Stačí vybrať typ dokumentu. Potom sa vystavený dopyt prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z neho vytvárať ďalšie doklady. Ak ešte potrebujete použiť požiadavku napríklad na vytvorenie vystavenej objednávky, stačí v poli " Stav" na karte " Hlavné" opraviť "Hotovo" na "Neurčené" a môžete pokračovať v práci s požiadavkou.

Služba

Táto možnosť umožňuje rýchlo vytvoriť objednávku na základe vystavenej požiadavky. Stačí vybrať typ dokumentu. Potom sa vystavená požiadavka prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať ďalšie doklady. Ak by ste ešte chceli požiadavku ďalej používať, stačí v poli " Stav" na karte " Hlavné" opraviť "Hotovo" na "Neurčené" a môžete s požiadavkou ďalej pracovať.

Prijaté ponuky

Služba

Na základe prijatej cenovej ponuky vám táto možnosť umožňuje rýchlo vystaviť objednávku. Stačí vybrať typ dokumentu. Potom sa prijatá ponuka prenesie do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať žiadne ďalšie dokumenty.

Ak ešte potrebujete ponuku použiť, napr. na opätovné vytvorenie vystavenej objednávky, stačí v poli " Stav" na karte " Hlavné" opraviť "Hotovo" na "Neurčené" a môžete s ponukou ďalej pracovať.

Vydané objednávky

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý vám poskytne predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu.

Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Pomocou tejto funkcie vytvoríte vydanú objednávku tak, aby bola splnená minimálna úroveň zásob na sklade. Minimálny stav zásob je možné nastaviť na skladovej karte položky v záložke "Hlavné" - "Tovar" - "Skladové karty".

Služba

Táto možnosť umožňuje prijať faktúru priamo z vystavenej objednávky, aj keď nebola vybavená celá objednávka. Po potvrdení tejto možnosti sa zobrazí dialógové okno, v ktorom uvidíte, aký tovar bol objednaný, koľko ho bolo objednaných, koľko z tejto objednávky už bolo vybavených, koľko zostáva vybaviť a koľko je na sklade.

Ak necháte začiarknutú možnosť "Vrátane", môžete vyplniť dodané množstvo, t. j. koľko vám bolo fakturované. V závislosti od typu tovaru môžete vybrať aj šaržu, dátum spotreby alebo sériové číslo dodaného tovaru.

Tlačidlá Vybrať všetko / Odstrániť všetko umožňujú rýchlejšie označiť alebo zrušiť označenie poľa "Zahrnúť". Po potvrdení tlačidla "OK" stačí vybrať typ faktúry a tá sa automaticky vytvorí. Zostáva už len pridať ďalšie údaje a uložiť.

Ak je celá vystavená objednávka plne vyfakturovaná, prenesie sa do stavu "Hotovo" a nie je možné z nej vytvárať ďalšie doklady. Ak sa vykoná len čiastočná fakturácia, objednávka sa presunie do stavu "Čiastočne hotovo". Ak to chcete zmeniť, zmeny vykonané v tomto doklade sa vynulujú, nie vo faktúre alebo iných súvisiacich dokladoch. Túto možnosť môžete využiť napríklad vtedy, ak ste si opätovne vyžiadali tú istú zásielku.

Ak ste v type faktúry označili možnosť Automaticky generovať skladové doklady, automaticky sa k faktúre vytvorí príjemka.

Služba

Táto možnosť umožňuje skopírovať vystavenú objednávku obsahujúcu iba položky bez dodávateľa, ktorého môžete opäť pridať ručne alebo vybrať z adresára.

Služba

Táto funkcia umožňuje vytvoriť objednávku na základe používateľského dotazu. Užívateľské dotazy môžete vytvárať v ponuke "Nástroje" - "Užívateľské dotazy".

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť príjemku priamo z vystavenej objednávky, aj keď celá objednávka nebola spracovaná. Po potvrdení tejto možnosti sa zobrazí dialóg totožný s dialógom v predchádzajúcich prípadoch.

V zobrazenom dialógovom okne sa zobrazia všetky položky vystavenej objednávky, ktoré ešte neboli zrealizované, t. j. na ktoré ešte nebol vystavený skladový doklad. Pri každej položke môžete vidieť nielen kód položky, názov a mernú jednotku z cenníka, ale aj to, koľko bolo objednaných, koľko bolo splnených, koľko zostáva splniť a koľko je na sklade.

Upraviteľné stĺpce sú "Realizácia", "Nákupná cena", "Dávka" a "Expirácia". Ak je objednaný tovar, pre ktorý sú evidované sériové čísla, môžete ich vyplniť stlačením tlačidla "Výroba ..." V ostatných prípadoch je toto pole sivé - neprístupné. Na konci každého riadku môžete začiarknuť možnosť "Zahrnúť". To znamená, že každý takto označený riadok bude realizovaný, t. j. bude z neho vytvorená položka príjemky. Samozrejme, toto pole môžete ručne zrušiť.

Ak chcete zmeniť začiarkavacie políčko hromadne, tlačidlá v pravej dolnej časti

Vyberte všetko a zrušte výber všetkého.

Po potvrdení sa zobrazí výzva na výber skladu zo zoznamu skladov, do ktorých chcete tovar prijať.

Po výbere a potvrdení sa automaticky vygeneruje potvrdenie. V poli "Špecifikácia typu pohybu" sa vyplní "Príjem po objednávke". Pole "Stav dokumentu" zostane prázdne. Hodnota "Fakturované" sa vyplní, ak z tejto vytvorenej príjemky prišla prijatá faktúra, ktorú získate pomocou tlačidla Služby v module Tovar.

Modul "Peniaze"

Pokladňa

Služba

Pomocou tejto možnosti môžete vytvoriť/zrušiť prepojenie medzi odosielaným a uhrádzaným dokladom. Najskôr sa zobrazí dialógové okno "Vybrať pohľadávku/záväzok na spárovanie s platbou", v ktorom vyberiete príslušný doklad, ktorý sa má spárovať s vybranou platbou. Služba ponúka rovnaké funkcie ako tlačidlo Párovanie/odstránenie na jednotlivých dokumentoch.

Služba

Túto možnosť použite na manuálne vytvorenie prepojenia medzi dokladom, ktorý sa odosiela, a dokladom, ktorý sa uhrádza. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí tabuľka, v ktorej vyberiete, ktorý doklad chcete prepojiť s pokladničným dokladom. Ak vám po prepojení platby vznikne rozdiel, máte možnosť zaúčtovať rozdiel a preplatok.

Služba

Táto možnosť umožňuje automaticky priradiť platbu k prijatej/vydanej faktúre. Na obrazovke sa zobrazia informácie o párovaní a v stĺpci "Ako zaplatené " sa zobrazia informácie pre používateľa, napr. automaticky podľa var.sym., t. j. ak sa párovanie uskutočnilo na základe rovnakej sumy a rovnakého var.sym.

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť zálohový daňový doklad z platby zálohovej faktúry.

Služba

Ak je zálohová faktúra zaplatená v plnej výške, vytvorí sa priamo konečná faktúra, v ktorej je už zálohová faktúra odpočítaná. Ak zálohová faktúra obsahuje položky z cenníka - môže obsahovať aj položky so sériovým číslom, súčasne sa vytvorí expedičný list, ktorý ponúka výber sériového čísla, ak existuje.

Podmienkou pre tento spôsob vytvorenia faktúry je, že zálohová faktúra musí byť zaplatená, nesmie byť bez položiek, nesmie k nej byť pripojený skladový doklad a nesmie byť už odpočítaná. Výšku položiek v takto vytvorenej konečnej faktúre nie je možné meniť. Fakturovaná suma preto musí byť rovnaká ako zálohová platba.

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť preplatok, pri ktorom sa nespárovaná časť platby presunie na iné pohľadávky alebo záväzky. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť preplatok sa zobrazí okno na výber typu dokladu (pokiaľ ste ho nenastavili v Automatických operáciách v Nastavení firmy). Po výbere a potvrdení dokladu sa zobrazí informácia, že bol vytvorený doklad pre preplatok.

Služba

Túto funkciu použite na vytvorenie karty majetku. Po stlačení tlačidla sa zobrazí formulár "Aktív - nový záznam", v ktorom môžete vyplniť chýbajúce informácie. Priradí sa nové inventárne číslo, vyplní sa suma "obstarávacej ceny", číslo dokladu a dátum obstarania. Potvrďte tlačidlom Uložiť a zavrieť.

Banka

Služba

Túto možnosť použite na vytvorenie/zrušenie prepojenia medzi dokladom, ktorý sa odosiela, a dokladom, ktorý sa uhrádza. Najskôr sa zobrazí dialógové okno "Vybrať pohľadávku/pohľadávku na spárovanie s platbou", v ktorom vyberiete príslušný doklad, ktorý sa má spárovať s vybranou platbou. Služba ponúka rovnaké funkcie ako tlačidlo Párovanie/odstránenie na jednotlivých dokumentoch.

Služba

Túto možnosť použite na manuálne vytvorenie prepojenia medzi platbou a uhrádzanými dokladmi. Ak vám napríklad váš zákazník zaplatí niekoľko faktúr naraz, je možné tieto faktúry spárovať s jedným bankovým pohybom. Po kliknutí na tlačidlo sa otvorí tabuľka, v ktorej vyberiete, ktorý doklad chcete prepojiť s pokladničným dokladom. Ak vám po zlúčení platieb vznikne rozdiel, máte možnosť zaúčtovať rozdiel a preplatok.

Služba

Táto možnosť umožňuje automaticky priradiť platbu k prijatej/vydanej faktúre. Na obrazovke sa zobrazia informácie o párovaní a v stĺpci "Ako zaplatené " sa zobrazia informácie pre používateľa, napr. automaticky podľa var.sym., t. j. ak sa párovanie uskutočnilo na základe rovnakej sumy a rovnakého var.sym.

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť zálohový daňový doklad z platby zálohovej faktúry.

Služba

Ak je zálohová faktúra zaplatená v plnej výške, vytvorí sa priamo konečná faktúra, v ktorej je už zálohová faktúra odpočítaná. Ak zálohová faktúra obsahuje položky z cenníka - môže obsahovať aj položky so sériovým číslom, súčasne sa vytvorí expedičný list, ktorý ponúka výber sériového čísla, ak existuje.

Podmienkou pre tento spôsob vytvorenia faktúry je, že zálohová faktúra musí byť zaplatená, nesmie byť bez položiek, nesmie k nej byť pripojený skladový doklad a nesmie byť už odpočítaná. Výšku položiek v takto vytvorenej konečnej faktúre nie je možné meniť. Fakturovaná suma preto musí byť rovnaká ako zálohová platba.

Služba

Táto možnosť umožňuje vytvoriť preplatok, pri ktorom sa nespárovaná časť platby presunie na iné pohľadávky alebo záväzky. Po kliknutí na tlačidlo Vytvoriť preplatok sa zobrazí okno na výber typu dokladu (pokiaľ ste ho nenastavili v Automatických operáciách v Nastavení firmy). Po výbere a potvrdení dokladu sa zobrazí informácia, že bol vytvorený doklad pre preplatok.

Služba

Ak chcete používať túto funkciu, musíte mať v zozname bankových účtov nastavený svoj bankový účet. Na karte "Elektronická banka " vyberte formát podľa vašej banky. Po výbere formátu sa automaticky nastaví prípona súboru, ktorú banka podporuje, a vyberie sa adresár, z ktorého sa budú výpisy načítavať z vášho počítača a kde sa budú ukladať príkazy.

Služba

Táto funkcia vám umožňuje sťahovať výpisy online, ak používate Fio banku. Podrobnejší popis nastavení potrebných na úspešné používanie tejto funkcie nájdete v nápovede v kapitole "Banka" -"Automatické načítanie výpisov z Fio banky".

Modul "Účtovníctvo"

Ostatné pohľadávky

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý poskytuje predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Po zobrazení náhľadu je možné zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Po stlačení tlačidla program vygeneruje pokladničný doklad (pokladničný blok), ktorým sa uhradí faktúra. Na tomto doklade bude uvedená suma faktúry. Protiúčet sa preberá z primárneho účtu uhrádzanej faktúry. Pokladničný doklad nebude obsahovať DPH. Faktúra prejde do stavu Zaplatené a medzi faktúrou a pokladničným dokladom sa vytvorí prepojenie.

Podrobný popis párovania nájdete v časti "Popis párovania spoločného pre banku, pokladňu a interné doklady".

Program vyplní pre pokladničný doklad tieto hodnoty

 • Štátna pokladnica - Vyberie pokladnicu zo zoznamu pokladníc, do ktorej sa vytvára doklad o úhrade.

 • Interné číslo - Ak pre pokladňu nie je definovaný žiadny rad dokladov, zobrazí sa výzva na jeho zadanie.

 • Číslo došlej faktúry - variabilný symbol uhrádzanej faktúry.

 • Variabilný symbol - variabilný symbol platenej faktúry

 • Dátum vystavenia - Dátum sa preberá z dátumu faktúry

 • Popis - Názov spoločnosti na faktúre

 • Stredisko - Ak je zadané pre typ pokladničného dokladu, program uprednostní tento záznam. V opačnom prípade sa z faktúry vyberie stredisko.

 • Objednávka - preberá sa z faktúry.

Pre vystavené faktúry.

 • Účet MD - pokladničný účet.

 • Účet DAL - Účet MD z vystavenej faktúry.

Pre vystavené faktúry.

 • MD účet - DAL účet z prijatej faktúry.

 • Účet DAL - Pokladničný účet

 • Rozpis DPH - Nepodlieha DPH

 • Dátum zaúčtovania - dátum sa preberá z faktúry

Služba

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať stav platby. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zobraziť stav úhrady v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zobrazí zoznam stavov úhrad k vybranému dátumu.

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete vystaviť faktúru na úhradu preplatkov, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Ostatné záväzky

Služba

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý vám poskytne predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Služba

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služba

Túto možnosť využijete, ak máte zaškrtnutú voľbu Vyžadovať podpis pred vystavením platobného príkazu v časti "Firma" -> "Nastavenia" -> záložka "Moduly" -> záložka "Nákup". Ak osoba určená pre túto možnosť označí platbu, potom sa doklad označí v tabuľke v stĺpci "Podpis objednávky" a potom je možné objednávku vystaviť.

Služba

Pomocou tejto funkcie otvoríte sprievodcu, v ktorom vyberiete dátum, pre ktorý chcete vypočítať stav platby. Vyberiete výpočet a zobrazenie. Ak chcete zostatok úhrady zobraziť v novom okne, začiarknite príznak "Otvoriť v novom okne".

Po kliknutí na tlačidlo Dokončiť sa zobrazí zoznam stavov úhrad k vybranému dátumu.

Služba

Pomocou tejto funkcie môžete vystaviť faktúru na úhradu preplatkov, ktoré evidujete v banke. Po stlačení tlačidla vám program ponúkne prijaté platby, ktoré ešte neboli spárované s faktúrou.

Služba

Táto možnosť umožňuje rýchlo vytvoriť pokladničný doklad, ktorý sa okamžite spáruje s vybraným záväzkom.

Služba

Táto možnosť umožňuje načítať záväzky z externého modulu miezd, t. j. nie z modulu miezd, ktorý je súčasťou FlexiBee.

Súvisiace

Did this answer your question?