Skip to main content
Money
Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Modul rieši evidenciu pohybov v pokladni a na bankových účtoch, vytvára platobné príkazy. Pokladničné a bankové záznamy možno spárovať so záznamami vo fakturácii, pohľadávkach a záväzkoch. Pre pokladničné a bankové doklady môžete zadať súhrnné číslo, t. j. "číslo výpisu" pre bankový výpis a označenie skupinového pokladničného dokladu pre pokladničný doklad (jedným pokladničným dokladom účtujete viacero príjemiek).

Did this answer your question?