Zálohy a zálohové daňové doklady

Pokud zákon nestanoví jinak, je plátce DPH povinen přiznat daň na výstupu ke dni přijetí úplaty, pokud nastane dříve než uskutečnění zdanitelného plnění. Plátce daň uvádí v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém mu vznikla povinnost přiznat daň. Proto musí být možnost vystavení zálohových daňových dokladů.

Zálohová faktura

Vydaná

  • Platba se zpravidla uskuteční na základě nějakého dokladu – v našem systému lze vystavit zálohovou fakturu, což je vydaná faktura, kde si vyberete typ "Záloha". Je to doklad, který je označen jako neúčetní a nedaňový.

Přijatá

  • Samozřejmě příjemce faktury pořídí přijatou zálohovou fakturu, což je přijatá faktura, kde si vyberete typ "Záloha". Je to doklad, který je označen jako neúčetní a nedaňový.

Úhrada zálohové faktury

Přijaté

  • Příjemce zálohové faktury provede úhradu z banky nebo hotově z pokladny. Tuto úhradu spáruje s přijatou zálohovou fakturou.

Vydané

  • Dodavatel obdrží platbu do banky nebo hotově do pokladny. Tuto platbu spáruje s vydanou zálohovou fakturou.

Zálohový daňový doklad (dále jen ZDD)

Pokud byla zálohová faktura vystavena ve stejném zdaňovacím období, jako bude vystavena vyúčtovací faktura s odpočtem zálohy, není povinnost ZDD vystavovat. Pokud je vyúčtovací faktura vystavena až v období následujícím, musí plátce DPH vystavit ZDD.

Vydaný ZDD

  • Nejjednodušší způsob je vystavit ZDD z přijaté platby v bance nebo v pokladně přes tlačítko Služby, kde si vyberete volbu "Vytvořit ZDD". Pokud jste si v úvodním nastavení firmy nastavili typ dokladu pro automatické generování ZDD, budete rovnou vyzváni, abyste přesně doplnili částky podle sazeb DPH (v opačném případě budete ještě vyzváni pro výběr typu dokladu pro ZDD). V obou případech se zobrazí dialog.

Automaticky bude nastavena základní sazba, výpočet bude proveden shora pomocí koeficientu. Můžete částky ručně upravit, příp. zvolit jinou sazbu DPH. Pokud se výsledná částka bude lišit od zaplacené zálohy, dialog nepůjde uložit – zobrazí se chybové hlášení. Pokud bude vše souhlasit a ZDD bude správně vygenerován, budete o tom informováni.

V tabulkovém pohledu se u navázané zálohové faktury se sloupec "Odpočet zálohy" naplní hodnotou "vytvořen ZDD".

Přijatý ZDD

  • Zde je postup naprosto stejný jako u vydaného ZDD, pouze ZDD budete vystavovat z výdajového bankovního nebo pokladního dokladu.

Vydaná faktura typu ZDD

  • Pracnějším postupem je vytvořit novou vydanou fakturu, kde si vyberete typ "ZDD". Pak je však nutno tento ZDD spárovat s příslušnou platbou zálohové faktury – přes tlačítko Služby zvolte možnost "Vytvořit/Zrušit vazbu ZDD". Budete dotázání, kde se má vyhledat úhrada.

Po zvolení příslušného modulu (banka nebo pokladna) bude nabídnuta platba, která splňuje podmínky k přiřazení vašeho ZDD. Pokud taková platba nebude nalezena, budete o tom informováni a vazba ZDD na platbu nebude provedena.

Odpočet zálohy, ZDD

Odpočet provedete stejným způsobem u vydané i přijaté faktury. Fakturu vytvoříte běžným způsobem. Jako poslední položku budete tvořit položku pro odpočet zálohy nebo ZDD – použijete tlačítko Služby, vyberete volbu "Odpočet ZDD" nebo "Odpočet zálohy" – následně se nabídnou faktury vhodné pro požadovaný odpočet.

Při výběru požadované faktury lze vybrat částku odpočtu, tj. lze provést jen částečný odpočet zálohy/ZDD.

Potvrzením nabídnutého dialogu s požadovanou částkou se odpočet uloží do faktury jako další položka. Pokud po odpočtu zálohy/ZDD vyjde konečná částka faktury rovna nule, bude faktura označena jako "Uhrazeno".

V tabulkovém pohledu se u odpočtené zálohové faktury nebo odpočteného ZDD sloupec "Odpočet zálohy" naplní hodnotou "odpočteno" nebo "částečně odpočteno".

Odpočet zálohy v cizí měně

Částka odpočtu je odpočtena v kurzu faktury.

V případě, že se kurz uvedený na faktuře v době odpočtu liší od kurzu uvedeném na ZDD, dojde k vytvoření korekční položky na faktuře: její výše odpovídá rozdílu mezi částkou odpočtenou a částkou na odpočítávaném dokladu. Korekční položka je zaúčtována na příslušný účet zálohy oproti účtu kurzového rozdílu – konkrétní účet je potřeba nastavit v nastavení účtované firmy (Nastavení – Automatické operace – Účty pro automatické operace – Účty pro kurzový rozdíl odpočtu záloh).

Po odpočtení celé částky faktury je na hlavičce dokladu jako částka celkem v tuzemské měně hodnota kurzového rozdílu.

V tištěné podobě faktury, která má rekapitulaci DPH v tuzemské měně, je odpočet zálohy ve výši, která odpovídá hodnotě odpočítávaného dokladu, a kurzový rozdíl je vyčíslen v řádku Celkem.

Vzájemné vazby

Na formuláři dokladu i v tabulkovém přehledu dokladů je na horní liště tlačítko Vazby. Po jeho stisknutí se zobrazí dialog, kde si budete moci prohlédnout veškeré vzájemně provázané doklady.

Související

Našli jste odpověď?