Skip to main content
Prijatá ponuka

Zoznam prijatých ponúk nájdete na pracovnej ploche v module "Nákup" alebo prostredníctvom horného menu Nákup - Prijaté ponuky.

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Zoznam

prijatých ponúk nájdete na pracovnej ploche v module "Nákup" alebo prostredníctvom horného menu Nákup - Prijaté ponuky.

__________________________________________________________________

Funkcie služieb

Zoznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami

a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi.
Keďže prijatý dopyt môže byť úplne prvým dokumentom v celom reťazci obchodného prípadu, prechodom cez všetky odkazy sa zobrazí súhrn celého obchodného prípadu. Vzhľadom na zložitosť všetkých odkazov sa vždy zobrazí "susedný" odkaz na najbližší dokument a z neho môžete "postúpiť" na ďalší dokument.

 • Prijaté otázky

 • Vydané ponuky

 • Prijaté objednávky

 • Nákupné objednávky

 • Vydané faktúry

 • Vydané dopyty

 • Prijaté ponuky

 • Vydané príkazy

 • Príjmy

 • Prijaté faktúry

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (kurzor je na ňom). Po dvojitom kliknutí na záväzný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad toho, ako ABRA Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Potom od zákazníka prijmete objednávku.

 4. Aby ste ho uspokojili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. V závislosti od ziskovosti prijatých ponúk dodávateľov objednávate vytváraním vystavených objednávok.

 6. K tovaru dodanému dodávateľom budú určite priložené prijaté faktúry, s ktorými bude po stohovaní spojených niekoľko účteniek.

 7. Je čas dodať tovar zákazníkovi: vystavená faktúra je prepojená so skladovými expedíciami.

 8. Vystavená faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely alebo sa doklady pri úhrade v nasledujúcom roku tiež preceňujú.

Ak sa pozeráte na niektorý dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na

pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia systému ABRA Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

__________________________________________________________________

Funkcia "Služby"

Funkcia služieb - Súhrnné informácie o spoločnosti

Pri vytváraní alebo aktualizácii dokumentu je niekedy dôležité získať informácie o vašom "finančnom vzťahu" s obchodným partnerom, aby ste mohli zvoliť vhodnú odpoveď alebo vhodný postup pri vytváraní ďalších dokumentov.

Program zobrazí kartu spoločnosti so záložkou Súhrnné informácie

:

Záložka zobrazuje v prvom stĺpci údaje o fakturačnej a platobnej morálke

: Celkovo fakturované, Nezaplatené, Zaplatené po lehote splatnosti, Priemerné oneskorenie v dňoch, Limit fakturácie, Definovaný dátum splatnosti.

Druhý stĺpec bude obsahovať všetky neukončené a nezaúčtované "obchodné" doklady

: Prijaté nezodpovedajúce požiadavky, Vystavené nezodpovedajúce ponuky, Prijaté nezodpovedajúce objednávky, Vystavené nezodpovedajúce požiadavky, Prijaté nezodpovedajúce ponuky, Vystavené nezodpovedajúce objednávky

Ak vás zaujímajú ďalšie informácie o spoločnosti, nájdete ich v ďalších záložkách.

Služby - Tlač aktuálneho dokumentu

Vytlačí dokument, ktorý je vybraný kurzorom. Po stlačení tlačidla sa zobrazí náhľad dokumentu, ktorý vám poskytne predstavu o tom, ako bude dokument vyzerať po vytlačení na tlačiarni. Pri zobrazení náhľadu môžete zmeniť jazyk dokumentu. Ak je dokument v poriadku, je možné ho vytlačiť (tlačidlo "Tlačiareň" v ľavom hornom rohu náhľadu), exportovať vytlačený formulár do štandardného formátu PDF (tlačidlo "PDF/Acrobat") alebo poslať dokument e-mailom (tlačidlo "List").

Funkcia Služby - Vytvoriť vydanú objednávku

Po výbere tejto funkcie sa vygenerujú vystavené objednávky.

Generovanie cenovej ponuky, objednávky alebo faktúry môžete aktivovať len pre doklady, ktoré nie sú v stave "Hotovo" alebo "Zrušiť".

Vygenerovaný dokument sa otvorí v okne a operátor môže upravovať automaticky prenesené údaje. Stav zdrojového dokumentu sa zmení na "Hotovo".

__________________________________________________________________

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete ľahko a rýchlo filtrovať zobrazené dokumenty. Filtrovanie môžete nastaviť podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Môžete filtrovať podľa parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokladu)

Roky sú ponúkané v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) po rok 1990.

Dátum (vydania dokumentu)

Len za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Typ dokumentu

Ponúkajú sa jednotlivé typy dokumentov.

Stav (vykonanie)

Čaká sa, Neurčené, Pripravené, Schválené, Čiastočne vydané/akceptované, Vydané/akceptované, Čiastočne hotové, Hotovo, Zrušiť

Používateľ

Môžete filtrovať dokumenty, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Rolety filtrov ponúkajú na prvom mieste položku, ktorá neobmedzuje zobrazenie podľa parametra. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania

.

__________________________________________________________________

Karta "Prijatá ponuka"

Prijatá ponuka je ďalším článkom v tzv. obchodnom reťazci. Môžete ho zadať ručne alebo ho vytvoriť z vystavenej žiadosti pomocou tlačidla služby. Ak chcete zadať novú prijatú ponuku, začnite stlačením tlačidla "Nová". Po stlačení tlačidla sa zobrazí prázdny formulár prijatej ponuky.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Main"

Typ dokumentu

Povinné pole

Výber zo zoznamu typov dokladov (program si pamätá posledný zadaný typ dokladu v rade zadaných dokladov) Typ dokladu určuje správanie dokladu a nesie aj základné hodnoty dokladu.

Interné číslo

Neprístupné pole

Hodnota sa automaticky vyplní po výbere radu dokladov. V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktoré série sa majú použiť, a zrýchli sa zadávanie a tiež sa odstráni možnosť zadania nesprávnej série.

Prichádzajúce číslo

Číslo ponuky, ktorú vám zaslal dodávateľ. Ak sa vyskytla iná forma ponuky, nemusíte vyplniť hodnotu alebo môžete zadať "telefón, pošta atď."

Vydané

Povinné pole

Pre prvý doklad v rade sa dátum nastaví od dátumu počítača (ak je zadané účtovné obdobie zhodné s aktuálnym kalendárnym rokom. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia). Pri ďalšom dokumente v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Dátum ponuky

Dátum, ktorý je uvedený v písomnej ponuke alebo v ústnej ponuke.

DateStatus

 • Nešpecifikované

Prvý stav ponuky po jej predložení. Ponuka nemôže vstupovať do ďalších akcií a stav sa vytvorí automaticky pri vytvorení ponuky.

 • Pripravené

Ak sa vyžaduje schválenie, ponuka je pripravená na ďalšie spracovanie. Prepínanie vykonáva používateľ.

 • Schválené

Ponuka je schválená na ďalšie spracovanie vo forme objednávky. Prepínanie vykonáva používateľ.

 • Hotovo

Kompletná ponuka je objednaná. Prepnutie vykoná používateľ alebo sa nastaví automaticky pri vytvorení objednávky s kópiou ponuky.

V závislosti od práv nastavených pre používateľa môže dôjsť k prepínaniu stavov. (Ak nastavenia spoločnosti vyžadujú zachovanie týchto stavov.)

Popis

Tu poskytnete vysvetlenie, aby ste sa mohli lepšie orientovať v tabuľke ponúk. Pole je nepovinné.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Doplnok"

Číslo dopytu

Nepovinné pole.

Číslo dopytu môžete vyplniť ručne. V prípade, že bola objednávka vytvorená z dopytu, program vyplní hodnotu automaticky.

Forma platby

Nepovinné pole.

V rozbaľovacom zozname vyberte príslušnú formu platby. Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy platby, napr. predvolené Prevodom, V hotovosti, Vkladovým lístkom, Dobierkou, Platobnou kartou, Kreditom

. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam výberu pre pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie vlastnej formy platby.

Forma dopravy

Nepovinné pole.

Ponúkajú sa hodnoty zaznamenané v ponuke Nástroje - Číselníky - Formy dopravy, napr. Česká pošta, PPL, Osobná

. Pomocou klávesu F2 otvorte zoznam výberu pre pokročilejší výber, úpravu alebo pridanie prepravného formulára.

Doprava a vyzdvihnutie.

Nepovinné pole.

Táto položka slúži na doplnenie textu týkajúceho sa druhu dopravy.

Text môžete zadať ručne alebo pomocou šípky posúvania vybrať z preddefinovaných textov

. Pri úprave textu sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak sa práve zadaná poznámka už nenachádza medzi preddefinovanými textami, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Po stlačení tlačidla lupy sa otvorí číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať ďalší z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Poznámka"

Poznámka

Ľubovoľnú poznámku môžete napísať rukou alebo vybrať z preddefinovaných textov

.

Nie je vytlačená na dokumente.

__________________________________________________________________

Panel 1, karta "Prílohy"

Na tejto karte môžete archivovať rôzne dokumenty týkajúce sa ponuky, napr. jej interné hodnotenie.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, význam niektorých z nich je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu

".

Na pridanie novej prílohy môžete použiť tlačidlo "Nový". Pri pridávaní si môžete vybrať z nasledujúcich možností:

 • Súbor - do databázy sa načíta súbor z vášho lokálneho počítača,

 • Internetovýodkaz - aplikácia zaznamená odkaz (URL), údaje odkazovaného zdroja sa do aplikácie nenačítajú,

 • Prepojenie na súbor - aplikácia zaznamená prepojenie na súbor na disku vášho lokálneho počítača, údaje súboru sa do aplikácie nenačítajú (prepojený súbor nepremenujte, nepresúvajte ani neodstraňujte).

Vedľa vloženej prílohy sa zobrazí ikona priečinka, ktorá vám umožní kedykoľvek si prílohu pozrieť. Ak chcete prílohu uložiť na iné miesto, použite ikonu priečinka. Tlačidlo skenovania sa používa na skenovanie dokumentu, druhá možnosť umožňuje vybrať skener a parametre skenovania.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Dodávateľ"

Spoločnosť

Obchodného partnera môžete vybrať z Adresára

(nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti dodávateľa (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam spoločností (pomocou ikony vpravo alebo klávesom F2) a vyhľadať spoločnosť pomocou filtrov, upraviť vyhľadaného dodávateľa alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať spoločnosť zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Ponúkajú sa len spoločnosti zaregistrované v Adresári obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu vybranú hodnotu Dodávateľ alebo Nákup/dodávateľ

.

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď vyberiete spoločnosť z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modro podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES

(Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulica

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane popisného čísla alebo referenčného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica

, otvorí sa vám vo webovom prehliadači portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej sa spoločnosť nachádza.

Pri zadávaní názvu obce môžete použiť tzv. našepkávač: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho časti a doplní aj príslušnú hodnotu do poľa PSČ

.

POŠTOVNÝ KÓD

Zadajte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).Po vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní PSČ môžete opäť použiť takzvaný našepkávač

: začnite písať prvé číslice PSČ alebo začiatok názvu mesta do poľa a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Krajina

Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo PSČ, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete vyhľadávanie urýchliť, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny, aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

ID

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).Ak po vyplnení hodnoty českej spoločnosti kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČO, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri

.

DIČ

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. Daňové identifikačné číslo je daňové číslo pridelené daňovým úradom každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. DIČ právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + identifikačného čísla, zatiaľ čo DIČ fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty českej spoločnosti kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači vyhľadávací formulár registrovaných subjektov Ministerstva financií ČR, v ktorom je potrebné vyplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať vypísať informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných

krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Medzinárodné číslo tovaru zadajte, ak komunikujete s obchodným partnerom elektronicky alebo ak potrebujete identifikovať obchodného partnera na dokumentoch vo forme čiarového kódu (na skenovanie pomocou skenera).

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Poštová adresa"

Ak je poštová adresa rovnaká ako adresa sídla, nechajte príznak zaškrtnutý, ak sa adresy líšia, príznak zrušte a vyplňte požadované informácie.

__________________________________________________________________

Panel 2, karta "Pridať na adresu"

Na tejto karte sa uvedie adresa, na ktorú sa má tovar doručiť. Ak chcete používať túto kartu, musíte mať adresu zadanú v adresári obchodných partnerov.

Táto funkcia je k dispozícii len vo verzii Premium.

__________________________________________________________________

Panel 3, karta "Špecifikácie"

Na tomto paneli zadáte hodnoty, ktoré sú potrebné na špecifikáciu dokumentu. Pri vytváraní položiek sa údaje automaticky prenesú do príslušných polí. Ak sa v záhlaví zmenia akékoľvek údaje, automaticky sa prenesú do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste zmenili hodnotu. Zmena položky je možná po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia možnosti "kopírovať z hlavičky dokumentu".

Typ vydaného príkazu

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty zaznamenané v ponuke Nákup - Typy dokladov - Typy vystavených objednávok

.

Stredisko

Nepovinné pole.

Umožňuje zaradiť dokument do divízie strediska

účtovanej spoločnosti. V prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska, automaticky sa vyberie stredisko s názvom "Ústredie".

Vybrané stredisko sa zobrazí len na interných kópiách dokumentu.

Aktivita

Nepovinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z číselníka Nástroje - Slovníky - Činnosť

.

Objednávka

Nepovinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky

môžete vybrať tú, ku ktorej sa doklad vzťahuje. Môžete zadať skratku alebo názov zákazky (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zákazku z ponúkaných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla "lupa" alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Značky

Nepovinné pole.

Slúži na označenie dokumentu štítkami,

ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa zobrazujú dostupné štítky, v pravom poli sa zobrazujú štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate vo veľkej miere, môžete použiť rozbaľovací zoznam Skupiny

na zobrazenie štítkov len vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky

), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Panel 3, karta "Zodpovedná osoba"

Zodpovedná osoba

Používateľ zodpovedný za príjem/výdaj; ponúkajú sa osoby z ponuky Nástroje - Osoby a používatelia

.

Kontaktná osoba

Meno používateľa, na ktorého sa má dokument obrátiť.

Názov

Meno osoby.

Telefón

Telefónne číslo osoby.

E-mail

E-mailová adresa osoby.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Domáca mena"

Záložka Domáca mena (zvyčajne označená ako "CZK") poskytuje finančný prehľad celého dokladu

a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky deaktivovaná a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Ak chcete zadať doklad bez položiek

, sumy sa zadávajú do polí záložky (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.


Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základňa

 • DPH

 • Vrátane DPH

Polia sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Suma

Metóda výpočtu a zaokrúhľovania súm dokumentov bez položiek:

Základňa

Ak sa najprv zadá základná suma, príslušná DPH sa vypočíta presne.

DPH

Ak je suma DPH zadaná ako prvá, príslušný základ sa vypočíta presne.

Vrátane DPH

Ak sa ako prvá zadá suma vrátane DPH, príslušný základ a DPH sa vypočítajú pomocou koeficientu (pre sadzbu 21 % základ = 0,1736 * spolu, pre sadzbu 15 % základ = 0,1304 * spolu).

Zaokrúhľovanie definované pre typ dokladu sa pri dokladoch bez položiek nerešpektuje, použije sa vyššie uvedený výpočet. Konečnú sumu môžete po výpočte upraviť podľa svojich potrieb.

__________________________________________________________________

Panel 4, karta "Mena"

Mena

Určuje menu čiastok dokladu. Predvolenou hodnotou je domáca mena zadaná v Nastaveniach spoločnosti

, ak ju ponecháte nezmenenú, ostatné polia karty zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Výmenný kurz

Dvojica polí umožňuje zadať výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre dátum dokladu, ale je možné ho upraviť alebo zadať vlastný. Ak kurz nemožno načítať, pole domácej meny sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základňa

 • DPH

 • Vrátane DPH

Polia sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Suma

V prípade tzv. dokladu bez položiek je možné hodnoty v poliach upravovať okrem základnej sumy a sumy DPH; ostatné polia sú krížovo prepočítané (pri zmene sumy DPH však bude zodpovedať súčet súm, ale nie percentuálna sadzba DPH). V prípade dokladu s položkami sú polia pre sumy neprístupné a zobrazujú hodnoty podľa položiek zadaných v doklade.

__________________________________________________________________

Panel 5, karta "Položky dokumentu"
Položky dokumentu môžete vytvárať dvoma spôsobmi.

Individuálna položka vytvorená používateľom

Položky vygenerované programom

Skupinu položiek vytvoríte načítaním obsahu iného dokumentu.

__________________________________________________________________

Karta "Položky dokumentu"
Hlavný panel

Cenníkový kód

Povinné pole

Sklad

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Štítok

Skratka (preberá sa z cenníka)

EAN

Názov

Úplný názov cenníkovej položky (vyplní sa výberom kódu z cenníka).

Množstvo

Počet kusov (počet kusov na sklade sa zobrazí po výbere skladu).

MJ

Merná jednotka

Vyberte z rozbaľovacieho zoznamu.

Je možné ju nastaviť v časti Číselníky

-> Merné jednotky.

Cenová úroveň

Ak ste nastavili Cenové úrovne

, vyberte požadovanú úroveň z rozbaľovacieho zoznamu.

__________________________________________________________________

Cena za MJ

 • Cena za MJ

 • Typ ceny

 • Sadzba DPH

 • Zľava na položku (%)

 • Uplatnenie zľavy z faktúry (%)

__________________________________________________________________

Celková cena

 • Základ (CZK)

 • DPH (CZK)

 • Spolu (CZK)

 • Základ (mena)

 • DPH (mena)

 • Spolu (mena)

Poznámka

Voliteľné

Do tohto poľa môžete zadať akúkoľvek poznámku k položke. Táto poznámka slúži len pre vašu informáciu, nie je vytlačená na žiadnom dokumente.

Poznámku môžete do poľa zadať ručne. Pomocou tlačidla "tri bodky" za poľom môžete otvoriť viacriadkové editačné pole. Pri úprave poznámky sa nad poľom zobrazia tlačidlá "plus a lupa". Ak aktuálne zadaná poznámka nie je medzi preddefinovanými textami

, môžete ju pridať stlačením tlačidla "plus". Stlačením tlačidla "lupa" otvoríte číselník preddefinovaných textov, kde môžete vybrať jeden z existujúcich textov alebo pridávať, upravovať a odstraňovať texty.

Značky

Nepovinné pole.

Slúži na označenie položiek štítkami

, ktoré sa potom zobrazia v poli a môžu sa použiť na filtrovanie.

Stlačením tlačidla Pripojiť otvoríte formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa zobrazujú dostupné štítky, v pravom poli štítky priradené k aktuálnej položke dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate vo veľkej miere, môžete použiť rozbaľovací zoznam Skupiny

na zobrazenie iba štítkov vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Otvorí sa číselník štítkov (ponuka Nástroje - Číselníky - Štítky

), kde môžete pridať požadovaný štítok.

__________________________________________________________________

Karta "Špecifikácie"

Stredisko

Žiadny dokument nebude odoslaný bez strediska.

Aktivita

Vybraná činnosť.

Objednávka

Ponúkajú sa objednávky zaregistrované v ponuke Predaj - Objednávky

.

Objednávka od dodávateľa

Táto hodnota je len informatívna. (neobjednané, objednané, už objednané)

Zväzok

V prípade cenníkovej položky sa hodnota prevezme z cenníka.

Zadáte hodnotu zväzku. Program dokáže vypočítať celkový objem na faktúre, a tak napríklad určiť, či sa všetok tovar na faktúre zmestí do kontajnera.

Objem MJ

V prípade cenníkovej položky sa hodnota prevezme z cenníka.

Vyberiete si zo zoznamu povolených MJ objemu.

Pri vytváraní vystavenej objednávky nezoskupujte

Prepína zoskupovanie pri vytváraní vydaných príkazov.

Stredisko, činnosť a poradie sa automaticky skopírujú z hlavičky dokumentu. Pre každé pole je začiarknutá možnosť "Kopírovať hodnotu z hlavičky dokumentu". Ak chcete zmeniť hodnotu položky, musíte zrušiť jej začiarknutie. Začiarknuté hodnoty sa automaticky aktualizujú na položke, keď sa zmenia v hlavičke dokumentu.

Did this answer your question?