Modul "Majetek" vede kompletní evidenci drobného majetku, dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku a majetku pořízeného formou leasingu. Na kartě majetku lze evidovat umístění majetku, hmotně odpovědné osoby, zápůjčky.

Modul provádí odpisování hmotného majetku (dále HM) v souladu se zákonem. Umožňuje pokračovat v odepisování, které bylo zahájeno v dřívějších letech jiným účetním softwarem. Je možno odepisování přerušit.

Modul umožňuje výpočet odpisů HM ve dvou režimech:

Účetní (ekonomické) odpisy

Výši odpisu si zvolíte podle vašich potřeb a zkušeností. U účetních odpisů máte možnost vypočítat jejich roční i měsíční výši. Účetní odpisy můžete nahrávat do účetnictví každý měsíc, každé 2 měsíce, čtvrtletně, pololetně nebo jednou ročně. Odpisy by měly odrážet reálnou situaci ve vaší firmě. Výši účetních odpisů můžete volit pro každý rok jinou. Lze tisknout kartu HM s přehledem, jak byl HM v jednotlivých letech odpisován.

Daňové odpisy (rovnoměrné i zrychlené)

Jsou odpisy, jejichž výše je daňově uznatelná podle zákona o dani z příjmů. HM se zatřídí do odpisových skupin. Ke každému HM je veden odpisový plán pro celou dobu odpisování. Tato vlastnost umožňuje prohlížet a tisknout kartu HM s přehledem, jak byl HM v jednotlivých letech odpisován účetně i daňově.

Modul vede odděleně evidenci majetku pořízeného formou leasingu, a to formou leasingu operativního nebo finančního. Modul vytvoří splátkový kalendář, seznam daňových nákladů a vygeneruje účetní doklady.

Postranní navigace

+ Zařadit nový majetek

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu, jejíž pomocí vystavíte kartu majetku. Nejdříve se musí vyplnit pole "Typ" a "Druh" (hmotný dlouhodobý, nehmotný dlouhodobý, drobný, neodepisovaný-pouhá evidence), na nichž je závislé účtování a odepisování.

Na kartě majetku je nutno vyplnit datum koupě, dle lze poznamenat způsob pořízení, číslo faktury, příp. jiného dokladu pořízení, počet kusů v souboru, záruční dobu, dodavatele, výrobce, výrobní číslo, datum výroby. Lze přesně vyznačit umístění majetku – objekt, sekce, místnost. Lze nadefinovat číslo střediska, na které se budou účtovat odpisy. Může se vyznačit zakázka, pokud je majetek pořízen k určité zakázce. K dalším poznámkám je možno využít štítky. Lze zapisovat hmotně odpovědné osoby, zápůjčky.

V záložce "Odpisování" se definuje, zda chcete vytvářet účetní odpisy a na kolik měsíců, jaký požadujete způsob odpisování (rovnoměrné nebo zrychlené odpisy), do jaké odpisové skupiny majetek patří. Zde se stanoví počátek daňových i účetních odpisů.V záložce "Události" si vybíráte typ události, který je přesně nadefinován a který ovlivňuje způsob výpočtu odpisů (zařazení, úplné vyřazení, částečné vyřazení, technické zhodnocení, přerušení a opětovné zahájení účetních i daňových odpisů). Zde vybíráte i účty pro danou událost.Na základě vyplnění všech důležitých údajů (pokud některý opomenete, budete vyzváni k doplnění) po stisku tlačítka Generovat odpisy se vygenerují daňové, příp. i účetní odpisy.

+ Přidat nový leasing

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu, jejíž pomocí vystavíte kartu majetku pořízeného formou leasingu. Nejdříve se musí vyplnit pole "Typ" a "Druh" (finanční, operativní), na nichž je závislé účtování.

Na kartě majetku je nutno vyplnit datum zahájení leasingu, číslo smlouvy, dále je možno vyplnit záruční dobu, dodavatele, výrobce, výrobní číslo, datum výroby. Lze nadefinovat středisko, na které se budou účtovat náklady. Může se vyznačit zakázka, pokud je majetek pořízen k určité zakázce.

K dalším poznámkám je možno využít štítky. Lze zapisovat hmotně odpovědné osoby, zápůjčky. V záložce "Parametry" se definuje počet splátek, počet měsíců pro účtování daňových nákladů, frekvence účtování daňových nákladů a samozřejmě i veškeré účty pro zaúčtování časového rozlišení, daňových nákladů a DPH.Na základě vyplnění všech důležitých údajů (pokud některý opomenete, budete vyzváni k doplnění) po stisku tlačítka Generovat splát. kalendář v několika dalších krocích opíšete údaje z leasingové smlouvy: mimořádnou splátku, poplatek za uzavření smlouvy, nultou splátku, obecné splátky, poslední splátku, která bývá zpravidla odlišná od splátek obecných. Zadávají se zde sazby DPH, kódy DPH, typ závazků pro zaúčtování závazků z leasingových splátek. Tím připravíte podklady k závěrečnému generování splátkového kalendáře, daňových nákladů a vytvoření účetních dokladů.

Majetek

Je to seznam všech karet drobného majetku, dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku se všemi údaji, které jsou důležité pro evidenci majetku. Zde je možnost kartu majetku přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, tisknout. Do tohoto seznamu je uložena i karta majetku, kterou jste vytvořili při nákupu majetku za hotové nebo na fakturu pomocí tlačítka Služby. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy.

V této volbě můžete importovat karty majetku uložené ve formátu Microsoft Excel (XLS) i provádět jejich export do tohoto formátu.

Leasing

Je to seznam všech karet majetku pořízeného formou leasingu se všemi údaji, které jsou důležité pro evidenci tohoto majetku. Zde je možnost kartu majetku přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, tisknout.Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy. V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovní plocha – hlavní

Podrobnější popis voleb v této pracovní ploše modulu je shodný s popisem voleb v postranní navigaci. Další informace si můžete přečíst u jednotlivých voleb.

Nejpodrobnější informace o obsahu jednotlivých polí daných voleb naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddíle Majetek:

Pracovní plocha – pod čarou

Typy majetků

Tato volba umožní rozdělit majetek do zde definovaných skupin podle společných vlastností, např. na majetek odepisovaný a neodepisovaný, hmotný a nehmotný, podle účtu majetku, účtu odpisů, účtu zařazení, středisek, zakázek. Toto vše jsou údaje, které se v typu majetku vyplňují a podle tohoto typu se nastavují na kartě majetku.

Dle úvodního nastavení se nechá název typu majetku vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Typy majetků lze vytvořit, stávající změnit nebo smazat.Je připraveno základní přednastavení pro určité typy majetku. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.Je možno si psát popisy těchto typů, vytvářet různé poznámky.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Typy leasingů

Tato volba umožní rozdělit majetek pořízený formou leasingu do zde definovaných skupin podle společných vlastností, např. podle druhu (operativní, finanční), podle středisek. Nastavuje se účet časového rozlišení, závazků, daňových nákladů, DPH. Toto vše jsou údaje, které se podle tohoto typu nastavují na kartě majetku pořízeného formou leasingu.

Dle úvodního nastavení se nechá název typu leasingu vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Typy leasingů lze vytvořit, stávající změnit, smazat.Je připraveno základní přednastavení pro určité typy leasingu. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.Je možno si psát popisy těchto typů, vytvářet různé poznámky.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Odpisové skupiny

Odpisové skupiny obsahují standardní hodnoty definované aktuální legislativou, které jsou nastaveny a které nelze upravovat. Dále je zde možnost definovat vlastní nestandardní skupiny, které lze změnit do té doby, dokud nejsou použity při vyplňování karty majetku.

Umístění

Pomocí tohoto seznamu můžete na kartě majetku nadefinovat, kde přesně se majetek nachází, a to ve třech kategoriích: objekt, sekce a místnost. V této volbě tedy vytvoříte seznam všech objektů, oddělení, místností vaší firmy podle toho, jak přesně budete chtít mít uvedené umístění majetku. Je možno si psát popisy tohoto umístění, vytvářet různé poznámky. Seznam můžete upravovat, mazat, třídit, tisknout.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Související

Našli jste odpověď?