Modul "Peníze" slouží k evidenci všech potřebných údajů nutných pro sledování pohybu peněz v hotovosti a na bankovních účtech v české měně, ale i v libovolné zahraniční měně. K přepočtu zahraniční měny na českou slouží samostatný číselník kurzů. Při uzavření účetního období provede program vyúčtování kurzových rozdílů a vygeneruje interní účetní doklady. ABRA Flexi podporuje elektronický bankovní styk s většinou bankovních ústavů. V modulu se evidují pokladní i bankovní doklady, tiskne se pokladní kniha i bankovní kniha.

Modul zahrnuje všechny seznamy nutné pro přehledné vedení všech dokladů, které mají vztah k financím. Pomocí seznamu pokladen, seznamu bankovních účtů a předpisů zaúčtování se nastavuje předkontace pro jednotlivé skupiny pokladních a bankovních dokladů, která pak usnadňuje účtování.

 • Ke všem dokladům můžete připojit štítky s dalšími pro vás důležitými informacemi.

 • Modul umožňuje podle zadaných podmínek vybírat a tisknout různé přehledy.

 • V případě skladové evidence je předpokladem pro správné použití vyplnění potřebných číselníků v modulu "Zboží".

 • ABRA Flexi podporuje export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Postranní navigace

+ Nový pokladní doklad

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu pokladního dokladu, jejíž pomocí vystavíte pokladní doklad. Nutné je nejdříve vyplnit pole "Pokladna" a "Typ pohybu" (příjem nebo výdej), na nichž je závislé interní číslo i předpis zaúčtování. Obsahuje-li pokladní doklad skladové položky, pak program automaticky generuje příjemky nebo výdejky.

Pokud ve skladové evidenci používáte EAN kódy, pomocí čtečky kódů snadno nakupujete i prodáváte zboží za hotové. Pomocí tlačítka Spárovat lze vytvořený pokladní doklad spárovat s fakturami, pohledávkami nebo závazky. Z pokladního dokladu, kterým se hradila zálohová faktura, lze pomocí tlačítka Vytvořit zálohový daňový doklad vytvořit zálohový daňový doklad.

Vzájemnou provázanost všech dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby.

+ Nový bankovní výpis

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu bankovního dokladu, jejíž pomocí vystavíte bankovní doklad. Nutné je nejdříve vyplnit pole "Bank.účet" a "Typ pohybu" (příjem nebo výdej), na nichž je závislé interní číslo i předpis zaúčtování.Pomocí tlačítka Spárovat lze vytvořený bankovní doklad spárovat s fakturami, pohledávkami nebo závazky. Z bankovního dokladu, kterým se hradila zálohová faktura, lze pomocí tlačítka Vytvořit zálohový daňový doklad vytvořit zálohový daňový doklad. Vzájemnou provázanost všech dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby.

Pokladna

Je to seznam všech pokladních dokladů se všemi údaji, které jsou důležité pro evidenci plateb v hotovosti. Zde je možnost pokladní doklad přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat, tisknout, a to jako pokladní doklad nebo jako zjednodušený daňový doklad. Do tohoto seznamu je uložen i pokladní doklad, který vznikl při hotovostní platbě přijaté faktury nebo vydané faktury.

Pomocí tlačítka Služby lze hotovostní platbu spárovat (vytvořit spojení úhrady) s fakturami, pohledávkami nebo závazky, vytvořit zálohový daňový doklad z pokladního dokladu, kterým se uhrazovala zálohová faktura. V případě pořízení majetku si tímto způsobem můžete otevřít kartu majetku k jejímu okamžitému vyplnění. Vzájemnou provázanost všech souvisejících dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby.

Pokud jsou přednastaveny všechny "účetní" údaje – předkontace a středisko, je po uložení doklad okamžitě zaúčtován, pole "zaúčtováno" se nastaví zaškrtnuto. Chybí-li některý z nich, zůstane pole "zaúčtováno" ve stavu nezaškrtnuto, což znamená NE. Další významnou vlastností je pevné propojení účtování mezi souvisejícími doklady (fakturami). Jakmile změníte u spárovaných pokladních dokladů účet dodavatele nebo odběratele (např. zvolíte jinou "analytiku"), program tuto změnu promítne do souvisejícího dokladu.V libovolném období můžete prohlížet pokladní knihu, přehled DPH a saldo dodavatelů nebo odběratelů.

Pokladní doklady můžete třídit a tisknout dle mnoha volitelných kritérií, které si můžete předem připravit.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Banka

Je to seznam všech bankovních dokladů se všemi údaji, které jsou důležité pro evidenci bezhotovostních plateb. Zde je možnost bankovní doklad přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat. Pomocí tlačítka Služby lze bezhotovostní platbu spárovat (vytvořit spojení úhrady) s fakturami, pohledávkami nebo závazky, vytvořit zálohový daňový doklad z bankovního dokladu, kterým se uhrazovala zálohová faktura. Vzájemnou provázanost všech souvisejících dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Pomocí tlačítka Služby lze načíst výpisy, pokud používáte elektronické bankovnictví.

Pokud jsou přednastaveny všechny "účetní" údaje – předkontace a středisko, je po uložení doklad okamžitě zaúčtován, pole "zaúčtováno" se nastaví zaškrtnuto. Chybí-li některý z nich, zůstane pole "zaúčtováno" ve stavu nezaškrtnuto, což znamená NE. Další významnou vlastností je pevné propojení účtování mezi souvisejícími doklady (fakturami). Jakmile změníte u spárovaných bankovních dokladů účet dodavatele nebo odběratele (např. zvolíte jinou "analytiku"), program tuto změnu promítne do souvisejícího dokladu.

V libovolném období můžete prohlížet bankovní knihu a saldo dodavatelů nebo odběratelů. Bankovní doklady můžete třídit a tisknout dle mnoha volitelných kritérií, které si můžete předem připravit.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Příkaz k úhradě

Potvrzením této volby se dostanete do seznamu vytvořených příkazů k úhradě, které zde můžete měnit, smazat a samozřejmě i vytvořit, příp. tisknout a třídit dle mnoha volitelných kritérií.Při vytvoření příkazu k úhradě vybíráte z jednotlivých dokladů, které ve sloupci "Stav úhrady" nemají "Uhrazeno".

V případě, že máte nastaveno, že je vyžadován podpis přijaté faktury před tvorbou příkazu k úhradě, musí být tato podmínka splněna, aby se vám faktura zde nabízela. Vytvořené příkazy můžete tisknout nebo odesílat elektronicky do většiny bankovních ústavů.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Příkaz k inkasu

Potvrzením této volby se dostanete do seznamu vytvořených příkazů k inkasu, které zde můžete měnit, smazat a samozřejmě i vytvořit, příp. tisknout a třídit dle mnoha volitelných kritérií.Příkazy k inkasu můžete vytvářet i v modulu Prodej.

Pracovní plocha – hlavní

Podrobnější popis některých voleb ("Pokladna", "Banka" a "Příkaz k úhradě") v této pracovní ploše modulu je shodný s popisem voleb v postranní navigaci. Další informace si můžete u těchto voleb přečíst.


Nejpodrobnější informace o obsahu jednotlivých polí daných voleb naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddíle Peníze:

Přehledy položek dokladů

Jsou to vlastně seznamy všech položek, které se tvoří v modulu "Peníze". Zde přístupné položky jsou dále rozděleny podle jednotlivých druhů dokladů na:

Jednotlivé položky lze prohlížet, třídit, vyhledávat podle zadaných kritérií. Pomocí tlačítka Vazby lze sledovat vazby na jiné doklady. Položky zde nelze opravovat. Pomocí standardní globální filtrace vytváříte přehledy položek.

V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovní plocha – pod čarou

Tato část pracovní plochy obsahuje několik dalších voleb, které využívá tento modul a které jsou nutné k usnadnění účtování. Zde se tiskne pokladní i bankovní kniha.

Pokladní kniha

V této volbě se tiskne pokladní kniha za vybranou pokladnu za vybrané období.

Bankovní kniha

V této volbě se tiskne bankovní kniha za vybraný bankovní účet za vybrané období.

Seznam pokladen

Je seznam pokladen firmy. Je to obdoba typu dokladů u modulu "Nákup" a "Prodej". Dle úvodního nastavení se nechá název pokladny vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Nastavují se zde údaje, důležité pro pokladní doklady. Zaškrtává se, zda se jedná o doklady účetní. Lze přednastavit středisko, měna, primární účet pro danou pokladnu (211… – Pokladna), předpis zaúčtování pro příjem a pro výdej.Každý pokladní doklad, který v programu Flexiee pořídíte, musí mít vyplněnu pokladnu (z tohoto seznamu pokladen) a typ pohybu (příjem nebo výdej). V závislosti na těchto vybraných údajích jsou použity dokladové řady, které určují čísla dokladů.Základní přednastavení je připraveno pro korunovou pokladnu a pro pokladnu v Euro. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Seznam bankovních účtů

Je seznam bankovních účtů firmy. Je to obdoba typu dokladů u modulu "Nákup" a "Prodej". Dle úvodního nastavení se nechá název banky vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Nastavují se zde údaje důležité pro bankovní doklady: číslo účtu, kód banky, příp. specifický symbol, měna účtu, adresa bankovního ústavu. Nastavují se zde údaje nutné pro elektronické bankovnictví. Lze přednastavit středisko, měna, primární účet pro vybraný bankovní účet (221… – Bankovní účty), předpis zaúčtování pro příjem a pro výdej.Každý bankovní doklad, který v programu ABRA Flexi pořídíte, musí mít vyplněn bank. účet (z tohoto seznamu bankovních dokladů) a typ pohybu (příjem nebo výdej). V závislosti na těchto vybraných údajích jsou použity dokladové řady, které určují čísla dokladů.Je připraveno základní přednastavení. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Předpisy zaúčtování

Pod touto volbou je dostupná volba:

 • předpis zaúčtování – pokladní doklady
  Předpis se využívá v nastavení seznamu pokladen. Je dostupný i při pořizování pokladních dokladů, a to v hlavičce dokladu i v položkách, kde můžete předem nastavené účtování změnit. Dle úvodního nastavení se nechá název předpisu vyplnit až ve 3 cizích jazycích.
  Zde se nastavují účty pro stranu MD u výdajových dokladů a Dal u příjmových dokladů(opačná strana je nastavena v seznamu pokladen) a účty daně z přidané hodnoty. Lze nastavit i kód plnění pro DPH. Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
  Je možno si psát popisy těchto předpisů, vytvářet různé poznámky.
  V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

 • předpis zaúčtování – bankovní doklady
  Předpis se využívá v nastavení seznamu bankovních účtů. Je dostupný i při pořizování bankovních dokladů, a to v hlavičce dokladu i v položkách, kde můžete předem nastavené účtování změnit. Dle úvodního nastavení se nechá název předpisu vyplnit až ve 3 cizích jazycích.
  Zde se nastavují účty pro stranu MD u výdajových dokladů a Dal u příjmových dokladů(opačná strana je nastavena v seznamu bankovních účtů) a účty daně z přidané hodnoty. Lze nastavit i kód plnění pro DPH. Základní přednastavení je připraveno. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.
  Je možno si psát popisy těchto předpisů, vytvářet různé poznámky.
  V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Dokladové řady

Zde se nastavují dokladové řady pro veškeré doklady, které se tvoří v modulu "Peníze". Proto je pod touto volbou je dostupná volba:

 • Dokladové řady – pokladní doklady

 • Dokladové řady – bankovní doklady

Dle úvodního nastavení se nechá název dokladové řady vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Je to šablona pro automatické generování čísel dokladů. Díky tomu můžeme poznat z čísla dokladu jeho charakter. Skládají se z předpony (mohou to být zkratky dokladových řad, např. P+ nebo PP = pokladna příjem , P- nebo PV = pokladna výdej, B+ nebo BP = banka příjem , B- nebo BV = banka výdej), číselné části (např. 0001-9999 – nechá se nastavit až osmimístné číslo s tím, že nuly se nezobrazují) a přípony (např. označení roku). Také je nutno stanovit, pro které účetní období se tato číselná řada používá. Některé jsou již předdefinovány s možností jejich úpravy.

Související

Našli jste odpověď?