První část dokumentace naleznete zde.

Záložka "Prodej"

Záložka "Prodej"

Splatnost ve dnech

Výchozí hodnota je 14 dní. Tato hodnota se přičítá při vystavování faktur ke Dni vystavení a je uvedena jako Datum splatnosti. Hodnotu je možné nastavit dle vašich představ.Splatnost je možné v aplikaci nastavit na 3 místech:

 • Základní nastavení je v tomto dialogu a má nejnižší prioritu.

 • Vyšší prioritu má nastavení pro jednotlivé typy faktur, viz nabídka Prodej – Typy dokladů – Typy vydaných faktur.

 • Nejvyšší prioritu má nastavení splatnosti u konkrétní firmy přes menu Obchodní partneři – Adresy firem.

Při tvorbě nové faktury je splatnost převzata z nastavení této záložky. Když vyberete určitý typ faktury s nastavenou splatností, tak se touto splatností původní nahradí. Obdobné provází i výběr firmy odběratele. Výsledné datum splatnosti lze navíc na faktuře ručně přepsat.

Upomínky

Pomocí tohoto tlačítka otevřete samostatný seznam druhů upomínek, umožňuje i změnu textu ve formulářích upomínek. Seznam druhů upomínek je dostupný i přes menu Nástroje – Číselníky – Upomínky.

Dokladové řady pro…Vydané faktury, Nabídky vydané, 'Poptávky přijaté, Objednávky přijaté – lze je nastavit i přes menu Prodej – Dokladové řady.K nastavení dokladové řady pro vydané faktury se dostanete v dalším kroku Průvodce nastavením firmy Dokladové řady – tlačítko "Vydané faktury".

Rezervace

Pouze ruční

Rezervace zboží bude čistě na uživateli, automaticky nebude žádné zboží rezervováno.

Automatická při vytvoření objednávky

Pomocí přepínače ANO/NE můžete určit, zda se má nebo naopak nemá při vystavování přijaté objednávky automaticky vytvořit rezervace zboží.

Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží

Pomocí přepínače ANO/NE můžete určit, zda se má nebo naopak nemá automaticky vytvořit rezervace zboží a to jak při vystavení přijaté objednávky (funkčnost shodná s předchozím přepínačem), tak v okamžiku, kdy při přijetí zboží je možné uspokojit existující, nevyřízenou přijatou objednávku.

Povolit rezervaci do záporu

Zaškrtnutím nebo odškrtnutím příznaku, můžete určit, zda bude možné např. na základě přijaté objednávky rezervovat zboží na skladu a to i do záporu. Vytvořená rezervace se pak objeví v menu Zboží – Rezervace. Rezervaci odstraníte zrušením objednávky (menu Prodej – Přijaté objednávky – tlačítko Služby – Vytvořit vydanou fakturu); rezervaci lze zrušit i přes menu Zboží – Rezervace a to smazáním ze seznamu.Zaškrtávací pole není dostupné při zvolení režimu rezervace Automatická při vytvoření objednávky i naskladnění zboží.

Automaticky generovat číslo zakázky shodné s objednávkou

Zaškrtnutím příznaku, nebo jeho odškrtnutím můžete určit, zda se má/nemá při vystavování přijaté objednávky automaticky vygenerovat zakázka; do pole Zkratka bude přeneseno Číslo objednávky, dále Název firmy, Popis, Středisko, Datum zahájení.

Při změně odběratele přepočítat ceny

Lze volit z možností:

 • Přepočítat ceny

 • Neměnit ceny

 • Zeptat se

Volba typu nových dokladů

U jednotlivých typů dokladů modulu Prodej (vydané faktury, přijaté poptávky, vydané nabídky, přijaté objednávky) vybíráte, jak se má systém chovat při tvorbě nového dokladu (typ dokladu lze vždy změnit ručně); máte možnost volby:

 • Dotázat uživatele – využijte, pokud často měníte typy dokladů,

 • Poslední vybraný – zvolte, pokud vystavujete různé typy dokladů, ale vždy vystavujete větší množství stejného typu; nejčastěji vybíraná hodnota,

 • Primární – v případě, že vystavujete převážně jen jeden typ dokladu. Pak na záložce Správa u vybraného typu dokladu (např. menu Prodej – Typy dokladů – Typy vydaných faktur) zaškrtněte příznak Primární typ dokladu.

Záložka "Faktura"

Doplňující text na fakturu

V poli můžete uvést libovolný text, který chcete, aby se zobrazoval pod razítkem a podpisem na konci vytištěné vydané faktury, např. standardní dodací podmínky společné pro všechny vaše odběratele.

Povolit odpočet neuhrazené vydané zálohy

Položky automatického zaokrouhlení nezahrnovat do DPH

Pole určuje chování automatického zaokrouhlení:

 • při zaškrtnutí pole se vytvoří položka osvobozená od DPH (tzv. 0% sazba), v jejíž částce bude sečten rozdíl základu a rozdíl částky DPH,

 • při ponechání prázdného pole se do řádku automatického zaokrouhlení přenese sazba DPH z hlavní položky dokladu.

Záložka "Typy dokladů pro automatickou generaci"

Program ABRA Flexi umí řadu dokladů tvořit automaticky z jiných již vytvořených dokladů, a to výběrem nabídky v nástrojové liště, kterou najdete při vytváření prakticky všech dokladů. Zde (zde je řešen oddíl Prodej) si vyberete pomocí tlačítka pro rozevírací seznam , do kterého typu dokladu budete chtít zařazovat tyto automaticky tvořené doklady. Při vyplnění této hodnoty odpadne obsluze dotaz na typ automaticky tvořeného dokladu. Základní typy dokladů jsou nastaveny.

Objednávky přijaté

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené přijaté objednávky z přijaté poptávky a z vydané nabídky.

Vydané faktury

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané faktury z přijaté objednávky.

Vydané zálohy

Z přijaté objednávky je možné před tvorbou vydané faktury vytvořit zálohu.

Nabídky vydané

Nastavení je určeno pro pro automaticky tvořené vydané nabídky z přijaté poptávky.

Pokud budete chtít vytvořit nový typ dokladu, tak volte následující způsob:

 • Pomocí tlačítka pro rozevírací seznam přeneste nějaký typ dokladu do příslušného pole. Pole bude modře podbarveno.

 • Stiskněte funkční klávesu F2 a otevře se vám příslušný číselník, kde si můžete nastavit nový typ dokladu.

Typy těchto dokladů lze rovněž přidávat po přihlášení do aplikace v nabídce Prodej pod volbou Typy dokladů. Tyto typy pro automatickou generaci můžete dodatečně nastavit v nabídce Firma pod volbou Nastavení – záložka Moduly – záložka Prodej – záložka Typy dokladu pro automatickou generaci.

Záložka "Nákup"

Záložka "Nákup"

Výchozí splatnost [dny]

Vámi uvedený počet dní bude na všech dokladech (hodnota je uvedena jako datum splatnosti), jedná se o základní nastavení s nejnižší prioritou.Splatnost je možné nastavit na třech místech:

 1. Základní nastavení je v tomto dialogu a má nejnižší prioritu.

 2. Druhou prioritu má nastavení přes menu Nákup – Typy dokladů – Typy přijatých faktur typu přijaté faktury.

 3. Nejvyšší prioritu má nastavení splatnosti u konkrétní firmy přes menu Obchodní partneři – Adresy firem – záložka Upřesnění.

V praxi to vypadá tak, že při pořizování nové faktury je splatnost vzata z tohoto nastavení (pokud zde hodnota není vyplněna, je datum splatnosti shodný s datem vystavení). Když vyberete určitý typ faktury a je u něj nastavena splatnost, tak se touto splatností původní nahradí. Dále vyberete firmu a proces se zopakuje. Výsledné datum je na faktuře možné "uživatelsky" přepsat.

Dokladové řady pro

 • Nabídky přijaté

 • Poptávky vydané

 • Přijaté faktury

 • Objednávky vydané

Jedná se o duplicitní volbu, kterou zde nemusíte vyplňovat.

K nastavení dokladové řady pro přijaté faktury se dostanete v dalším kroku Průvodce nastavením firmy Dokladové řady – tlačítko "Přijaté faktury".

Všechny zde uvedené dokladové řady se nechají nastavit po přihlášení do aplikace v nabídce "Nákup" pod volbou "Dokladové řady".

Vyžadovat podpis před vystavením příkazu k úhradě

Jako standardní hodnota je nastaveno NE.

Při kladném vyplnění hodnoty je vyžadován podpis přijaté faktury před tvorbou příkazu k úhradě. Uživatel, který má právo podepisovat, zadává podpis výběrem nabídky "Služby - Podepsat k úhradě" v nástrojové liště.

Volba typu nových dokladů

Není povinnost tento údaj vyplňovat, pole mohou zůstat prázdná.Zde si můžete vybrat u jednotlivých typů dokladů modulu "Nákup" (přijaté faktury, vydané poptávky, přijaté nabídky, vydané objednávky), jak se má program chovat při tvorbě nového dokladu. Samozřejmě vždy existuje možnost ruční změny typu dokladu. Máte možnost volby:

 • Dotázat uživatele – tento způsob je vhodný, pokud často měníte typy dokladů. Po použití tlačítka bude nabídnut seznam typů dokladu k výběru. Potvrzením vybraného typu bude doklad tohoto typu otevřen.

 • Poslední vybraný – tento způsob je vhodný, pokud vystavujete různé typy dokladů, ale vždy vystavujete větší množství stejného typu. Po použití tlačítka se otevře doklad toho typu, který byl naposled vybraný.

 • Primární – tento způsob je vhodný, pokud převážně vystavujete jen jeden typ dokladu. Pak si v záložce "Správa" u tohoto vybraného typu dokladu označte Primární a po použití tlačítka bude otevřen doklad tohoto primárního typu.

Povolit odpočet neuhrazené přijaté zálohy

Datum pro plnění data Uplatnit zdaň. pl.

Určuje pole, podle jehož hodnoty se bude nastavovat pole Uplatnit zdanitelné plnění u přijatých faktur a ostatních závazků.

Možné zdroje hodnoty jsou: Datum zdanitelného plnění, Přijato, Datum zaúčtování, Splatnost, Aktuální datum a Nepředvyplňovat.

Záložka "Typy dokladů pro automatickou generaci"

Program ABRA Flexi umí řadu dokladů tvořit automaticky z jiných již vytvořených dokladů, a to výběrem nabídky "Služby" v nástrojové liště, kterou najdete při vytváření prakticky všech dokladů. Zde (zde je řešen oddíl Nákup) si vyberete pomocí tlačítka pro rozevírací seznam , do kterého typu dokladu budete chtít zařazovat tyto automaticky tvořené doklady. Při vyplnění této hodnoty odpadne obsluze dotaz na typ automaticky tvořeného dokladu. Základní typy dokladů jsou nastaveny.

Přijaté faktury

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené přijaté faktury z vydané objednávky.

Objednávky vydané

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané objednávky z vydané poptávky, z přijaté nabídky a z přijaté objednávky.

Poptávky vydané

Nastavení je určeno pro automaticky tvořené vydané poptávky z přijaté objednávky.

Nabídky přijaté

Nastavení je určeno pro pro automaticky tvořené přijaté nabídky z vydané poptávky.

Pokud budete chtít vytvořit nový typ dokladu, tak volte následující způsob:

Pomocí tlačítka pro rolovací seznam přeneste nějaký typ dokladu do příslušného pole. Pole bude modře podbarveno. Stiskněte funkční klávesu F2 a otevře se vám příslušný číselník, kde si můžete nastavit nový typ dokladu.

Typy těchto dokladů lze rovněž přidávat po přihlášení do aplikace v nabídce Nákup pod volbou Typy dokladů. Tyto typy pro automatickou generaci můžete dodatečně nastavit v nabídce Firma pod volbou Nastavení – záložka Moduly – záložka Nákup.

Záložka "Peníze"

Dokladové řady pro… Pokladnu, Banku

Tlačítka otevírají okno správy dokladové řady pro pokladní nebo bankovní doklady.Dokladové řady pro banku a pokladnu je možné nastavit po přihlášení do aplikace v nabídce "Peníze" pod volbou "Dokladové řady".K nastavení těchto dokladových řad se také dostanete v dalším kroku Průvodce nastavením firmy Dokladové řady – tlačítko Pokladna, Banka

Seznam bankovních spojení

Obsahuje bankovní účty firmy, lze nastavit i přes menu Peníze – Seznam bankovních účtů.K nastavení bankovního spojení se dostanete také v dalším kroku Průvodce nastavením firmy Banky, pokladny, sklady a typy dokladů – tlačítko Seznam bankovních spojení.

Seznam pokladen

Lze nastavit i přes menu Peníze – Seznam pokladen.K nastavení pokladny se dostanete také v dalším kroku Banky, pokladny, sklady a typy dokladů – tlačítko Seznam pokladen.

Volba typu nových dokladů Banky, Pokladny

U jednotlivých typů dokladů modulu Peníze (pokladní, bankovní doklady, zápočty) vybíráte, jak se má systém chovat při tvorbě nového dokladu (typ dokladu lze vždy změnit ručně); máte možnost volby:

 • Dotázat uživatele – využijte, pokud často měníte typy dokladů,

 • Poslední vybraný – zvolte, pokud vystavujete různé typy dokladů, ale vždy vystavujete větší množství stejného typu; nejčastěji vybíraná hodnota,

 • Primární – v případě, že vystavujete převážně jen jeden typ dokladu.

Volba typu dokladu pro načtené bankovní výpisy

Zvolte výchozí typy dokladu pro bankovní příjem a bankovní výdej.

Záložka "Účetnictví"

Dokladové řady pro… Interní doklady, Pohledávky, Závazky

Lze je nastavit i přes menu Účetnictví – Dokladové řady.

K nastavení těchto dokladových řad se dostanete také v dalším kroku Průvodce nastavením firmy Dokladové řady – tlačítko Interní doklady, Pohledávky a Závazky

Volba typu nových dokladů – Interních dokladů, Pohledávek, Závazků

U jednotlivých typů dokladů modulu Účetnictví (interní doklady, ostatní pohledávky, závazky) vybíráte, jak se má systém chovat při tvorbě nového dokladu (typ dokladu lze vždy změnit ručně); máte možnost volby:

Dotázat uživatele – využijte, pokud často měníte typy dokladů,

Poslední vybraný – zvolte, pokud vystavujete různé typy dokladů, ale vždy vystavujete větší množství stejného typu; nejčastěji vybíraná hodnota,

Primární – v případě, že vystavujete převážně jen jeden typ dokladu; pak si na záložce Správa u vybraného typu dokladu označte Primární a po použití tlačítka Nový bude otevřen doklad tohoto primárního typu.

Záložka "Zaměstnanci"

Řeší nastavení týkající se modulu Zaměstnanci. Skládá se z těchto podzáložek:

 • Záložka "Pojištění"

 • Záložka "Daň"

 • Záložka "Typy dokladů"

 • Záložka "Ostatní"

 • Záložka "Úvazek"

 • Záložka "Dni splatnosti"

Záložka "Pojištění"

Obsahuje nastavení typů dokladů a předpisy zaúčtování pro sociální a zdravotní pojištění. Jednotlivé hodnoty nastavujte přes ikony umístěné napravo u každého pole.

Sociální pojištění

Typ závazku – typ dokladu, ve kterém se účtuje sociální pojištění a kde je nastaven i účet pro zaúčtování sociálního pojištění (účet Dal 336…); lze nastavit i přes menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy ostatních závazků.

Účetní operace zaměstnanec – předpis účetních operací z hlediska zaměstnance (účet MD 331…); lze nastavit i přes menu Účetnictví – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – ostatní závazky.


Účetní operace zaměstnavatel – předpis účetních operací z hlediska zaměstnavatele (účet MD 524…); lze nastavit i přes menu Účetnictví – Předpisy zaúčtování – Předpisy zaúčtování – ostatní závazky.


Adresa a bankovní spojení – zde nastavujete adresu a bankovní spojení sociálního pojištění; lze nastavit i přes menu Obchodní partneři – Adresy firem.

Zdravotní pojištění

Typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat zdravotní pojištění a kde je nastaven i účet pro zaúčtování zdravotního pojištění (účet Dal 336…)


Účetní operace zaměstnanec, tj. předpis účetních operací z hlediska zaměstnance (účet MD 331…)


Účetní operace zaměstnavatel, tj. předpis účetních operací z hlediska zaměstnavatele (účet MD 524…)


Zde se nastavuje, pokud požadujete sledovat historii provedených změn při účtování.

Záložka "Daň"

Tato záložka řeší nastavení typů dokladů a současně i předpisy zaúčtování pro veškeré daně, které se týkají mezd. Vybírejte vždy pomocí tlačítka .

Daň zálohová

Typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat zálohová daň a kde je nastaven i předpis zaúčtování této daně (MD 331…/Dal 342…)


Adresa a bankovní spojení, kde si můžete nastavit adresu finančního úřadu a číslo účtu pro zálohovou daň

Daň srážková

Typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat srážková daň a kde je nastaven i předpis zaúčtování této daně (MD 331…/Dal 342…)
Adresa a bankovní spojení, kde si můžete nastavit adresu finančního úřadu a číslo účtu pro srážkovou daň

Daň rezident

Typ závazku, tj. typ dokladu, do kterého se bude účtovat daň rezident a kde je nastaven i předpis zaúčtování této daně (MD 331…/Dal 342…)
Adresa a bankovní spojení, kde si můžete nastavit adresu finančního úřadu a číslo účtu pro daň rezident

Záložka "Typy dokladů"

Typ závazku záloh – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy ostatních závazků.

Typ závazku srážek – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy ostatních závazků.

Typ závazku dobírek – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy ostatních závazků.

Typ interních dokladů hrubé mzdy – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy interních dokladů.

Typ interních dokladů náhrady mzdy – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy interních dokladů.

Typ interních dokladů cest. do limitu – kliknutím na ikonu budete přesměrováni do menu Účetnictví – Typy dokladů – Typy interních dokladů.

Záložka "Ostatní"

Tato záložka řeší nastavení typů dokladů ostatních výše neuvedených a některé další konstanty.

Počet dnů dovolené za den absence

Příspěvek na penzijní připojištění

Zde se vyplňuje, zda bude firma poskytovat příspěvek na penzijní pojištění ano/ne.

Procento příspěvku na penzijní připojištění

Promile pro výpočet povinného pojištění

Refundace 50% náhrady mzdy za nemoc

Záložka "Úvazek"

Na této podzáložce nastavujete rozvrh pravidelné pracovní doby. Tyto údaje se přenášejí na kartu zaměstnance (menu Zaměstnanci – Personalistika – záložka Pracovní poměr – záložka Úvazek) , kde jej může opravit.

Pokud vyplníte první tři hodnoty tohoto dialogu, budou se předvyplňovat hodnoty na kartě jednotlivých na kartě jednotlivých zaměstnanců, pokud jim nastavíte "Pracovní rozvrh" pravidelný.

Hodin denně

V poli uveďte počet hodin jedné směny za den.

Dnů v týdnu

V poli uveďte počet pracovních dnů za týden.

Začátek pracovní doby

Údaj obsahuje hodinu nejčastějšího nástupu do zaměstnání.

Výpočet náhrady za svátky z průměru

Uveďte, zda chcete počítat náhrady za svátky z průměru ano/ne.

Týdenní pracovní doba

V rolovacím seznamu zvolte jeden z těchto testovacích provozů:

 • Jednosměnný provoz (40 hodin)

 • Pracující v podzemí (37,5 hodin)

 • Třísměnný provoz (37,5 hodin)

 • Dvousměnný provoz (38,75 hodin)

Automaticky nastavovat období proplacení nemoci

Zaškrtávací pole určuje chování aplikace:

 • Pokud příznak zaškrtnete , automaticky se nastaví na kartě zaměstnance ve volbě "Aktualizace" v záložce "Nepřítomnost" období proplacení dle počátku nemoci nastavené na kartě zaměstnance ve volbě "Personalistika" v záložce "Nepřítomnost".

 • Pokud necháte příznak odškrtnutý , je nutné období proplacení nemoci na kartě zaměstnance ve volbě "Aktualizace" v záložce "Nepřítomnost" nastavit ručně, až budete požadovat proplacení nemoci zaměstnance.

Při výpočtu mezd upozornit na kontrolu období proplacení u nemocí

Pokud nezaškrtnete předcházející pole Automaticky nastavovat období proplacení nemoci, doporučujeme zaškrtnout příznak Při výpočtu mezd upozornit na kontrolu období proplacení u nemocí. Při výpočtu mezd pak budete upozorněni na nevyplněné období proplacení nemoci, abyste si mohli zkontrolovat, zda se jedná o opomenutí či úmysl.

Pro vyplňování další záložky klikněte na požadovanou záložku.

Záložka "Dni splatnosti"

Na této záložce lze u jednotlivých závazků nastavit den v měsíci, ke kterému jsou splatné.

Sociální pojištění

Zdravotní pojištění

Daň zálohová

Daň srážková

Dan rezident

Dobírka

Záložka "Automatické operace"

ABRA Flexi umožňuje automatizovat některé operace při tvorbě dalších dokladů napojených na "primární doklad". Vyplňování tohoto dialogu při nastavování nové firmy můžete přeskočit, protože program vás do tohoto dialogu navede ještě jednou, a to na konci volby "Založit novou firmu" ve volbě "Pokročilá nastavení".

Tato volba je zde umístěna pro případné pozdější opravy nastavení firmy, které je dostupné po přihlášení do aplikace v nabídce "Firma" pod volbou "Nastavení"

Záložka "Typy dokladů"

Kurzové rozdíly – výnos, náklad

Při tvorbě úhrad faktur, pohledávek a závazků v cizí měně obvykle vznikají kurzové rozdíly. Program automaticky vytváří interní doklady pro zaúčtování kurzových rozdílů. K tomu je potřeba vybrat typy interních dokladů pomocí tlačítka pro rozevírací seznam.

Zbytkové rozdíly – výnos, náklad

Při tvorbě úhrad faktur, pohledávek a závazků mohou vzniknout rozdíly mezi částkou na faktuře a její úhradou. Jsou to případy, kdy došlo při platbě k zadání částky bez desetinné části atd. Program může automaticky vytvářet interní doklady pro účtování těchto rozdílů. K tomu je potřeba definovat typy interních dokladů pomocí tlačítka pro rozevírací seznam.

Přeplatky – výnos, náklad

Při tvorbě pohledávek a faktur může dojít k situaci, kdy úhrada je vyšší, než předpis dokladu. Program může automaticky generovat přeplatky.Přeplatek – Náklad – odkazuje na ostatní závazky a vytvořený typ v ostatních závazcích.Přeplatek – Výnos – odkazuje na typ přeplatků v ostatních pohledávkách pomocí tlačítka pro rozevírací seznam.

Zálohový daňový doklad – vydaný, přijatý

Program umí po úhradě zálohové faktury automaticky vytvořit zálohový daňový doklad. Uživatel vybere z připraveného typu vydaných a přijatých faktur pomocí tlačítka pro rozevírací seznam typ, který je omezen pouze na druh "Zálohový daňový doklad".

Záložka "Účty pro automatické operace"

Účty pro zaokrouhlovací rozdíl

Při vystavení vydané faktury a příjmového pokladního dokladu lze nastavit zaokrouhlování konečné částky. Pomocí tlačítka pro výběrový seznam

si uživatel vybere výnosový a nákladový účet pro tyto zaokrouhlovací rozdíly.

Účty pro kurzový rozdíl odpočtu záloh

Při odpočtu záloha/ZDD v zahraniční měně se může lišit kurz měny na záloha/ZDD a faktuře. V takovém případě vzniká korekční položka, která je zaúčtována na příslušný účet nastavený v těchto polích, je viditelná v položkách konečné faktury, není součástí tisku faktury

Záložka "Zvláštní režim DPH"

Záložka "Zvláštní režim DPH" se zobrazuje jen v případě firmy účtované dle slovenské legislativy či firmy registrované k DPH na Slovensku.

Pomocný doklad pro DPH – přijatá a vydaná faktura

Umožňuje nastavit typ pomocného dokladu úhrady přijaté faktury a typ pomocného dokladu úhrady vystavené faktury. Pomocí tlačítka pro rozevírací seznam si uživatel vybere typ interního dokladu.

Účty pro zaúčtování pomocného dokladu pro DPH

Pomocí tlačítka pro výběrový seznam si uživatel vybere účet pro sníženou sazbu DPH, základní sazbu DPH a pro základ.

Pokračujete ve vyplňování dialogu "Nastavení" zvolením další záložky.

Pokud je tento dialog součástí "Průvodce nastavení firmy", tlačítko vás posune do dalšího dialogu průvodce, současně dojde k dílčímu uložení provedených zápisů. Tlačítko vás posune rovněž do dalšího dialogu průvodce, zrušíte tak však veškeré vyplnění nastavení firmy.

Pokud jste zvolili přímo jen dialog "Nastavení", tlačítkem dialog ukončíte. Pokud jste provedli v nastavení nějaký zápis, posune vás do posledního dialogu nastavení firmy. Tlačítkem dialog ukončíte a tím zrušíte případné provedené opravy v nastavení firmy.

Záložka "EET"

Umožňuje nastavit režim komunikace a výchozí parametry EET pro tvorbu dokladů a odesílání tržeb.

Označení provozovny

Jedná se o číselné označení provozovny, které bylo přiděleno poplatníkovi na portálu EET.Pokud máte více provozoven, tak můžete ponechat prázdné a čísla provozoven vyplnit v číselníku středisek nebo na typech dokladů s podporou EET.Při tvorbě dokladu se vyhledává Označení provozovny postupně v typu dokladu → středisku → nastavení firmy.

Limit odpovědi [s]

Doba odezvy mezi odesláním tržby do EET evidence a přijetím přiděleného kódu FIK. Nastavit lze hodnoty v rozsahu 2 — 60 s, přičemž zadaný limit je třeba přizpůsobit rychlosti připojení tak, aby byla většina tržeb zaevidována online. Neuvedená hodnota odpovídá 2s limitu.Limit je možné zadat také v číselníku středisek nebo na typech dokladů s podporou EET.Při odesílání dokladu do EET se zjišťuje Limit odpovědi postupně z typu dokladu → střediska → nastavení firmy.

Mód komunikace

Z rolovacího seznamu vybereme z možností:

 • Ostrý – slouží pro běžné odesílání datových zpráv s údaji o evidované tržbě a získání fiskálního identifikačního kódu (FIK),

 • Ověřovací – určeno pouze k ověření správného nastavení a funkčnosti spojení se systémem EET bez evidování tržeb,

 • Neprodukční ostrý (pro vývojáře) – odesílání datových zpráv do testovacího prostředí určeného pro vývojáře SW,

 • Neprodukční ověřovací (pro vývojáře) – odesílání datových zpráv v ověřovacím režimu do testovacího prostředí určeného pro vývojáře SW,

 • Vypnuto – odesílání tržeb do EET vypnuto.

Záložka "Ostatní"

Poslední záložka nastavení řeší ostatní nastavení.

Způsob aktualizace kurzů

Program Flexi umí automaticky stahovat kurzy ČNB. Pokud je stanovena domácí měna EUR, program stahuje kurzy z Evropské Centrální Banky. Zde si můžete vybrat, zda chcete stahovat kurz denně nebo měsíčně/ročně:

 • Denní kurz – pomocí tlačítka vybíráte, zda chcete kurz z aktuálního dne (ČNB ho zveřejňuje až ve 14,30 hod.) nebo z předchozího dne.

Nabízejí se tyto hodnoty:

 • Z aktuálního dne – ČNB ho zveřejňuje každý den kolem 14. hodiny; pokud tedy zadáte kurz např. v 9:00, vezme se kurz z předchozího dne,

 • Z předchozího dne – doporučujeme volit tuto hodnotu, neboť Česká národní banka zveřejňuje kurz pro daný den kolem 14. hodiny odpolední, a pokud byste vystavovali zahraniční fakturu např. v 10 hodin dopoledne, tak by se i přesto stáhl kurz z předchozího dne, protože pro daný den by ještě další nebyl známý.

Upozornění: když 1x za den stáhnete kurz, systém Flexi si jej „podrží“ a daný den již žádný jiný nedovolí stáhnout, nový kurz lze tedy stáhnout až následující den.

 • Měsíční/roční kurz – pomocí tlačítka vybíráte, zda chcete kurz k 1. kalendářnímu dnu v období nebo k 1. pracovnímu dni v období.

Další nastavení proveďte u jednotlivých měn.
Podle tohoto nastavení se vždy při spuštění programu Flexi kurzy zaktualizují. Pokud budete pořizovat doklad v cizí měně ještě před stažením aktuálních kurzů do číselníku, program si sám sáhne do kurzů devizového trhu a příslušný kurz si vybere.

Nabízejí se tyto hodnoty:

 • K 1. kalendářnímu dni v období

 • K 1. pracovnímu dni v období

Upozornění: kurz nesmíte měnit během roku, neboť je platný pro celé účetní období; v případě, že zvolíte hodnotu v tomto poli, pak v menu Nástroje – Číselníky – Měny v poli Způsob stahování kurzu musíte vyplnit ručně, zda se jedná o měsíční, nebo roční způsob stahování.

Nastavení parametrů čtečky EAN

Potvrzením tlačítka se otevře dialog:

Ve výchozím nastaveni programu jsou implicitně přednastaveny dvě kombinace čtečky čárových kódů:

 • Ctrl + F10,

 • Ctrl + Shift + B – slouží k zapojení čtečky Honeywell od společnosti Metrologic; v síti lze používat více čteček bez jakéhokoliv přepínání v nastavení.

V tomto dialogu je možno nastavit ještě další klávesu, příp. kombinaci kláves, pomocí nichž můžete v dokladech vyplňovat EAN kód ručně.

Např. pořizujete doklad na prodej zboží ze skladu. Nemáte po ruce čtečku EAN kódů nebo čtečka nemůže kód načíst. Po stisku zde navolené klávesy/kombinace kláves se zobrazí dialog k jeho ručnímu vyplnění. Stejně tak se zobrazí tento dialog, pokud zvolíte implicitně nastavené kombinace,

Nastavení sledování změnZapnout/vypnout

Přepínáním tlačítka zapínáte/vypínáte sledování historie změn. Doporučujeme mít vždy zapnuté, u každého dokladu jsou pak viditelné operace, které byly s dokladem provedeny po jeho uložení.

Umožnit manuální přepsání interních čísel dokladů

Po zaškrtnutí příznaku můžete u jednotlivých dokladů přepisovat interní číslo dokladu.

Pokud jste zvolili přímo jen dialog "Nastavení", tlačítkem dialog ukončíte. Pokud jste provedli v nastavení nějaký zápis, posune vás do posledního dialogu nastavení firmy. Tlačítkem dialog ukončíte a tím zrušíte případné provedené opravy v nastavení firmy.

Nastavení automatického odesílání mailu

Vytvoření a aktualizace nastavení

V případě, že změníte jakékoliv pole a novou hodnotu uložíte, otevře se okénko, které vás upozorní, že v nastavení firmy došlo ke změně, a vyzve vás, abyste určili, odkdy má tato změna platit. Dále slouží k uložení nastavení firmy při jejím založení.

Jeho vyplnění má vliv na pole "Nastavení platné od data:" v úvodním dialogu "Nastavení".

Uživatel je informován, že došlo ke změně nastavení firmy a dotázán, zda skutečně chce opravit původní nastavení nebo zda si přeje založit nové nastavení, a to od jakého data. Pomocí přepínače = ANO = NE si vyberte jednu níže uvedených možností:

Opravit existující nastavení firmy

Oprava bude platná od data platnosti nastavení firmy. Volba má význam při opravě údaje, u kterého není nutné omezovat jeho platnost, např. překlep v údaji nebo změna parametru, který neovlivňuje žádný výstup (účetní doklady, daňové přiznání).

Založit nové nastavení platné od

Variantu využijete při novém nastavení firmy, např. změníte adresu firmy (od 1.4.2008 firma sídlí na nové adrese). Tím budou mít všechny doklady vystavené po tomto datu jako adresu sídla již uvedenou adresu novou. Výběrem této možnosti se zaktivuje pole pro zadání data platnosti (lze jej zadat ručně / vybrat pomocí kalendáře přes ikonu a následně potvrdit tlačítkem Vybrat.

Založit počáteční nastavení platné do

Tuto možnost lze využít při změně účetnictví na určité období v minulosti, např. v předcházejícím účetním období platila jiná nastavení (firma nebyla plátcem DPH atd.). Pak se doklady s datem vystavení před tímto zadaným datem účtují dle těchto změn. Zaškrtnutím této volby se zaktivuje pole pro zadání data platnosti (lze jej zadat ručně / vybrat pomocí kalendáře přes ikonu a následně potvrdit tlačítkem Vybrat.

Promítnout změny do případných novějších nastavení

Příznak zaškrtněte, pokud chcete změnu údaje promítnout i do dalších nových nastavení. Slouží např. pro přehled, ve které době jste byli plátcem DPH. Vztahuje se pro druhou a třetí volbu výše.

Pokud je tento dialog součástí "Průvodce nastavení firmy", tlačítko vás posune do dalšího dialogu průvodce, současně dojde k dílčímu uložení provedených zápisů. Tlačítko vás posune rovněž do dalšího dialogu průvodce, zrušíte tak však veškeré vyplnění nastavení firmy.

V případě, že jste zvolili přímo jen dialog "Nastavení", tlačítkem změněné údaje uložíte a dialog ukončíte. Tlačítkem dialog ukončíte, a tím zrušíte případně provedené opravy v nastavení firmy.

Související

Našli jste odpověď?