Skip to main content
Interné dokumenty

Práca s internými dokumentmi v ABRA Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Interné dokumenty

Účtovníctvo - Interné doklady

Na tomto formulári vytvárate účtovné a uzávierkové operácie, ktoré nesúvisia so vzájomným porovnávaním. Tu sa zaznamenávajú kurzové a zostatkové rozdiely vytvorené v súvislosti s nastaveniami firmy (menu Firma - Nastavenia - karta Automatické operácie).

Pozor! Interné doklady nie je možné spárovať s platbami, používajú sa len na zaúčtovanie (kurzové rozdiely, predpis miezd atď.). Ak potrebujete doklad spárovať s bankovou alebo pokladničnou platbou alebo ho vyrovnať s iným dokladom, musíte vytvoriť položku Ostatné pohľadávky alebo Ostatné záväzky.

Služobné funkcie

Soznam dokumentov má horný panel nástrojov s funkčnými tlačidlami a filtračnými mriežkami. Obe slúžia na rýchle spustenie často používaných funkcií a výberov.

Funkcia "Väzby"

Pri vytváraní a aktualizácii dokumentov sa vytvárajú prepojenia medzi dokumentmi. Sú to:

Doklad o vrátení peňazí

Vydané a Prijaté faktúry, pohľadávky a záväzky po splatnosti majú odkazy (väzby) na bankové doklady, pokladňu (interné doklady)

Rozdiely v menách

Pri úhrade faktúry v cudzej mene vznikajú kurzové rozdiely v dôsledku zmien výmenných kurzov. Na ich správne zaúčtovanie sa vytvárajú interné účtovné doklady.

Precenenie ku koncu roka (ak je doklad v mene)

Keď faktúry v cudzej mene nie sú na konci roka úplne uhradené. Z dôvodu zmien výmenných kurzov sa rozdiel vo fakturačnej cene na konci roka musí zahrnúť do celkovej fakturačnej ceny. Na ich správne zaúčtovanie sa používajú interné účtovné doklady.

Výdavky, účty

Pri vytvorení faktúry s položkami "skladových" cien sa automaticky vytvoria expedície alebo príjemky.

Zálohy, zálohové daňové doklady

Program zobrazí zoznam všetkých dokumentov, ktoré sú "prepojené" s aktuálnym dokumentom (nachádza sa na ňom kurzor). Po dvojitom kliknutí na záväzný dokument sa zobrazí ďalší zoznam obsahujúci požadovaný dokument. Ďalším dvojitým kliknutím môžete zobraziť okno dokumentu. Takto môžete vidieť celú históriu dokumentu.

Príklad toho, ako Flexi udržiava prepojenia medzi dokumentmi:

 1. Najprv zaznamenáte požiadavku od zákazníka.

 2. Na základe toho vytvoríte svoju ponuku (alebo niekoľko variantov).

 3. Vy potom od kupujúceho prijmete jeho objednávku.

 4. Aby ste ho splnili, posielate požiadavky svojim dodávateľom.

 5. Podľa výhodnosti prijatých ponúk od dodávateľov, objednávate vytvorením objednávok vydaných.

 6. Tovar dodaný dodávateľom bude určite sprevádzaný akceptovanými faktúrami, ku ktorým sa po naskladnení viaže niekoľko výpisov.

 7. Nastal čas dodať tovar zákazníkovi: skladové faktúry sú viazané na výpisy.

 8. Vydaná faktúra sa neskôr uhradí v banke. Ak sú v cudzej mene, vznikajú kurzové rozdiely, prípadne sa doklady preceňujú aj pri úhrade v nasledujúcom roku.

Ak sa pozriete na ľubovoľný dokument v strede opísaného reťazca, môžete použiť funkciu Väzby na pohyb v reťazci a zobraziť súvisiace dokumenty. Táto funkcia Flexi vám uľahčí prácu pri vyhľadávaní a kontrole dokumentov.

Funkcia súčty

Na hornom paneli vpravo je k dispozícii tlačidlo "Súčty" na sčítanie dokumentov. Viac informácií o tejto funkcii nájdete v Dokumenty -> Sumarizácia v zozname dokumentov.

Funkcia "Hromadné zmeny"

Funkcia hromadnej zmeny je určená na rýchlu zmenu hodnoty konkrétneho poľa pre mnoho položiek naraz. Popis jeho použitia nájdete v Zmenách v hromadnej prevádzke.

Služby-Vytvorenie/zrušenie záväzného ZDD (zálohového daňového dokladu)"

Po výbere tejto služby vám program umožní vytvoriť väzbu (prepojenie) medzi zálohovým daňovým dokladom a bankovým výpisom alebo pokladničným dokladom, pre ktorý bol zálohový daňový doklad vytvorený (ručne). Predvolene sa zálohový daňový doklad vytvára automaticky z banky alebo pokladne pri úhrade zálohy.

Po výbere funkcie najprv určíte, či bola zálohová platba vykonaná v banke alebo v pokladni. Potom nájdite príslušný dokument a vykonajte pripojenie stlačením tlačidla "Vybrať".

Filtračné rolety

Pomocou roletových filtrov môžete rýchlo a jednoducho vykonávať filtrovanie zobrazených dokumentov. Filtrovanie môžete nastaviť podľa aktuálnych potrieb; naposledy použité filtrovanie sa použije aj pri ďalšom otvorení zoznamu. Filtrovať môžete podľa nasledujúcich parametrov:

Kalendárny rok (vydanie dokumentu)

Rok je k dispozícii v zostupnom poradí od nasledujúceho kalendárneho roka (podľa počítačového dátumu) do roku 1990.

Dátum (vystavenia dokladu)

Pouze za aktuálne účtovné obdobie: posledných 7 dní, posledných 35 dní, aktuálny deň, aktuálny týždeň, aktuálny mesiac

Vždy: 12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Obdobie DPH

12x kalendárny mesiac, 4x štvrťrok (v roku vybraného účtovného obdobia alebo v roku vybranom vo filtri)

Dôležitý je dátum zdaniteľného plnenia.

Typ dokumentu

K dispozícii sú individuálne typy dokumentov.

Užívateľ

Filtrovanie dokumentov, ktoré vytvoril konkrétny používateľ.

Výstupy filtrov najprv ponúkajú položku, ktorá neobmedzuje zobrazenie podľa parametra. V každej roletke môžete vybrať len jednu položku; pre pokročilé nastavenia použite funkciu globálneho filtrovania.

Karta Interný dokument

Karta "Interný doklad" nemôže obsahovať položky (ide o tzv. bezpoložkový doklad).

Tak ako všetky ostatné moduly, aj modul pokladní zdieľa všeobecné vlastnosti dokumentu.

Pre podrobnejšie informácie odporúčame použiť nasledujúce odkazy:

Panel 1, karta "Hlavný"

Interný typ dokumentu

Povinné pole

Vyberte zo zoznamu typov interných dokladov (program si pamätá posledný zadaný typ interného dokladu v rade zadaných dokladov). Interný typ dokumentu určuje správanie dokumentu a nesie aj základné hodnoty dokumentu. (Pozri "Interný typ dokumentu")

Číslo dokumentu

Nedostupné pole

Pri výbere radu dokumentov sa automaticky vyplní hodnota.

V parametroch prihláseného používateľa môžete preddefinovať "jeho" sériu dokumentov. Tým sa odstráni otázka, ktorú sériu použiť, a zrýchli sa zadávanie, a tiež sa eliminuje možnosť zadania nesprávnej série.

Príchodzie číslo

Povinné pole

Premenný symbol

Neprístupné pole

Variabilný symbol sa vytvorí automaticky z prichádzajúceho čísla odstránením všetkých nečíselných znakov.

Vydané

Povinné pole

Pri prvom doklade v rade sa dátum nastaví od dátumu počítača, ak je zadané účtovné obdobie rovnaké ako aktuálny kalendárny rok. V opačnom prípade sa dátum nastaví na posledný deň zadaného účtovného obdobia. Pre ďalší dokument v sérii sa dátum prevezme z predchádzajúceho dokumentu.

Hodnota dátumu odoslania sa automaticky generuje z dátumu vydania.

Ak zadáte dátum, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program zadá do dátumov účtovania posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. To sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vznikli po skončení účtovného obdobia, ale vecne spadajú do tohto obdobia. Príkladom môžu byť faktúry za komunálne služby, telefónne účty atď., ktoré sa vystavujú až v nasledujúcom mesiaci.

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a je potrebné prepnúť na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v tomto období.

Dátum prijatého zdaniteľného plnenia (Dátum zdaniteľného plnenia)

Povinný účtovný doklad, ak ste platcom DPH (konfigurácia)

Dátum zdaniteľného plnenia (Dátum zdaniteľného plnenia). Pre prvý doklad série sa berie od dátumu vydania. V prípade ostatných dokumentov sa kopíruje z predchádzajúceho dokumentu.

Číslo objednávky

Popis

Tu poskytnete vysvetlenie pre lepšiu orientáciu v zozname dokumentov. Pole je nepovinné.

Panel 1, karta "Poznámka"

Poznámka

Každá poznámka môže byť zadaná ručne alebo vybraná z preddefinovaných textov.

Nie je vytlačené na dokumente.

Panel 2, karta "Spoločnosť"

Spoločnosť

Obchodného partnera môžete vybrať z Adresára (nasledujúce polia sa vyplnia automaticky) alebo môžete údaje o partnerovi vyplniť ručne (potom toto pole nechajte prázdne).

Môžete zadať skratku alebo názov spoločnosti (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú spoločnosť z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť zoznam firiem (pomocou ikony vpravo alebo klávesu F2) a vyhľadať firmu pomocou filtrov, upraviť firmu obchodného partnera pred jej výberom alebo pridať úplne nový záznam; ak chcete vybrať firmu zo zoznamu, stačí dvakrát kliknúť na jej záznam.

Prevádzkujú sa len firmy zaregistrované v Katalógu obchodných partnerov, ktoré majú v poli Typ vzťahu nastavenú hodnotu Zákazník, Dodávateľ alebo Dodávateľ

Názov

Zadajte presný názov spoločnosti. Pole sa vyplní automaticky, keď je spoločnosť vybraná z adresára, inak ho vyplňte ručne.

Poznámka: Ak po vyplnení názvu spoločnosti kliknete na modré podčiarknuté označenie poľa Názov, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) s údajmi z obchodného registra, živnostenského registra, zoznamu platiteľov DPH atď.

Ulice

Vyplňte ulicu sídla spoločnosti vrátane čísla popisného alebo orientačného čísla, prípadne kombináciu oboch.

Poznámka: Ak po vyplnení polí Mesto a Ulica kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Ulica, vo vašom webovom prehliadači sa otvorí portál Mapy.cz s mapou sídla spoločnosti.

Mesto

Vyplňte názov mesta alebo obce, v ktorej spoločnosť sídli.

Pri zadávaní názvu mesta môžete použiť takzvaný šepkár: začnite písať názov mesta, obce alebo časti obce do poľa a aplikácia vám podľa začiatočných písmen poradí názov celého mesta a jeho prípadnej časti, pričom do poľa ZIP kód doplní príslušnú hodnotu.

Písmenkový kód

Uveďte PSČ sídla spoločnosti (v prípade zahraničných spoločností miestny ekvivalent PSČ).

Pri vyplnení platného PSČ sa automaticky vyplní hodnota v poli Mesto. Pri vypĺňaní poštového smerovacieho čísla môžete opäť použiť takzvaný písací znak: do poľa začnite písať prvé číslice poštového smerovacieho čísla alebo začiatok názvu mesta a aplikácia vám ponúkne možné mestá, obce alebo časti miest.

Stát

V rozbaľovacom zozname vyberte štát, v ktorom sa spoločnosť nachádza. Ak ste vo vyhľadávacom poli vybrali mesto alebo poštové smerovacie číslo, automaticky sa vyplní Česká republika alebo Slovensko. Ak chcete urýchliť vyhľadávanie, môžete zadať prvé písmená názvu krajiny a aplikácia vás presunie na prvú zodpovedajúcu krajinu.

Číslo

Uveďte IČO obchodného partnera, jedinečné osemmiestne identifikačné číslo právnickej osoby, podnikajúcej fyzickej osoby alebo organizačnej zložky štátu pridelené Českým štatistickým úradom, živnostenským alebo obchodným úradom (staršie čísla s menším počtom číslic sú doplnené nulami).

Ak po vyplnení hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa Česká firma, webový prehliadač otvorí stránku s výsledkami vyhľadávania v ARES (Administratívny register ekonomických subjektov) podľa IČO s údajmi z verejných registrov. V prípade Slovenskej spoločnosti sa zobrazí podobná stránka s výsledkami vyhľadávania v Obchodnom registri.

TIN

Uveďte IČ DPH obchodného partnera, ak je platiteľom DPH. IČ DPH je daňové identifikačné číslo, ktoré prideľuje daňový úrad každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je povinná platiť dane. Číslo DPH právnických osôb sa skladá zo skratky krajiny + IČO, zatiaľ čo číslo DPH fyzických osôb sa opäť skladá zo skratky krajiny, ku ktorej sa pridávajú číslice rodného čísla.

Ak pri vypĺňaní hodnoty Česká firma kliknete na modro podčiarknutý štítok poľa IČ DPH, otvorí sa vo webovom prehliadači formulár Ministerstva financií ČR pre vyhľadávanie registrovaných subjektov, kde je potrebné doplniť IČ DPH partnera a stlačením tlačidla Vyhľadať sa zobrazia informácie o platiteľovi DPH a jeho registrácii. V prípade spoločností registrovaných v iných krajinách sa zobrazí výsledok overenia DPH v systéme VIES Európskej komisie.

EAN

Uveďte medzinárodné číslo výrobku (IIN), ak komunikujete elektronicky so svojím obchodným partnerom alebo potrebujete na dokumentoch uviesť identifikáciu vo forme čiarového kódu (na naskenovanie čítačkou).

Záložka Špecifikácie

V tomto paneli zadáte hodnoty potrebné na zaúčtovanie dokladu. Pri vytváraní položiek sa do nich automaticky prenášajú. Ak sa v záhlaví zmenia akékoľvek údaje, automaticky sa prenesú do položiek s výnimkou tých položiek, v ktorých ste zmenili hodnotu. Zmena položky je možná po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia príznaku kopírovať z hlavičky dokumentu.

Opis pracovného miesta

Povinné pole. K dispozícii len pre účtovné doklady.

Uľahčuje zaúčtovanie jednotlivých dokladov automatickým vyplnením popisu dokladu, účtov účtovania a riadku DPH podľa zvoleného predpisu účtovania.

Vyberte pravidlo odosielania z rozbaľovacieho zoznamu. Stlačením klávesy F2 otvoríte tabuľkové zobrazenie zoznamu pre pokročilejší výber, úpravu alebo vytvorenie nového pravidla účtovania.

Centrum

Povinné pole pre odoslanie dokumentu.

Umožňuje zaradiť doklad do člena strediska účtovanej spoločnosti. Na zaúčtovanie dokladu je potrebné vyplniť pole aj v prípade, že spoločnosť nepoužíva rozdelenie strediska (v tomto prípade sa automaticky vyberie stredisko s názvom "Ústredie").

Aktivita

Povinné pole.

Umožňuje rozdeliť položky podľa činností.

Rozbaľovací zoznam ponúka hodnoty z Nástroje - Číselníky - Aktivity.

Objednávka

Povinné pole.

Z objednávok evidovaných v číselníku Predaj - Objednávky môžete vybrať tú, ktorej sa doklad týka. Môžete zadať skratku alebo názov zmluvy (alebo zadať len časť skratky alebo názvu) a vybrať požadovanú zmluvu z dostupných záznamov. Môžete tiež otvoriť číselník objednávok (pomocou tlačidla alebo klávesu F2) a vyhľadať objednávku pomocou filtrov, prípadne ju upraviť alebo pridať úplne nový záznam.

Tagy

Povinné pole.

Používa sa na označenie dokumentu značkami, ktoré sa potom zobrazia v poli a predovšetkým sa môžu použiť na filtrovanie.

Po stlačení tlačidla Pripojiť sa otvorí formulár na výber štítkov. V ľavom poli sa ponúkajú Dostupné štítky a v pravom poli štítky priradené k aktuálnemu dokumentu. Pomocou tlačidiel so šípkami medzi týmito dvoma poľami môžete pridávať alebo odstraňovať štítky. Ak štítky používate intenzívne, môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu Skupiny zobraziť len štítky vybranej skupiny. Po nastavení štítkov potvrďte tlačidlom "OK".

Ak potrebujete pridať štítok, ktorý ešte nemáte v poli Dostupné štítky, použite tlačidlo "Spravovať štítky". Tým sa otvorí číselník štítkov (menu Nástroje - Číselníky - Štítky), kde môžete pridať požadovaný štítok.

Záložka Účtovníctvo a riadok DPH

Na tejto karte zadáte hodnoty, ktoré sú potrebné na odoslanie dokumentu. Prenesú sa do nich automaticky pri vytváraní položiek. Ak sa zmení hodnota v záhlaví, automaticky sa prenesie do položiek okrem položiek, v ktorých ste hodnotu zmenili. Zmenu položky je možné vykonať po sprístupnení hodnoty zrušením začiarknutia políčka kopírovať z hlavičky dokumentu.

Delenie DPH

Povinné pre platcov DPH a ak ide o účtovný doklad.

Podľa zvolenej krajiny legislatívy sa vám ponúka zoznam možností členenia DPH. Pri vystavených faktúrach sa v nápovede zobrazí len členenie DPH na výstupe (uskutočnené zdaniteľné plnenia). Následne sa vykoná kontrola, pri ktorej je používateľ prípadne upozornený na nesúlad typu transakcie v členení DPH s krajinou zákazníka a jeho "zdaniteľným" statusom DPH (tuzemsko, EÚ zdaniteľné, EÚ nezdaniteľné a mimo EÚ).

Krajina DPH

Povinné pole pre platiteľa DPH na účtovnom doklade.

Stát, v ktorom sa bude platiť DPH.

Hodnota v poli sa automaticky nastaví na stav legislatívy uvedený v Nastaveniach spoločnosti na karte Legislatíva. Hodnotu môžete zmeniť výberom z rozbaľovacieho zoznamu.

Keď je začiarknutá možnosť Obmedziť výber stavov DPH v Nastaveniach firmy, ponuka sa obmedzí na príslušné stavy na základe aktuálnych hodnôt dokladu.

Keď sa fakturovaná spoločnosť zaregistruje v MOSS, príslušný štát DPH sa môže automaticky vybrať na základe štátu obchodného partnera a stavu registrácie DPH.

Riadok kontrolného výkazu DPH

Platitelia DPH. Pole je nepovinné.

Toto pole slúži na zadanie riadku formulára kontrolného výkazu, do ktorého sa budú načítavať sumy základu DPH a sumy DPH. Zároveň je to predvolená hodnota pre pole Riadok hlavičky kon. výkazu na záložke Účtovníctvo/Specifikácia pridávaných položiek dokladu.

Hodnota riadku kontrolného výkazu DPH sa nastaví podľa hodnoty pre vybraný typ dokladu; hodnotu môžete zmeniť pomocou tlačidla rozbaľovacieho zoznamu. Ponúkané hodnoty sa získavajú z číselníka riadkov kontrolných výkazov, sú obmedzené na riadky zodpovedajúce aktuálne vybranej krajine DPH a typu dokladu, najprv sa ponúkajú riadky zodpovedajúce typu pohybu dokladu.

Ak si nie ste istí, ktorý riadok kontrolného výkazu vybrať, nechajte pole prázdne - pred vytvorením kontrolného výkazu budete upozornení na doklady bez vybraného riadku kontrolného výkazu DPH a budete môcť nastaviť správny riadok. Ak dokument nemá vplyv na kontrolné hlásenie, vyberte riadok 0.0.

Pri ukladaní dokladu so štátom DPH Česká republika sa skontroluje, či celková suma dokladu zodpovedá podmienke hodnoty vybraného riadku kontrolného výkazu DPH. Upozornenie sa zobrazí aj v prípade, že vybraný riadok kontrolného výkazu nezodpovedá typu pohybu dokladu.

Dátum nástupu

Dátum zaúčtovania (alebo tiež "Čas účtovného prípadu") sa kopíruje z dátumu dokladu. Používateľ ho môže zmeniť len v rámci aktuálneho účtovného obdobia.

Ak zadáte dátum vydania/prijatia, ktorý je neskorší ako koniec účtovného obdobia, program do dátumov účtovania zadá posledný dátum aktuálneho účtovného obdobia. To sa vzťahuje na dokumenty, ktoré vznikli po skončení účtovného obdobia, ale vecne spadajú do tohto obdobia. Príkladom môžu byť faktúry za komunálne služby, telefón atď., ktoré sa vystavujú až nasledujúci mesiac po skončení "mesiaca poskytovania služieb".

Ak doklad nespadá do vybraného účtovného obdobia, ide o chybu a musíte prejsť na iné účtovné obdobie a vytvoriť doklad v tomto období.

Započítané

Pole je pre používateľa neprístupné. Program ho sám aktualizuje podľa stavu účtovníctva.

Pole Zaúčtované obsahuje informáciu, či sú všetky účty a strediská účtovného dokladu vyplnené správne. V prípade dokumentu bez položiek program skontroluje prítomnosť potrebných hodnôt v záhlaví. Pri položkovom doklade sa kontrolujú hodnoty všetkých položiek. Ak je všetko v poriadku, políčko rezervované je zaškrtnuté. V opačnom prípade nie je zaškrtnutá.

Po vytvorení dokladu nemusí prevádzkovateľ vyplniť všetky údaje, pretože ich nepozná. Účtovné firmy môžu podľa tejto hodnoty ľahko nájsť nezaúčtované doklady a môžu ich neskôr pridať. Existencia "Neúplných" dokladov neumožní spracovať dôležité účtovné operácie, ako je napríklad koncoročná uzávierka, tvorba súvahy a výkazu ziskov a strát atď.

Účtovanie základne MD

Výpočet základu DAL

Účet DPH-MD

Účet DPH-DAL

Tab "CZK"

Záložka domáca mena (zvyčajne označená "Kč") poskytuje finančný prehľad celého dokladu a rozpis súm podľa sadzby DPH. Po pridaní prvej položky dokladu je väčšina polí záložky vypnutá a hodnoty polí sa aktualizujú pri každej zmene položky.

Pri vkladaní dokladu bez položiek sa sumy zadávajú do polí na karte (okrem základnej sumy a sumy DPH). Po zmene sumy v niektorom z polí sa zvyšné polia krížovo prepočítajú (ale pozor, pri ručnej zmene sumy DPH sa súčet súm v riadku zhoduje, ale sumy sa nezhodujú s percentom DPH). Aplikácia vytvára automatické záznamy typu "Účtovný zápis" pre tzv. bezpoložkový doklad, ktorých počet zodpovedá počtu použitých sadzieb DPH (resp. sume pre tovary a služby oslobodené od DPH). Bezpoložkový doklad je užitočný napríklad pre účtovné firmy, ktoré zadávajú doklad prinesený klientom.

Zľava [%]

Povinné pole, dostupné len pre dokument s položkami.

Uvádza výšku zľavy v percentách uplatnenú na celý dokument. Výšku zľavy je možné prevziať zo záznamu typu dokladu alebo firmy v adresári.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

"Metóda zaokrúhľovania"

Táto karta je k dispozícii len pre doklad s položkami.

Metóda zaokrúhľovania: Tu vyberáme, či sa má výsledné zaokrúhlenie zapísať do DPH. Máme teda na výber tieto možnosti:

 • k základu a DPH - zaokrúhlenie preberá sadzbu DPH z dokladu

 • do sadzby 0 - pri zaokrúhľovaní sa použije sadzba DPH 0 %

 • individuálne - pri výbere tejto metódy môžeme nastaviť zaokrúhľovanie podľa seba, napr. ak nechceme, aby sa dokumenty zaokrúhľovali

DPH (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania výslednej hodnoty DPH. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nahor, nadol, matematicky.

DPH (objednávky): Táto položka je prepojená s predchádzajúcou položkou - pomocou rozbaľovacieho zoznamu

vybrať z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisícky, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Súčet (metóda): Toto pole nastavuje metódu zaokrúhľovania konečnej fakturačnej ceny. Pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: hore, dole, matematické.

Súčet (objednávky): Toto pole súvisí s predchádzajúcim poľom - pomocou rozbaľovacieho zoznamu vyberte z pripravených hodnôt: nezaokrúhľovať, zaokrúhľovať na tisíciny, stotiny, desatiny, jednotky, desiatky, stovky, tisícky.

Karta Mena

Mena

Určuje menu súm v doklade. Predvolená hodnota je domáca (domáca) mena zadaná v Nastavenia spoločnosti, ak ju necháte nedostupnú, ostatné polia na karte zostanú nedostupné. Ak chcete vytvoriť dokument v inej mene, vyberte hodnotu zo zoznamu možných mien. Po jeho výbere sa sprístupnia ostatné polia karty.

Mena

Dve polia umožňujú určiť výmenný kurz domácej meny voči vybranej mene. Po výbere meny sa z internetu stiahne výmenný kurz pre deň vystavenia dokladu, ktorý je však možné upraviť alebo zadať vlastný. Ak nie je možné získať výmenný kurz, pole v domácej mene sa farebne orámuje a nastaví sa na hodnotu 0,00.

Zvyšok karty tvoria polia v troch stĺpcoch:

 • Základ

 • DPH

 • Vrátane DPH

Pole sú v riadkoch popísané konkrétnou sadzbou DPH:

 • Oslobodené (0%)

 • Znížená sadzba

 • 2. znížená sadzba

 • Základná sadzba

 • Čiastka

Tlač výstupov
Dialógové okno pre tlač

Dialógové okno tlače obsahuje tieto prvky:

 • Jazyk správy

 • Dostupné správy

 • Tlač

Pokročilá verzia tlačových zostáv

Tlačte vodiace linky

Preview

Tlač

PDF

Odoslať

Export do XLS

Podrobnejšie informácie o výtlačkoch nájdete na Stránke pomoci s výtlačkami.

Did this answer your question?