Skip to main content
Ovládanie programu

Čo je ovládanie programu? Dokumentácia základného prístupu k aplikácii

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ovládanie programu znamená prístup k jednotlivým modulom, funkciám a obslužným činnostiam programu (vytvorenie firemného dátového skladu, nastavenie firemných parametrov, číselníkov, dokumentov atď.). Ovládanie možno rozdeliť do troch skupín a záleží na používateľovi, ktorý spôsob bude používať a ktorý mu najviac vyhovuje:

  • Bočná navigácia

  • pracovný priestor

  • menu

V spodnej časti môžete vidieť stavový riadok.

Bočná navigácia

Bočná navigácia (t. j. menu na ľavej strane obrazovky) obsahuje tlačidlá s názvami modulov ABRA Flexi - "Obchodní partneri", "Produkty", "Predaj", "Nákup", "Peniaze", "Príjmy", "Zamestnanci", "Účtovníctvo".

Po stlačení tlačidla s názvom modulu sa v bočnej navigácii rozbalí roletka s najčastejšie volanými dokumentmi alebo zoznamami. Zároveň sa v pravej časti - pracovnej oblasti - objaví karta "Pracovná oblasť" vybraného modulu. Pracovná plocha obsahuje všetky ponuky tohto modulu, ktoré sú potrebné pre bežnú prácu používateľa. Používateľ si musí vybrať, ktorá možnosť mu viac vyhovuje.

Ak kliknete pravým tlačidlom myši na ponuku v bočnej navigácii, môžete otvoriť zoznam alebo dokument v samostatnom okne mimo pracovného priestoru modulu. Takto môžete mať otvorených viacero zoznamov, ale vždy môžete pracovať s posledným otvoreným zoznamom. Predchádzajúca slúži len na vizuálne informácie, ak ich šikovne zložíte na obrazovku.

Stlačením ďalšieho tlačidla s názvom modulu sa zatvorí predchádzajúce podokno vrátane karty a otvorí sa nové podokno, v ktorom sa zobrazí nová karta "Pracovisko" tohto nového modulu.

Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede v časti "Bočná navigácia a pracovný priestor"

Záhlavie bočnej navigácie

Toto je horná časť bočnej navigácie, kde sa zobrazujú niektoré dôležité informácie o účtovanej spoločnosti. Toto záhlavie je najrýchlejší spôsob, ako upravovať nastavenia spoločnosti, pohybovať sa medzi účtovnými obdobiami, strediskami.

Jméno firmy

Toto sú informácie o spoločnosti, ktorej práve fakturujete

Kliknutím na názov firmy sa najrýchlejšie spustí Nastavenia firmydialóg, v ktorom môžete upraviť niektoré informácie o firme

účtovné obdobie

  • Toto je informácia o tom, do akého účtovného obdobia účtujete, resp. aké doklady obdobia môžete upraviť. V závislosti od nastaveného účtovného obdobia sa tu nastavuje aj dátum vystavenia a dátum zaúčtovania.

Príklad, máte nastavené dve účtovné obdobia: 2019 a 2020. Bežne účtujete do roku 2020, takže v "Záhlaví bočnej navigácie" máte vybraný rok 2020. Pri obstarávaní dokladov sa automaticky ponúka aktuálny dátum účtovného obdobia 2020. Potom sa rozhodnete pracovať v roku 2019, potrebujete účtovať niečo iné, takže tu prepnete na rok 2019. Pri obstarávaní dokladov sa automaticky ponúka posledný dátum účtovného obdobia 2019.

  • Týmto spôsobom môžete najrýchlejšie zmeniť účtovné obdobie alebo pridať ďalšie účtovné obdobie. Kliknutím na tlačidlo so zobrazeným účtovným obdobím sa zobrazí dialógové okno "Účtovné obdobie".

Na prepnutie na iné účtovné obdobie použite tlačidlo s modrou šípkou.

Po kliknutí na tlačidlo "Správa účtovných období" môžete upraviť existujúce účtovné obdobie alebo tu vytvoriť nové účtovné obdobie. Tlačidlom "OK" uložíte výber alebo tlačidlom "Zrušiť" ho zrušíte a vrátite sa k pôvodným nastaveniam.

Keď zmeníte účtovné obdobie, všetky tabuľky v pravej pracovnej oblasti sa zatvoria.

Nasledujúce informácie nie sú bežné v záhlaví bočnej navigácie. Závisí to od ďalších okolností:

Nezavreté-obdobie-2020 je informácia, ktorá sa zobrazuje kedykoľvek:

  • otvárate nové účtovné obdobie a ešte ste neuzavreli staré obdobie

  • zatvoríte staré účtovné obdobie, ale stále v ňom vykonávate účtovnú operáciu. Tým sa účtovné obdobie znovu otvorí. Tieto informácie sa nezobrazia okamžite, ale až pri ďalšom spustení systému ABRA Flexi.

Všetky strediská

Tu si môžete zjednodušiť spracovanie účtovníctva, ak účtujete na viacerých strediskách. Kliknutím na tlačidlo "Všetky strediská" môžete vybrať jedno konkrétne stredisko a potom vo vybraných tabuľkách primárnych dokladov (peniaze, banka, stock, faktúry prijaté a vydané) sa automaticky zobrazia len účtenky, ktoré boli zaúčtované tomuto stredisku.

Pri obstarávaní dokladov sa vám potom ponúkne možnosť zaúčtovať len tie typy dokladov, ktoré majú túto predvoľbu strediska alebo nemajú žiadnu predvoľbu strediska

pracovisko

Pracovný priestor sa nachádza na pravej strane obrazovky. Ako už názov napovedá, je to miesto, kde sa pracuje s údajmi.

Po potvrdení zeleného tlačidla v priestorovej navigácii sa zobrazí prvá karta

"Pracovný priestor", ktorý sa nazýva "Pracovný priestor modulu" a obsahuje ikony a tlačidlá na aktualizáciu všetkých ponúk vybraného modulu, ktoré sú potrebné pre bežnú prácu používateľa.

Potvrdením ďalšej ponuky v bočnej navigácii alebo na karte "Pracovný priestor modulu" sa na pracovnom priestore vytvoria ďalšie karty, ktoré zatvoríte stlačením krížika vedľa názvu karty.

Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede v časti "Bočná navigácia a pracovný priestor"

menu (menu)

Menu sa nachádza na hornej lište programu nad bočnou navigáciou a pracovnou plochou.

Prístup ku všetkým funkciám programu sa nachádza tu. Niektoré sa používajú najmä pri nastavovaní účtovníctva.

Podrobnejšie informácie nájdete v nápovede v časti "Menu"

Stavový riadok

Nachádza sa v spodnej časti domovskej obrazovky. Slúži na niekoľko účelov:

  • vľavo je meno prihláseného používateľa

  • ak otvoríte tabuľku v module, počet položiek v tabuľke sa zobrazí úplne vpravo, napr. 1/23. To znamená, že v tabuľke je 23 riadkov/položiek. Ak sa postavíte na konkrétny, napr. 5. riadok tabuľky, číslo sa zmení na napr. 5/23. Ak otvoríte dokument z tabuľky, zobrazí sa informácia, koľko dokumentov máte otvorených zo všetkých dokumentov.

  • Stavový riadok sa zobrazuje aj pre jednotlivé dialógové okná. Ak vyplníte dialógové okno nesprávnymi údajmi, na stavovom riadku tohto dialógového okna sa zobrazí oznámenie o chybe.

Did this answer your question?