Skip to main content
Obchodní partneri - navigácia

Business partners navigation

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Modul slúži na zaznamenávanie všetkých potrebných údajov o zákazníkoch a dodávateľoch vašej spoločnosti. Tieto údaje používajú ďalšie moduly systému ABRA Flexi.


Spoločnosti môžete zaradiť do rôznych skupín, napr. dodávateľ - odberateľ, podľa regiónu, podľa typu komodít, s ktorými obchodujú. V závislosti od týchto skupín môžete nastaviť aj analýzu dodávateľsko-odberateľských účtov, ktoré sa potom automaticky ponúkajú.


K firmám môžete pripojiť ľubovoľný počet kontaktov, bankových spojení, udalostí. Rezervácie tovaru sa zaznamenávajú na firemných kartách. Ku každej adrese, kontaktu, udalosti môžete pripojiť značky s ďalšími informáciami, ktoré sú pre vás dôležité. Modul umožňuje vybrať spoločnosti podľa zadaných podmienok a tlačiť rôzne zostavy, adresy na rôzne typy štítkov alebo rôzne veľkosti obálok.


ABRA Flexi podporuje import údajov uložených vo formáte Microsoft Excel (XLS) alebo v textovom súbore XML. Takto môžete jednoducho importovať zoznam firiem vyexportovaný z iného programu alebo vami vytvorené údaje. Na druhej strane podporuje aj export údajov (v tomto prípade zoznamu spoločností) do programu Microsoft Excel (XLS) alebo do textového súboru XML.

Bočná navigácia

+Nová adresa firmy

Potvrdením tejto možnosti sa na pracovnej ploche otvorí prázdna karta spoločnosti, kde máte možnosť vytvoriť novú kartu pre novú spoločnosť. Okrem bežných identifikačných údajov sú prednastavené aj skupina firiem, typ vzťahu, dátum splatnosti faktúry a stredisko. Na kartu si môžete zapísať aj podrobnejší popis firmy, rôzne poznámky, priradiť značky, zaznamenať termíny atď. Na kartách sa zaznamenávajú aj rezervácie. Karta môže slúžiť na sledovanie súhrnných informácií o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch (objem fakturácie, včasnosť platieb, počet dní omeškania platieb, nevybavené otázky, ponuky, objednávky,....)

Adresy spoločností

Jedná sa o kompletný zoznam spoločností so všetkými údajmi týkajúcimi sa spoločnosti, ktoré sa vyplnia pri vytváraní novej karty . K dispozícii je možnosť pridať spoločnosť alebo aktualizovať či odstrániť existujúcu spoločnosť. Reporty sa vytvárajú pomocou štandardného globálneho filtrovania. V tejto možnosti môžete pomocou dvoch tlačidiel so šípkami importovať adresy spoločností uložené vo formáte Microsoft Excel (XLS) alebo v textovom súbore XML. Do týchto formátov ich môžete aj exportovať.

Kontakty

Umožňuje rýchlo zadať kontakty a vyhľadávať ich. Nie je potrebné viazať ich na konkrétnu spoločnosť.V tejto možnosti môžete exportovať údaje do formátu Microsoft Excel (XLS).

Udalosti

Umožňuje rýchlo zadávať rôzne informácie, ktoré nemusia byť viazané na konkrétnu spoločnosť, ako napríklad termíny, informácie o predaji, sťažnosti atď. a jednoducho ich vyhľadávať.V tejto možnosti môžete údaje exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovný priestor - hlavný

Podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých polí daných možností nájdete v nápovede pre program A v časti Obchodní partneri:

Aktualizujte zoznam obchodných partnerov. V prípade partnera ukladáte kontakty alebo osoby vrátane ich funkcií a kontaktných údajov.V zozname udalostí zaznamenávate komunikáciu so zákazníkom a jeho požiadavky. Pod pojmom udalosť možno chápať stretnutie vo firme, stretnutie na veľtrhu, úlohu pridelenú zamestnancovi, zápis z porady a mnoho ďalších. Ku každej adrese, kontaktu alebo udalosti môžete pripojiť neobmedzený počet štítkov, ktoré vám pomôžu lepšie špecifikovať ich vlastnosti a lepšie sa v nich orientovať a filtrovať.

Vypíšte všetky kontakty, ktoré ste zaregistrovali do formulárov. V zozname môžete vyhľadávať kontakty podľa zadaných kritérií vo všetkých spoločnostiach v adresári. Pre každú spoločnosť môžete vo formulároch aktualizácie zobraziť kontakty viazané na konkrétnu adresu. Pri kontakte môžete zadať spoločnosť, funkciu, oddelenie, telefón, e-mail a poznámky. Na kontakty možno pripevniť štítky na lepšiu orientáciu.

Zoznam všetkých udalostí, ktoré sú spojené s partnerom. Udalosti môžeme použiť aj ako zápisnice zo stretnutí s partnermi alebo ako úlohy či zadanú prácu, školenie a podobne. V okne úprav adresy sa zobrazí zoznam udalostí, ktoré sa týkajú vybraného partnera. Poctivo vedený zoznam udalostí umožňuje manažérom efektívne prideľovať pracovníkov a sledovať stav riešenia.

Pracovné miesto - poznámka pod čiarou

Táto časť pracovného priestoru tohto modulu obsahuje:

Skupiny firem

Sú veľmi dôležité pre prácu s obchodnými partnermi. Rozdeľujú spoločnosti do skupín, ktoré majú spoločné charakteristiky. Spoločnosti môžete rozdeliť napríklad podľa dodávateľsko-odberateľských vzťahov, podľa komodít, s ktorými obchodujete. Ďalšou možnosťou je rozdelenie podľa regiónov. V závislosti od týchto skupín môžete nastaviť aj analytiku dodávateľsko-odberateľských účtov, ktoré sa potom automaticky ponúkajú.Údaje môžete exportovať do formátu Microsoft Excel (XLS).V tejto možnosti môžete vytvárať, meniť, odstraňovať skupiny spoločností.

Typy udalostí/činností

Typy nákladov na udalosti/činnosti

Typy zákazníckych zmlúv

Typy dodávateľských zmlúv

Súvisiace

Did this answer your question?