Modul slouží k evidenci všech potřebných údajů pro realizaci prodeje zboží, materiálu a služeb. Zde se evidují vydané faktury, přijaté objednávky, přijaté poptávky, vydané nabídky, prodej na zakázky. ABRA Flexi podporuje používání čárových kódů. Faktury lze vystavovat i v cizí měně, lze odesílat e-mailem.

Modul zahrnuje všechny seznamy nutné pro přehledné vedení všech dokladů, které mají vztah k odběrateli. Pomocí typů dokladů a předpisů zaúčtování se nastavuje předkontace pro jednotlivé skupiny vydaných faktur, která pak usnadňuje účtování.

Modul pracuje se zálohovými fakturami i se zálohovými daňovými doklady velmi jednoduše a transparentně. Při uzavření účetního období provede program vyúčtování kurzových rozdílů a vygeneruje interní účetní doklady.

Ke všem dokladům můžete připojit štítky s dalšími pro vás důležitými informacemi.
Modul umožňuje podle zadaných podmínek vybírat a tisknout různé přehledy, obálky.

V případě skladové evidence je předpokladem pro správné použití vyplnění potřebných číselníků v modulu "Zboží".

Systém ABRA Flexi podporuje export dat do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML. Můžete provádět i jejich import z textového souboru XML.

Postranní navigace

+Vydat novou fakturu

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu vydané faktury, jejíž pomocí vystavíte fakturu – daňový doklad, zálohovou fakturu, zálohový daňový doklad. Nutné je nejdříve vyplnit pole "Typ faktury", na kterém je závislé interní číslo i předpis zaúčtování. Obsahuje-li faktura skladové položky, pak program automaticky generuje výdejky. Pokud ve skladové evidenci používáte EAN kódy, pomocí čtečky kódů snadno prodáváte zboží přímo ze skladu. Pomocí tlačítka Služby lze ve vydané faktuře odečíst uhrazenou zálohu i uhrazený zálohový daňový doklad, v případě hotovostní úhrady okamžitě vystavit příjmový pokladní doklad. Vzájemnou provázanost těchto, příp. i skladových dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. K fakturám můžete tisknou obálky, můžete je též odesílat mailem.

+Přijmout novou objednávku

Potvrzením této volby otevřete na pracovní ploše prázdnou kartu přijaté objednávky, jejíž pomocí vystavíte přijatou objednávku. Nutné je nejdříve vyplnit pole "Typ dokladu", na kterém je závislé interní číslo. V jednotlivých ceníkových položkách objednávky můžete ihned označit, zda chcete zboží pro odběratele rezervovat na skladě nebo objednat u dodavatele.Pokud ve skladové evidenci používáte EAN kódy, pomocí čtečky kódů snadno přijmete objednávku ceníkového zboží. Pomocí tlačítka

Služby lze k přijaté objednávce vystavit vydanou fakturu, výdejku, vydanou objednávku i vydanou poptávku. Vzájemnou provázanost těchto dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby.

Vydané faktury

Je to seznam všech vydaných faktur se všemi údaji, které jsou vyplňovány při vystavení vydané faktury. Zde je možnost vydanou fakturu přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat, tisknout. Lze ji též odeslat mailem ve formě PDF.Do tohoto seznamu je uložena i vydaná faktura, která vznikla z přijaté objednávky nebo z výdejky. Pomocí tlačítka Služby lze ve vydané faktuře odečíst uhrazenou zálohu i uhrazený zálohový daňový doklad, lze v případě hotovostní úhrady okamžitě vystavit příjmový pokladní doklad. Vzájemnou provázanost těchto dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Jak je faktura jednotlivými funkcemi modulu postupně zpracovávána, tak se postupně mění i její stav. Vlastní úhrada faktur se provádí bankovními nebo pokladními doklady, které se můžou s fakturou spárovat. Dle výše provedené úhrady je faktura převedena do stavu "UHRAZENA" nebo "ČÁSTEČNĚ UHRAZENA". Pokud jsou přednastaveny všechny "účetní" údaje – předkontace a středisko, je po vytvoření faktury doklad okamžitě zaúčtován, pole "zaúčtováno" se nastaví žaškrtnuté. Chybí-li některý z nich, zůstane pole "zaúčtováno" ve stavu nezaškrtnuto, což znamená NE.

Další významnou vlastností je pevné propojení účtování mezi souvisejícími doklady (úhrady, zálohy a zálohové daňové doklady). Jakmile změníte účet odběratele (např. zvolíte jinou "analytiku"), program tuto změnu promítne do uhrazujícího dokladu na stranu DAL a naopak.Faktury, vč. zaúčtování, dodací listy můžete kdykoli prohlížet a tisknout, můžete tisknout obálky, přehled dokladů dle mnoha volitelných kritérií, které si můžete předem připravit.V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML. Můžete provádět i import z textového souboru XML.

Přijaté objednávky

Je to seznam všech přijatých objednávek se všemi údaji, které jsou nutné při přijetí objednávky. Zde je možnost přijatou objednávku přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat, tisknout. Lze ji též odeslat mailem ve formě PDF.Do tohoto seznamu je uložena i objednávka, kterou vytvoříte z přijaté poptávky nebo vydané nabídky. Pomocí tlačítka Služby lze k přijaté objednávce vystavit vydanou fakturu, výdejku, vydanou objednávku, hromadnou vydanou objednávku, vydanou poptávku i hromadnou vydanou poptávku. Vzájemnou provázanost těchto dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy.V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS) nebo do textového souboru XML. Můžete provádět i import z textového souboru XML.

Odběratelé

Potvrzením této volby se zobrazí ta část obchodních partnerů, které jsou zahrnuty v modulu "Obch.partneři", které mají v položce "Typ vztahu" vybránu možnost "Odběratel" nebo "Odběr./Dodav." Jejich dostupnost zde v tomto modulu je z důvodu umožnění pružnějšího využití té části obchodních partnerů, které tento modul využívá, k rychlejší aktualizaci odběratelů, jejich kontaktů, událostí, bankovních spojení, rezervací a pod.

Pracovní plocha – hlavní

Podrobnější popis některých voleb ("Vydané faktury" a "Přijaté objednávky") v této pracovní ploše modulu je shodný s popisem voleb v postranní navigaci. Další informace si můžete u těchto voleb přečíst.

Nejpodrobnější informace o obsahu těchto polí naleznete v nápovědě k programu ABRA Flexi v oddílu Prodej:

Prodejní kasa

Prodejní kasa je v systému ABRA Flexi rozšiřujícím formulářem a je určena pro maloobchodní prodej. Jedná se o zjednodušenou a rychlou formu vytvoření prodejního dokladu s hotovostní platbou a platbou formou platebních karet.

Přijaté poptávky

Je to seznam všech přijatých poptávek se všemi údaji, které jsou nutné k evidenci přijaté poptávky. Zde je možnost přijatou poptávku přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat, tisknout.Pomocí tlačítka Služby lze k přijaté poptávce vystavit vydanou nabídku, přijatou objednávku, vydanou poptávku. Vzájemnou provázanost těchto dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy.V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Vydané nabídky

Je to seznam všech vydaných nabídek se všemi údaji, které jsou nutné k vystavení vydané nabídky. Zde je možnost vydanou nabídku přidat nebo stávající aktualizovat, smazat, stornovat, tisknout, odeslat mailem ve formě PDF.Do tohoto seznamu je uložena i vydaná nabídka, která vznikla z přijaté poptávky. Pomocí tlačítka Služby lze k vydané nabídce vystavit přijatou objednávku, příp. vytvořit jinou variantu nabídky. Vzájemnou provázanost těchto dokladů můžete sledovat přes tlačítko Vazby. Pomocí standardní globální filtrace se vytváří přehledy. V této volbě můžete pomocí tlačítka dvou šipek provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Analýza prodeje

Tato volba umožňuje jiný pohled na prodej skladových zásob – podle konkrétního zboží, skupin zboží, skladů, středisek, zakázky, podle firmy, skupiny firem i podle místa určení. Zjišťujete nejen obrat, ale i zisk.

Přehledy položek dokladů

Jsou to vlastně seznamy všech položek, které se tvoří v modulu "Prodej". Zde přístupné položky jsou dále rozděleny podle jednotlivých druhů dokladů na:

Jednotlivé položky lze prohlížet, třídit, vyhledávat podle zadaných kritérií. Pomocí tlačítka Vazby lze sledovat vazby na jiné doklady. Položky zde nelze opravovat. Pomocí standardní globální filtrace vytváříte přehledy položek.

V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Pracovní plocha – Pod čarou

Tato část pracovní plochy obsahuje několik dalších voleb, které využívá tento modul a které jsou nutné k usnadnění účtování.

Odběratelé

Potvrzením této volby se zobrazí ta část obchodních partnerů, které jsou zahrnuty v modulu "Obch.partneři", které mají v položce "Typ vztahu" vybránu možnost "Odběratel" nebo "Odběr./Dodav." Jejich dostupnost zde v tomto modulu je z důvodu umožnění pružnějšího využití té části obchodních partnerů, které tento modul využívá, k rychlejší aktualizaci odběratelů, jejich kontaktů, událostí, bankovních spojení, rezervací a pod.

Zakázky

Je to vlastně klasický číselník, který můžete používat ve všech dokladech, se kterými program pracuje. Zde pak pomocí tlačítka Vazby vidíte všechny doklady, které se k dané zakázce vážou. Dle úvodního nastavení se nechá název zakázky vyplnit až ve 3 cizích jazycích.V tomto číselníku si můžete zvolit o jaký typ zakázky se jedná, kterého střediska, které firmy se týká, kdo zodpovídá za tuto zakázku, kdy byla zakázka přijata i kdy ukončena. Můžete si doplnit i stav zakázky – v běhu, částečně hotovo, hotovo. Lze doplnit i podrobnější popis zakázky. Toto jsou údaje, které nejsou povinné, pomáhají však k vytváření přehledů, k rychlejšímu vyhledávání konkrétní zakázky.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Typy dokladů

Každý doklad, který v programu ABRA Flexi pořídíte, musí mít vyplněn typ dokladu, který s sebou nese základní údaje, které se v dané skupině dokladů opakují. Dle úvodního nastavení se nechá název typu dokladu vyplnit až ve 3 cizích jazycích. V závislosti na vybraném typu dokladu jsou použity dokladové řady, které určují interní čísla dokladů. Podle tohoto typu jsou doklady členěny do skupin podle společných vlastností. Z toho je zřejmé, že i každý modul má svoje typy dokladů. Zde jsou řešeny typy dokladů modulu "Prodej":

 • typy vydaných faktur – zde se nastavují údaje důležité pro vydanou fakturu – konstantní symbol, splatnost, forma úhrady, bankovní účet, způsob zaokrouhlení. Vybírá se, pro jaký druh faktury bude určitý typ faktury používán – standardní faktura, dobropis, zálohová faktura, zálohový daňový doklad, dodací list, proforma. Zde se zaškrtává, zda požadujete automaticky generovat skladové doklady (výdejky), zda se jedná o doklady účetní. Zde lze přednastavit středisko, měna, účet pro stranu MD (311… – Odběratelé), ale také předpis zaúčtování na str. Dal. Základní přednastavení je připraveno pro fakturu, dobropis, zálohu. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků:

 • typy přijatých poptávek,

 • typy vydaných nabídek,

 • typy přijatých objednávek.

Předpisy zaúčtování

Pod touto volbou je dostupná volba Předpis zaúčtování – vydané faktury. Předpis se využívá v nastavení typu vydané faktury. Je dostupný i při pořizování vydaných faktur, a to v hlavičce dokladu i v položkách, kde můžete předem nastavené účtování změnit. Dle úvodního nastavení se nechá název předpisu vyplnit až ve 3 cizích jazycích.Zde se nastavují účty pro stranu Dal (strana MD je nastavena v typu vydané faktury) a účty daně z přidané hodnoty. Lze nastavit i kód plnění pro DPH. Základní přednastavení je připraveno pro tržbu za služby, tržbu za zboží a pro přijatou zálohu. Je nutné toto nastavení však upravit a doplnit dle vlastních požadavků.Je možno si psát popisy těchto předpisů, vytvářet různé poznámky.V této volbě můžete provádět export dat do formátu Microsoft Excel (XLS).

Dokladové řady

Zde se nastavují dokladové řady pro veškeré doklady, které se tvoří v modulu "Prodej". Dle úvodního nastavení se nechá název dokladové řady vyplnit až ve 3 cizích jazycích. Je to šablona pro automatické generování interních čísel dokladů. Díky tomu můžeme poznat z čísla dokladu jeho charakter. Skládají se z předpony (mohou to být zkratky dokladových řad, např. FAV = faktura vydaná, POP = poptávka přijatá), číselné části (např. 0001-9999 – nechá se nastavit až osmimístné číslo s tím, že nuly se nezobrazují) a přípony (např. označení roku). Také je nutno stanovit, pro které účetní období se tato číselná řada používá. Některé jsou již předdefinovány s možností jejich úpravy.

Formy úhrady

Toto je velice jednoduchý číselník, jehož vyplňování je nutné za předpokladu, že používáte rozšiřující modul "Prodejní kasa" a chcete využívat i jiné možnosti úhrady než pouze prodej za hotové. Můžete si zde nastavit formy úhrady podle vašich potřeb. Bližší informace najdete v oddílu Číselníky – > Formy úhrady.
Jsou zde přednastaveny některé formy úhrady:

 • Dobírkou

 • Hotově

 • Platební kartou

 • Nespecifikováno

 • Převodem

 • Šekem

 • Složenkou

 • Zápočtem

Příkaz k inkasu

Příkaz k inkasu znamená bezhotovostní platební metodu, kdy si příjemce vybírá finanční částku z vašeho účtu. Příkazy k inkasu můžete vytvářet i v modulu Peníze.
Další informace naleznete v oddíle Číselníky -> Příkaz k inkasu.

Číselníky zakázek

Související

Našli jste odpověď?